Odpowiedzi PGM Sp. z o.o, ZWiK Sp. z o. o. i MBP w Skawinie na temat rejestrów umów

Skawina_ZWiKDnia 31 maja 2015 r. zapytaliśmy kolejne gminne jednostki/instytucje o to, jakie rejestry umów, zobowiązań bądź wydatków te jednostki prowadzą. Zapytanie skierowaliśmy do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego w Skawinie. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na nasze zapytanie ze strony Prezesów PGM Sp. z o.o. i ZWiK Sp. z o.o. oraz Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.

Przypomnijmy treść naszego wniosku o udostępnienie informacji publicznej skierowanego do PGM Sp. z o.o. w Skawinie (identyczne wnioski zostały złożone do pozostałych wyżej wymienionych jednostek, w tym ZWiK Sp. z o.o. i Miejskiej Biblioteki Publicznej):

Rejestr_Umow_Wniosek

Skorzystaliśmy z gotowej procedury uzyskiwania rejestru umów umieszczonej na stronie Procedura upubliczniania rejestrów umów.

Oto jakie odpowiedzi uzyskaliśmy.

I. Pismo z ZWiK Sp. z o.o.:

 

Skawina_ZWiK

II. Pismo z PGM Sp. z o.o.

_re

III. Odpowiedź z MBP w Skawinie:

“Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 maja 2015 r.

W odpowiedzi na Pański wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie wszystkie zdarzenia gospodarcze rodzące skutki finansowe (koszty i wpływy) rejestrowane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w systemie informatycznym Comarch ERP Optima. Posiadamy cztery moduły tego systemu, mianowicie: środki trwałe, kasa/bank, księga handlowa, kadry/płace.

Wszelkie funkcjonalności tych modułów, w tym przeszukiwanie zbiorów danych oraz generowanie zestawień według zadanych kryteriów, określa dokumentacja oprogramowania. Opis systemu dostępny jest pod adresem http://www.cdnpartner.pl/pl/Oferta/Rozwiazania_Comarch/Comarch_ERP_Optima,

Szczegółowe instrukcje poszczególnych modułów znajdują się na stronie http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/demo/dokumentacja/.

Uzyskanie informacji publicznej w oparciu o użytkowany przez MBP w Skawinie system możliwe jest po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby bez zbędnej zwłoki.

Prowadzone przy użyciu systemu Comarch ERP Optima zbiory danych zawierają informacje dotyczące poszczególnych zdarzeń, wymagane Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Istnieje możliwość wygenerowania z systemu wszystkich danych dotyczących danego zdarzenia gospodarczego.

Przepisy regulujące funkcjonowanie zbioru danych: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 z póź. zm. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941210591), USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141),

Zarządzenie Nr 4/2011 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej prowadzona jest dokumentacja zatrudnionych pracowników (teczki osobowe), zawierająca m.in. zawarte przez MBP umowy o pracę. Teczki osobowe prowadzone są w formie tradycyjnej (skoroszyty).

        Przepisy regulujące funkcjonowanie zbioru danych: USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm. http://isap.sejm.gov.pl        /DetailsServlet?id=WDU19740240141),

        Żaden z ww. zbiorów informacji nie zostanie opublikowany.

        W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie nie jest prowadzony osobny rejestr umów. Kancelaria Biblioteki funkcjonuje w oparciu o Instrukcję kancelaryjną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie oraz Jednolity rzeczowy wykaz akt, klasyfikujący w układzie rzeczowym wszelkie aspekty działalności Biblioteki. Według zawartej w Jednolitym rzeczowym wykazie akt klasyfikacji dla poszczególnych zakresów funkcjonowania prowadzone są odrębne teczki spraw i w nich gromadzone są m.in. umowy rodzące skutki finansowe. Przejrzystość tego systemu umożliwia szybkie dotarcie do dokumentów danej sprawy.

        Dotychczas w MBP nie istniała potrzeba prowadzenia centralnego rejestru umów, tym bardziej, że przy minimalnym zatrudnieniu w pionie administracyjno-zarządczym (dyrektor – 1 etat, zastępca dyrektora – 1 etat, główna księgowa – 1/2 etatu) staramy się wyeliminować wszelkie niekonieczne operacje biurokratyczne, gdyż te obciążają pozostałych pracowników merytorycznych, rodząc tym samym niepotrzebne koszty.

        Mając jednak świadomość rosnącej potrzeby stałego wglądu mieszkańców w jawne czynności naszej instytucji, zamierzamy od 2015 roku publikować w Biuletynie Informacji Publicznej rejestry umów.

Z poważaniem

Michał Grzeszczuk

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie”

Załączniki maila: Zarządzenie Dyrektora – Polityka rachunkowości, Zakładowy Plan Kont (zał. nr 1),  Przyjęte zasady ewidencji księgowej zdarzeń i operacji gospodarczych … (zał. nr 2),  metody wyceny aktywów i pasywów … (zał. nr 3).

_______

Wobec powyższych odpowiedzi ze strony ZWiK Sp. z o.o. oraz PGM Sp. z o.o. zadaliśmy dodatkowe pytania:

I. Do ZWiK Sp. z o.o.:

– Czy ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie prowadzi rejestry ewidencji umów, ale nie centralne, np. wydziałowe?

II. Do PGM Sp. z o.o.:

– Czy PGM Sp. z o.o. prowadzi taki zbiór w wersji papierowej (nie elektronicznej)?

 

Odnośnie MBP w Skawinie możemy przejść do II etapu procedury uzyskiwania rejestrów umów (Procedura upubliczniania rejestrów umów), czyli zawnioskować o zestawienie umów.

AKTUALIZACJA (17 czerwca 2015 r.):

Ad I. Odpowiedź z ZWiK Sp. z o.o.:

Skawina_ZWiK2

Ad II. Odpowiedź z PGM Sp. z o.o.:

Odpowiedź na Pana pytanie czy PGM Sp. z o.o. prowadzi taki zbiór w wersji papierowej (nie elektronicznej)?

Spółka PGM prowadzi rejestr umów w wersji papierowej.

Z poważaniem


Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
ul. Bukowska 1
32-050 Skawina
tel. 12 276-23-60
fax. 12 276-26-88

___

AKTUALIZACJA (18 czerwca 2015 r.):

W związku z brakiem odpowiedzi PGM Sp. z o.o. i ZWiK Sp. z o.o. na trzy pytania zawarte we wniosku, tj.

  1. Jakie informacje odnośnie pozycji gromadzi zbiór?
  2. Jakie przepisy (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, regulaminy itp.) regulują funkcjonowanie zbioru? Wnoszę o przesłanie ich kopii.
  3. Czy zaplanowana jest publikacja tego zbioru?

raz jeszcze zapytaliśmy o to te jednostki.

 

Zobacz także:

Wnioski o rejestry umów złożone do jednostek gminnych: PGM, ZWiK, MBP i Muzeum

Rejestry umów Muzeum Regionalnego w Skawinie opublikowane w BIP!

2 response to "Odpowiedzi PGM Sp. z o.o, ZWiK Sp. z o. o. i MBP w Skawinie na temat rejestrów umów"

  1. Przez: najemny Zamieszczono: 16 czerwca 2015

    Raz zrobione będzie wymagało tylko konsekwentnego wprowadzania w komputer. Wystawiam setki faktur, tysiące operacji magazynowych, obsługa klienta to wszystko da się zrobić posiadając komputer i proste programy. Skąd to wyimaginowane wśród tworzących Rejestry problemy czasowe. Przygotowanie takiego rejestru to żaden heroizm a bardzo się przydaje nie tylko dziś pytającym o to, inwestycja na przyszłość.

  2. Przez: Michał Grzeszczuk Zamieszczono: 14 czerwca 2015

    Nie do końca rozumiem sprawę przechodzenia do kolejnego etapu procedury. Przecież zadeklarowałem publikację rejestrów umów. Ktoś to musi przygotować, zestawić, robiąc to zamiast czegoś innego. Pewnie to zrobię ja, taka praca… Jeśli zabrakło w powyższym piśmie daty upublicznienia rejstru umów za 2015 r. to deklaruję teraz, że stanie się to do 30 czerwca br. Może dzieki temu ktoś nie straci czasu na komponowanie wniosku o udzielenie informacji publicznej…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *