Odpowiedź Urzędu w sprawie naszego wniosku dotyczącego rekrutacji w przedszkolach w gminie Skawina

W połowie marca 2018 r. wysłaliśmy do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina i Biura Rady Miejskiej w Skawinie wniosek oparty na art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, w którym zwróciliśmy uwagę na co najmniej kilka problemów dotyczących przejrzystości całej procedury rekrutacji dzieci do przedszkoli. Zebraliśmy je w punkty i w ramach wniosku skierowaliśmy swoje propozycje aktualizacji zasad, wprowadzając zdecydowanie większą przejrzystość i jawność procedur oraz informowania o postępach rekrutacji, wynikach, ofertach, a także propozycję wydłużenia funkcjonowania placówek, itd. Poniżej znajduje się pełna treść wniosku oraz nadesłana 10 kwietnia 2018 r. odpowiedź ze strony Urzędu.

Treść wniosku wysłana 14 marca 2018 r. do Urzędu znajduje się w artykule Czy rekrutacja do przedszkoli w gminie Skawina może być bardziej jawna i przyjazna? [Wniosek z art. 241 KPA] oraz na dole artykułu.

Odpowiedź Urzędu z dnia 10 kwietnia 2018 r.: (niestety odniesienia się Urzędu do konkretnych punktów wniosku nie są prawidłowe, także prosimy Czytelników nie sugerować się numeracją “Ad.” zawartą w odpowiedzi Urzędu).

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła odpowiedź na e-mail z dnia 14 marca 2018 r.

Skawina, 10.04.2018 r.

EZ.4456.1.26.2018

{…}

portal infoskawina

W związku z mailem z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie wniosku z art. 241 KPA przesyłam odpowiedzi na zawarte w piśmie pytania i sugestie.

Ad. 1.

Od rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 informacja o wolnych miejscach w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych będzie podawana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej przedszkola lub szkoły oraz na BIP UMiG Skawina wraz z harmonogramem rekrutacji na dany rok szkolny.

Ad. 2.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie ma możliwości upubliczniania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w BIP UMiG Skawina oraz BIP danego przedszkola ani też na stronie www.gminaskawina.pl lub stronie stronie www przedszkola).

W przyjętych w Gminie Skawina zasadach, które obowiązują już od wielu lat opieramy się także na wyjaśnieniach zamieszczonych na stronie internetowej GIODO, gdzie na pytanie – czy działanie polegające na upublicznieniu listy zawierającej dane osobowe dzieci oraz ich rodziców na drzwiach wejściowych przedszkola jest zgodne z prawem? – znajduje się następująca odpowiedź:

„Żaden przepis prawa nie stanowi o takiej możliwości, dlatego wydaje się, że działanie takie byłoby zgodne z prawem jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych dzieci zapisanych do przedszkola”.

Przepisami na podstawie, których działają przedszkola, są tzw. przepisy oświatowe, wśród których wymienić można m.in. ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, jednak żaden z przepisów tej ustawy nie zezwala na upublicznienie na drzwiach wejściowych przedszkola listy zawierającej dane osobowe dzieci oraz ich rodziców.

W sytuacji, gdy brak jest stosownych uregulowań w przepisach szczególnych, posiłkować się należy ogólnymi zasadami przetwarzania danych zawartymi w ustawie o ochronie danych osobowych. Stanowi ona, że każdy administrator, przetwarzając dane osobowe, powinien legitymować się jedną z przesłanek określonych w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych. Jedną z przesłanek uprawniających do wywieszania list dzieci przyjętych do przedszkola na drzwiach wejściowych mogłoby być istnienie przepisu prawa, który na to zezwala. Ponieważ jednak takiego przepisu nie ma, to jedyną przesłanką legalizującą takie postępowanie jest zgoda osoby, której dane dotyczą (w przypadku dzieci zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny).

Co ważne, informowanie osób zainteresowanych o przyjęciu ich dzieci do przedszkola powinno się odbywać z poszanowaniem wszystkich zasad ochrony danych osobowych osób, których ta informacja dotyczy. Nie może więc dojść do udostępnienia danych osobom nieupoważnionym, a umieszczenie listy na drzwiach wejściowych do przedszkola mogłoby do tego doprowadzić. Jest to bowiem miejsce ogólnie dostępne, przez co istnieje możliwość zapoznania się treścią wywieszonej informacji każdej osobie, która wchodzi/wychodzi do budynku przedszkola, niezależnie od tego, czy jest to rodzic/opiekun prawny bezpośrednio zainteresowany sprawą, czy też osoba postronna.

Poniżej opinia Pana Łukasza Zegarka, prawnika, eksperta kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizującego się w dziedzinie ochrony danych osobowych:

„Z pewnością umieszczenie listy dzieci przyjętych do przedszkola na stronie internetowej pozwoliłoby uniknąć konieczności informowania o wyniku rekrutacji każdego zainteresowanego rodzica, lecz w świetle obowiązujących unormowań nie istnieje żadna podstawa prawna dla takiej praktyki. Przedszkola zatem nie powinny zamieszczać takich list na swojej stronie internetowej”.

Przyjmujemy zatem w naszym postępowaniu zasadę, że udostępnianie jakichkolwiek danych dotyczących dzieci, ich rodziców, sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia, liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji w jakikolwiek sposób poza placówką jest niezgodne z przepisami prawa i nigdzie – poza alfabetycznymi listami dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz dzieci przyjętych i nie przyjętych udostępnionymi w budynku przedszkola – nie udostępniamy. Zapis w § 3 pkt. 8 Regulaminu rekrutacji stanowi, że – „Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Lista zawiera datę podania do publicznej wiadomości oraz podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej”.

Ponadto, w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, upublicznianie danych będzie zapewne jeszcze trudniejsze.

Ad. 3.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i zapisami w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 46.2018 z dnia 6 lutego 2018 roku Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, rodzic może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Podczas bieżącej rekrutacji to termin od 9 do 17 kwietnia 2018 r.

Ad. 4.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i zapisami w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 46.2018 z dnia 6 lutego 2018 roku Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach – od dnia rozpoczęcia przyjmowania wniosków o przyjęcie do przedszkola (tj. 5.03.2018 r.) do pierwszego dnia posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej (tj. 3.04.2018 r.).

Szczegółowy terminarz rekrutacji ogłaszany jest corocznie Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. W bieżącym roku szkolnym jest to zarządzenie nr 46.2018 z 6 lutego 2018 roku. Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia dyrektorzy przedszkoli i przewodniczący Komisji Rekrutacyjnych przeprowadzają rekrutację.

Poniżej link do BIP UMiG z powyższym zarządzeniem:

https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1417727,zarzadzenie-nr-462018-burmistrza-miasta-i-gminy-skawina-z-dnia-6-lutego-2018-r-w-sprawie-ustalenia-t.html

Ad. 5.

Przyjmowanie w trakcie rekrutacji na II etapie zasady płacenia na rzecz Gminy Skawina może okazać się trudne do przyjęcia. Po pierwsze takie rozwiązania kwestionuje część prawników. Po drugie zapłacenie podatku na rzecz naszej Gminy nie gwarantuje płacenia tego podatku w latach przed i po rekrutacji do przedszkoli. Może to doprowadzić do sytuacji w której rodzice na potrzeby rekrutacji jednorazowo zapłacą w danym roku podatek w naszej Gminie. Po trzecie zaś, kryteria na II etapie przyjmowane są uchwałą Rady Miejskiej i tylko ona może podjąć taką decyzję. Być może po sprawdzeniu wszystkich prawnych aspektów i po decyzji Radnych, podczas rekrutacji w przyszłym roku szkolnym takie kryterium zostanie uchwalone.

Ad. 6.

W chwili obecnej trwają prace nad wyborem odpowiedniego dla naszej Gminy programu rekrutacyjnego i wprowadzeniem elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, która będzie mogła być wprowadzona dopiero od rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 lub 2020/2021 czyli po zakończeniu prac nad nową siecią obwodów szkolnych, w tym zespołów szkolnych w których funkcjonują przedszkola. Niezależnie jednak od tego, czy rekrutacja prowadzona będzie elektronicznie czy nie – to rodzic i tak będzie musiał osobiście w przedszkolu złożyć wszystkie wymagane do rekrutacji dokumenty.

Ad. 7.

Wprowadzenie elektronicznej rekrutacji czy też składanie wniosków w formie elektronicznej zapewne usprawni rekrutację. Z doświadczenia Dyrektorów przedszkoli wynika jednak, że rodzice wolą osobiście składać dokumenty ponieważ mogą porozmawiać Dyrektorem lub członkami Komisji Rekrutacyjnej, zadać pytania, i uzupełnić brakujące dane w składanych dokumentach. Należy także pamiętać o tym, że rodzice w większości nie posiadają kont na platformie elektronicznej ePUAP.

Ad. 8.

Czas pracy przedszkoli w gminie Skawina jest naszym zdaniem optymalny ponieważ został wypracowany przez lata ich funkcjonowania. Mamy świadomość zarówno trudności komunikacyjnych oraz funkcjonowania różnych czasów pracy rodziców, dlatego też staramy na ile to jest możliwe wychodzić naprzeciw potrzeb rodziców. Nie możemy jednak doprowadzić do sytuacji, w której to rodzice zostawiają dzieci w przedszkolach na 10 czy 11 godzin. Przekraczamy wtedy pewną barierę, która nie powinna zostać nigdy przekroczona – kiedy to przedszkole staje się głównym opiekunem dziecka.

Ad. 9.

Na stronie w gminaskawina.pl znajduje się zakładka, w której można znaleźć wszystkie interesujące rodziców informacje oraz adresy stron www przedszkoli gdzie można znaleźć pełną informację na temat przedszkola. Obecnie trwają prace nad aktualizacją informacji o przedszkolach i szkołach na stronie BIP. Niezależnie od zamieszczonych na stronie informacji o przedszkolach, do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 przygotujemy zakładkę na stronie gminaskawina.pl zawierającą wszystkie niezbędne informacje o przedszkolach, w tym te o których wspomina Pan w piśmie.

Poniżej link do informacji o przedszkolach

http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=172&menu_id=702&page=17

=====

Treść wniosku:

Szanowni Państwo
Na podstawie art. 241 KPA wnoszę o:

– zmianę/aktualizację treści Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Skawina w roku szkolnym (…) polegającą na:

1) dodaniu do obowiązków dyrekcji przedszkola i burmistrza podania do publicznej wiadomości w BIP UMiG Skawina oraz Przedszkola (opcjonalnie również na stronie www.gminaskawina.pl / stronie www przedszkola) liczby wolnych miejsc w danym przedszkolu w konkretnym roku, jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji na te miejsca

2) dodaniu (w par. 3 pkt 3 ppkt 3) informacji o fakcie ustalenia i podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola również w BIP UMiG Skawina oraz BIP danego przedszkola (opcjonalnie również na stronie www.gminaskawina.pl / stronie www przedszkola), dzięki czemu z lista będzie można się będzie zapoznać z każdego miejsca na ziemi (dom, praca, sklep, itd.) i nie powodując dodatkowych korków na ulicach, czy zatorów w budynku przedszkola w celu zapoznania się z tą listą.

3) dodaniu (w par. 3 pkt 4) informacji o wynikach postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola również w BIP UMiG Skawina oraz BIP danego przedszkola (opcjonalnie również na stronie www.gminaskawina.pl / stronie www przedszkola), dzięki czemu z lista będzie można się będzie zapoznać z każdego miejsca na ziemi (dom, praca, sklep, itd.) i nie powodując dodatkowych korków na ulicach, czy zatorów w budynku przedszkola w celu zapoznania się z tą listą.

4) dodaniu (w par. 3 pkt 7) informacji komisji rekrutacyjnej o wynikach postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub informacji o liczbie wolnych miejsc również w BIP UMiG Skawina oraz BIP danego przedszkola (opcjonalnie również na stronie www.gminaskawina.pl / stronie www przedszkola), dzięki czemu z lista będzie można się będzie zapoznać z każdego miejsca na ziemi (dom, praca, sklep, itd.) i nie powodując dodatkowych korków na ulicach, czy zatorów w budynku przedszkola w celu zapoznania się z tą listą.

5) dodaniu (w par. 3 pkt 8) oprócz przedmiotowej zawartej w tym miejscu informacji, także danych dotyczących: 

a) oprócz samych list dzieci (imiona, nazwiska) przyjętych i nieprzyjętych również przyporządkowaną do każdej z tych osób (kandydatów do przedszkola) liczbę otrzymanych punktów z podziałem na uzyskane w ramach kryteriów głównych (I etap rekrutacji) oraz dodatkowych (II etap) i to również w BIP UMiG Skawina oraz BIP danego przedszkola (opcjonalnie również na stronie www.gminaskawina.pl / stronie www przedszkola), dzięki czemu z lista będzie można się będzie zapoznać z każdego miejsca na ziemi (dom, praca, sklep, itd.) i nie powodując dodatkowych korków na ulicach, czy zatorów w budynku przedszkola w celu zapoznania się z tą listą.

6) sprecyzowanie (w par. 3 pkt 10), iż podanie do publicznej wiadomości dotyczy przede wszystkim daty (dzień) opublikowanej listy w BIP UMiG w Skawinie oraz w BIP przedszkola (opcjonalnie również na stronie www.gminaskawina.pl / stronie www przedszkola).

7) sprecyzowanie (w par. 3 pkt 5) terminu, w którym przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Obecnie jest to nie wskazane. Proponuje się termin 5 albo 7 dniowy (dni kalendarzowe).

8​) ​wzięcie pod uwagę dodatkowego kryterium na II etapie rekrutacyjnym a dotyczącym tego, że dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni) lub rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Skawina. Dokumentem to potwierdzającym miałoby być zwykłe oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Skawina (złożone przez obu rodziców – jeden druk, albo przez każdego z rodziców osobno na dwóch drukach).

Wnoszę o podjęcie działań w celu możliwości składania elektronicznego wniosków do przedszkoli (rekrutacja) w jak najszerszym zakresie, by wykluczyć konieczność osobistego stawiennictwa i składania dokumentów w siedzibie przedszkola (platforma elektroniczna / ePUAP?).
Przykłady: 
Ponadto wnoszę o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do wydłużenia możliwości czasu pobytu dziecka w przedszkolach samorządowych do godziny 18:00 (przynajmniej kilku z nich na terenie gminy: miasto/sołectwa).
Z informacji uzyskanych wśród rodziców małych dzieci (znajomych), którzy pracują poza Skawiną (np. Kraków/Wieliczka/Zabierzów) maksymalny czas na odebranie dziecka z przedszkola ustalony na godzinę 17:00 jest całkowicie niewystarczający i nieprzystający do realiów. Wiele rodzin mających dzieci w wieku przedszkolnym nie może zostawić dziecka w przedszkolu samorządowym, bo pracuje poza gminą Skawina i powrót z pracy do Skawiny (biorąc pod uwagę fatalne skomunikowanie ze stolicą województwa i wieczne „korki” na ul. Krakowskiej) zajmuje więcej czasu żeby zdążyć jeszcze odebrać dziecko do godziny 17:00.

Ponadto nie wszyscy zaczynają pracę we wczesnych godzinach porannych 6.30 / 7.00 / 8.00 a np. o 9:00 (stąd odbiór dziecka musi być późniejszy).

Wnoszę jednocześnie o przygotowanie w jednym miejscu (stronie BIP i internetowej gminaskawina.pl) oferty wszystkich przedszkoli samorządowych, z nazwą, adresem, danymi kontaktowymi (adres, strona www, telefon, e-mail, itd.), zdjęciem zewnętrznym budynku przedszkola, a przede wszystkim ofertą, w tym zajęciami dodatkowymi, np:

– godziny pracy
– liczba wolnych miejsc
– cel/idea przewodnia przedszkola
– wyposażenie (meble), 
– liczba sal, powierzchnia, kuchnia (catering/własna – koszty posiłków)
– kadra
– bliskość do określonych miejsc typu plac zabaw, park, las, biblioteka, muzeum)
– metody pedagogiczne / rodzaje dodatkowych zajęć (j. obce, teatralne, muzyczne, plastyczne, itd.)
– inne atrakcje
– zdjęcia / film z placówki (w tym sal) i jej otoczenia

– imprezy (np. Dzień Babci, Andrzejki, Bal Karnawałowy, Dzień z Policjantem, Dzień Dziecka, itd.)

Pierwsze z brzegu przykłady jak to wygląda w innych gminach:
=====
Bardzo proszę o przeanalizowanie możliwości realizacji powyższych ułatwień dla mieszkańców gminy Skawina (i nie tylko) i, w miarę możliwości, ich szybką realizację dla dobra obywateli.
O odpowiedzi na wniosek proszę mnie poinformować drogą elektroniczną (najlepiej z użyciem podpisu elektronicznego / dokument zdolny do odczytu maszynowego/przeszukiwania cyfrowego/nie obrazek skanu ze skanera) na adres: {…}
W razie dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji drogą elektroniczną na ww. adres e-mail.
{…}

Do odpowiedzi ze strony Urzędu odniesiemy się w osobnym komentarzu (artykule).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *