Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

ZDPK_KrakowPamiętacie Państwo, gdy w sumie nie tak dawno pisaliśmy o wyniku naboru na Zastępcę Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego, którym został wybrany Pan Jacek Gryga (zobacz: Znamy Zastępcę Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego. Został nim Jacek Gryga). W związku z tym, że uzasadnienie wyboru udostępnione w BIP było bardzo lakoniczne, zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie szczegółów naboru, w tym o przesłanie: odpowiedzi na pytania m.in: ile ofert złożono w konkursie, kto z imienia i nazwiska je złożył, a także życiorysu i listu motywacyjnego wybranego w jawnym naborze kandydata.

Odpowiedź – zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej – powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki, jednakże nie otrzymując jej w ciągu 14 dni, zwróciliśmy się dnia 2 lipca 2015 r. do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego z zapytaniem, co z naszym wnioskiem.

Dnia 6 lipca 2015 r. otrzymaliśmy telefon, że żaden mail dnia 17 czerwca 2015 r. od nas do ZDPK nie dotarł i że niezwłocznie udzielona zostanie nam odpowiedź na ponowiony wniosek wysłany dnia 2 lipca br.

Dziś, tj. 7 lipca 2015 roku otrzymaliśmy e-mailem odpowiedź na wniosek:

_skan inf. publicznej w spra.naboru na Z-ce Dyr.str.1

_skan inf. publicznej w spra.naboru na Z-ce Dyr.str.2

_____

Odnosząc się do treści powyższego wystąpienia na wstępie chcemy zaznaczyć, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej z naszej skrzynki został wysłany na adres podany w BIP ZDPK, co niniejszym potwierdzamy:

ZDPK_Mail

_____

Tak jak pisaliśmy wyżej, wobec braku odpowiedzi, ponowiliśmy wniosek dnia 2 lipca 2015 roku wyznaczając ostateczny termin odpowiedzi na 6 lipca 2015 r.

6 lipca 2015 roku otrzymaliśmy telefon, że żadnego maila z dnia 17 czerwca ZDPK nie zarejestrował ale odpowiedzi udzieli niezwłocznie, co też się stało (patrz powyżej).

W samej treści pisma Dyrektor ZDPK wskazuje, że odpowiedzi na nasze zapytania ujęte w punktach 2-5 zostały wcześniej umieszczone na stronach BIP.

Otóż całkowicie nie możemy się z tym zgodzić, bo “na stronach BIP” (ale konkretnie gdzie, linków nie podano) na te pytania odpowiedzi nie możemy znaleźć.

Zresztą sami Państwo zobaczcie: TUTAJ

Podane jest tam tylko kto wygrał konkurs, ale wcale nie zostało podane, jak Dyrektor Marian Paszcza w piśmie twierdzi: ile aplikacji wpłynęło (już teraz z pisma wiemy, że jedna), ile z nich spełniło warunki formalne (dopiero z pisma wiemy, że jedna), kto z imienia i nazwiska je złożył (wiemy to z pisma).

Odnosząc się z kolei do pozostałej treści wniosku i odpowiedzi, w naszej opinii, zarówno życiorys, list motywacyjny, kopie dyplomów, odbytych szkoleń, jak i dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności, osoby, która kandydowała (i została zatrudniona) na stanowisko opłacane z pieniędzy publicznych powinny zostać ujawnione.

Powyższe spostrzeżenia potwierdza zeszłoroczny wyrok WSA w Białymstoku (II SAB/Bk 23/14):

W ocenie Sądu życiorys funkcjonariusza publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), zatrudnionego w urzędzie wojewódzkim i piastującego kierownicze stanowisko jest informacją publiczną w rozumieniu u.d.i.p., w zakresie w jakim nie podlega ograniczeniom, o którym mowa w art. 5 ww. ustawy.

W momencie zatrudnienia przez organ administracji publicznej osoby, stającej się funkcjonariuszem publicznym, który pełni kierownicze stanowisko, życiorys zatrudnionego, stanowiący składową akt osobowych, przetwarzanych przez organ administracji dla różnych celów, traci przymiot dokumentu prywatnego, który co do zasady nie stanowi informacji publicznej.

Dokument ten, stanowiący informację publiczną jest jednak nadal chroniony mocą art. 5 u.d.i.p., a jego udostępnienie podlega ograniczeniom w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej. Przy czym zgodnie z art. 5 ust. 2 u.d.i.p. to ostatnie ograniczenie nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy m.in. osoba fizyczna rezygnuje z przysługującego jej prawa.

Organ administracji powinien zatem dokonać analizy życiorysu zatrudnionego funkcjonariusza publicznego, pełniącego kierownicze stanowisko pod ww. kątem i albo wydać decyzję odmawiającą udzielenia informacji publicznej z uwagi na ograniczenie prawa do informacji publicznej wynikające z art. 5 u.d.i.p., albo udostępnićżyciorys funkcjonariusza publicznego po dokonaniu anonimizacji jego części odnoszących się do sfery prywatnej funkcjonariusza publicznego. W zależności zatem od treści życiorysu, decyzja organu w przedmiotowym zakresie może być różna. W przypadku, gdy życiorys zawiera jedynie elementy związane z prywatną sferą życia funkcjonariusza publicznego nie powinien być ten dokument udostępniany w trybie i na zasadach u.d.i.p., a w powyższym zakresie powinna być wydana decyzja, o której mowa w art. 16 ust. 1 u.d.i.p.

AKTUALIZACJA (11 lipca 2015 r.):

Potwierdzają to również orzeczenia:

Wyrok NSA (sygn. akt I OSK 213/14):

Wynika z tego, że podnoszone w skardze kasacyjnej zarzuty dotyczące obowiązujących przepisów służących ochronie danych osobowych, prywatności, które to przepisy – zdaniem wnoszącego skargę kasacyjną uniemożliwiają uznanie, że umowy te stanowią informację publiczną – są całkowicie chybione. Ponadto fakt, że określona informacja zawiera dane dotyczące prywatności lub tajemnicę przedsiębiorcy, czy też inne prawem chronione tajemnice, nie oznacza, że traci ona w ogólności charakter informacji publicznej. Nadal jest informacją publiczną, ale zgodnie z art. 5 u.d.i.p. prawo do jej uzyskania podlega stosownym ograniczeniom. W takiej sytuacji organ może odmówić udostępnienia danej informacji, ale stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy zobligowany jest wydać stosowną decyzję w tym przedmiocie. W zależności bowiem od treści umowy cywilnej kwestie dotyczące podnoszenia indywidualnych kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu wojewódzkiego mogą stanowić w całości informację publiczną w rozumieniu art. 1 ww. ustawy. Sąd I instancji trafnie zatem wskazał, że jeżeli wydatkowanie w tym zakresie pochodzi z majątku publicznego, to z charakteru funkcji publicznej sprawowanej przez osoby, których takie wydatkowanie dotyczy, wynika, że obywatel ma prawo być poinformowany o zakresie takiego wydatkowania. Nie oznacza to jednak, co zdaje się błędnie zakładać strona skarżąca kasacyjnie, że Sąd I instancji przesądził, że w okolicznościach niniejszej sprawy mamy do czynienia z takimi informacjami wynikającymi z umowy. Ustalenia w tym zakresie będą możliwie dopiero po wszczęciu i przeprowadzeniu postępowania oraz po wydaniu decyzji, która, na co zwrócił uwagę Sąd I instancji, powinna uwzględniać treść ograniczeń wynikających z art. 5 ust. 2 u.d.i.p.

Z tych względów, zarzut dotyczący naruszenia art. 1 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 5 ust. 2 u.d.i.p. pozbawiony jest usprawiedliwionych podstaw.

Wyrok WSA w Warszawie (sygn. akt II SAB/Wa 584/14)

(…) żądana przez skarżącą informacja w postaci udzielenia odpowiedzi na wskazane już na wstępie pytania zawarte we wniosku z dnia […] września 2012 r., a dotyczące zakresu:

1. kopii wszystkich umów (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i kodeksu pracy) wiążących gminę oraz jej jednostki organizacyjne, mających za przedmiot świadczenie na ich rzecz usług w zakresie obsługi prawnej, w tym reprezentację tychże podmiotów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed organami ścigania i organami władzy publicznej,

2. nadto, o ile nie wynika to wprost z treści umowy, wskazanie trybu w jakim doszło do wyboru podmiotu świadczącego usługi oraz czy osoby działające w imieniu tego podmiotu, lub też one same, posiadają tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego,

3. w przypadku braku umów, które swym zakresem przedmiotowym obejmowałyby w głównej mierze wykonywanie czynności jw., o wskazanie podmiotów (osób), które w zakresie swoich obowiązków służbowych lub faktycznych wykonują między innymi wskazane czynności obsługi prawnej wraz z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i trybu w jakim doszło do ich wyboru.

jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stwierdzić przede wszystkim należy, że powyższe pytania nie odnoszą się do spraw organizacyjnych ani porządkowych, lecz do spraw publicznych, gdyż służą realizacji zadań publicznych, które cechuje powszechność i użyteczność dla ogółu, a także sprzyjają osiąganiu celów określonych w Konstytucji i ustawie. Są one bowiem związane z obsługą prawną, która jest świadczona na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych przez podmioty zewnętrzne. Wybór tych podmiotów, zawarte z nimi umowy, jak i środki wydatkowane na ten cel stanowią informację o zasadach funkcjonowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy) i wydatkowaniu środków publicznych (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy), a poprzez zawieranie umów o świadczenie pomocy prawnej, organ dysponuje majątkiem publicznym. Ponadto umowy o pracę z osobami reprezentującymi organ dysponujący majątkiem publicznym w zakresie reprezentacji tegoż podmiotu przed sądami powszechnymi oraz przed organami ścigania i organami władzy publicznej, a więc w zakresie wykonywania zadań publicznych przez organ winny być – wbrew stanowisku organu – transparentne i poddane kontroli społecznej. Zatem żądane przez skarżącego informacje mają charakter informacji publicznej i winnym być mu udostępnione w formie określonej we wniosku. Natomiast w sytuacji, gdy w ocenie organu zachodzą podstawy do odmowy ich udostępnienia na skutek ograniczeń, o których mowa w art. 5 ustawy, iż winien wydać stosowną decyzję.

Wyrok WSA w Łodzi (sygn. akt II SAB/Łd 55/15):

W świetle powołanych przepisów nie budzi wątpliwości, że arkusze organizacyjne placówek oświatowych, w tym szkół publicznych, ich zawartość oraz dane o kwalifikacjach nauczycieli są informacjami, które podlegają udostępnieniu na podstawie powołanego art. 6 ust. 1 pkt. 4 u.o.d.i.p.

Nie ma racji organ twierdząc, że ustawa o ochronie danych osobowych obliguje go do nieujawniania danych personalnych a także informacji o kwalifikacjach nauczycieli. Wprawdzie na podstawie art. 5 ust. 2 u.d.i.p. prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, ograniczenie to – jak już powyżej wskazano – nie dotyczy jednak informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, co wynika z powołanego wcześniej przepisu art. 6 ust.1 pkt 2 lit. “c” u.d.i.p.. Z pewnością nauczyciel uczący w szkole publicznej i realizujący podstawowy cel szkolnictwa publicznego, wynikający z Konstytucji RP i ustawy o systemie oświaty oraz będący de facto pracownikiem samorządowym pełni zadania funkcjonariusza publicznego.

Reasumując tę część rozważań wskazać należy, że wniosek o udostępnienie arkuszy organizacyjnych wraz z danymi osobowymi nauczycieli i informacją o kwalifikacjach nauczycieli dotyczył tej materii, którą reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Organ – Burmistrz Miasta i Gminy D. zobowiązany był zatem do rozstrzygnięcia wniosku w sposób ustawą przewidziany.

7 response to "Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego na wniosek o udostępnienie informacji publicznej"

 1. Przez: Dżon Zamieszczono: 8 lipca 2015

  Redaktorek cytuje wyrok WSA z 1997 roku, a urząd wyrok NSA z 2006 roku.
  Dziękuję. Pozamiatane.

  • Przez: Redakcja Zamieszczono: 9 lipca 2015

   Niestety, jak widać, nie zadał sobie Pan nawet trudu, by kliknąć w podany przez nas pod sygnaturą link do wyroku. Zacytowaliśmy niedawny, prawomocny wyrok WSA (z czerwca 2014 r. a nie z 1997 r.) dotyczący bardzo podobnej sprawy.
   ZDPK powołał się na – jak Pan zresztą zauważył – orzeczenie NSA, ale sprzed 9 lat.
   Trzeba zaznaczyć, że z każdym rokiem dla jawności działania administracji w Polsce to krok w stronę cywilizacji zachodniej; coś, co kiedyś było dla administracji publicznej (i sądów) nie do udostępnienia albo “tajne”, aktualnie jest przez instytucje publiczne nawet samo przez się publikowane w BIP, bez wniosków obywateli czy prasy. I tak też może być w tym przypadku.
   Nie chodzi bowiem o wnikanie czym interesuje się pozazawodowo wyłoniony kandydat, albo jaki jest jego dokładny adres zamieszkania. To wiadomo, że to są dane, które nie powinny być udostępnione, bo nie mają związku z pełnioną funkcją.
   Redakcja stoi jednak na stanowisku, że obywatele/prasa mają prawo wiedzieć jakie kryteria, szczegóły były brane pod uwagę i czym konkretnie kierowały się osoby dokonujące wyboru określonej osoby na dane stanowisko w jawnym, otwartym konkursie na ważne stanowisko kierownicze.
   Skoro kandydatom stawiane były skonkretyzowane warunki formalne, to prasa/obywatele powinni mieć możliwość zweryfikowania tych kryteriów.
   Ubolewamy jednocześnie, że w ogłoszeniu tym w wymaganiach niezbędnych wskazano znajomość szeregu ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych, a nie wskazano znajomości ustawy o dostępie do informacji publicznej…

 2. Przez: Dżon Zamieszczono: 8 lipca 2015

  Chłopie, cytujesz WSA,a on Ci cytuje NSA. Co jest wyżej w hierarchii redaktorku?

  • Przez: Redakcja Zamieszczono: 9 lipca 2015

   Czy aż tak bardzo konieczny jest ten lekceważący ton? Zwiększa on Pana poczucie własnej wartości?
   Odpowiedź na Pana zapytanie została podana po części w redakcyjnym komentarzu powyżej.

   • Przez: Andrzej Zamieszczono: 11 lipca 2015

    W słowach jakiegoś anonimowego Dżona widzę jakąś próbę zastraszenia Pana Redaktora pod wpływem dużych emocji.
    Nie potrafi czytać ze zrozumieniem a zabiera głos.

  • Przez: Edek Zamieszczono: 11 lipca 2015

   a co ci tak mądralo nie pasuje “Jawność”?
   Najlepiej anonimowo wyładowywać swoją złość.
   wiemy,że jest Was trochę co Wam to nie pasuje ale pamiętajcie ,ze Nas jest po stokroć więcej.

  • Przez: mały udipczyk Zamieszczono: 13 lipca 2015

   Przeczytaj spokojnie i ze zrozumieniem o czym traktują cytowane wyżej orzeczenia. Jeśli uważasz, że te wyroki nie potwierdzają zasadności wniosku redakcji, napisz o tym i uzasadnij.
   Fakt, że jakiś wyrok jest wydany przez NSA nie oznacza jeszcze, że dany pogląd jest prawidłowy (czasem NSA zmienia swoją linię orzeczniczą; czasem istnieją poważne rozbieżności i wtedy jest szansa na pojawienie się uchwały NSA).
   Istnieje wiele bardzo dobrych wyroków WSA, które na skutek fatalnych orzeczeń NSA zostały uchylone.
   W kwestii dostępu do informacji publicznej NSA wydał wiele wartościowych wyroków, ale i są takie, które nie przynoszą temu sądowi chwały, łagodnie mówiąc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *