Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na stanowiska dyrektorskie (Skawina, Borek Szlachecki, Kopanka)

BIP-LOGOBurmistrz  Miasta  i  Gminy  Skawina ogłosił właśnie w Biuletynie Informacji Publicznej konkurs  na  kandydata  na  stanowisko  dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 1 w  Skawinie,  Zespołu Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim,  Zespołu  Placówek Oświatowych w Kopance,  Przedszkola Samorządowego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi  w Skawinie.

Jak poinformowano w ogłoszeniu:

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone  w  rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z dnia  27 października 2009r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać  osoba  zajmująca   stanowisko  dyrektora   oraz  inne   stanowisko    kierownicze w poszczególnych  typach   publicznych  szkół  i  rodzajach  publicznych  placówek  / Dz. U Nr  184  poz.  1436   z późn.  zm. /.

2.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r.     w sprawie  regulaminu  konkursu  na stanowisko  dyrektora publicznej  szkoły lub publicznej placówki   oraz   trybu   pracy  komisji  konkursowej  / Dz. U. Nr  60, poz. 373 z  późn.  zm. /  oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

1) uzasadnienie    przystąpienia    do    konkursu    wraz   z   koncepcją    funkcjonowania   i   rozwoju  publicznego przedszkola, publicznej szkoły;

2)  poświadczoną   przez    kandydata    za    zgodność   z   oryginałem    kopię    dowodu   osobistego   lub   innego dokumentu    potwierdzającego    tożsamość    oraz    poświadczającego    obywatelstwo   kandydata,

3)  życiorys    z    opisem    przebiegu    pracy    zawodowej,    zawierający    w     szczególności    informację    o:

–  stażu    pracy    pedagogicznej   –    w    przypadku     nauczyciela    albo

–  stażu  pracy   dydaktycznej –   w  przypadku    nauczyciela    akademickiego   albo

–  stażu pracy,  w   tym   stażu   na   stanowisku   kierowniczym  – w   przypadku  osoby  niebędącej  nauczycielem;

4)  oryginały lub  poświadczone  przez  kandydata  za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających   posiadanie   wymaganego   stażu   pracy,  o   którym   mowa   w   pkt.  3;

5)  oryginały  lub poświadczone przez  kandydata  za  zgodność z oryginałem kopię  dokumentów potwierdzających    posiadanie   wymaganego  wykształcenia,  w  tym  dyplomu  ukończenia  studiów  wyższych   lub    świadectwa    ukończenia  studiów  podyplomowych  z  zakresu  zarządzania  albo świadectwo  ukończenia  kursu   kwalifikacyjnego  z  zakresu   zarządzania   oświata;

6)  zaświadczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do wykonywania pracy na stanowisku  kierowniczym;

7)  oświadczenie,  że przeciwko kandydatowi  nie toczy  się  postępowanie o przestępstwo  ścigane z  oskarżenia    publicznego  lub  postępowanie  dyscyplinarne,

8)  oświadczenie, że  kandydat  nie  był  skazany prawomocnym  wyrokiem  za umyślne  przestępstwo lub umyślne  przestępstwo skarbowe;

9)  oświadczenie, że kandydat  nie był  karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami  publicznymi, o którym  mowa  w  art. 31  ust. 1  pkt  4 ustawy  z  dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności  za naruszenie  dyscypliny  finansów publicznych   /tekst jedn.  Dz.   U.  z 2013,   poz. 168 / ;

10)  oświadczenie   o    dopełnieniu     obowiązku,   o   którym   mowa   w   art.  7 ust. 1 i  ust  3  a   ustawy  z  dnia 18  października  2006r. o  ujawnieniu  informacji  o dokumentach organów bezpieczeństwa  państwa z  lat  1944-1990  oraz  treści  tych  dokumentów   / tekst jedn.  Dz. U.  z  2013r,  poz. 1388 , z późn.  zm ./ w przypadku kandydata  na dyrektora  publicznej szkoły,

11)  oryginał  lub  poświadczoną  przez  kandydata  za zgodność  z  oryginałem  kopię  aktu  nadania stopnia    nauczyciela   mianowanego    lub   dyplomowanego   w   przypadku   nauczyciela,

12)  oryginał  lub  poświadczoną  przez  kandydata  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  karty oceny pracy lub  oceny  dorobku  zawodowego –  w  przypadku  nauczyciela  i nauczyciela   akademickiego,

13)  oświadczenie,  że kandydat nie  był  karany karą  dyscyplinarną, o  której   mowa  w    art. 76 ust. 1   ustawy z dnia  26 stycznia 1982r. –  Karta  Nauczyciela  / tekst   jedn.  Dz. U. z  2014r,  poz. 151  z  późn. zm./   lub  w  art. 140  ust. 1  ustawy  z  dnia  27 lipca 2005r.  –   Prawo o  szkolnictwie  wyższym  ( tekst  jedn. Dz. U.  z  2012r.,  poz. 572  z  późn. zm.  / –  w  przypadku  nauczyciela  i  nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie,  że  kandydat  ma  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych i korzysta z pełni praw publicznych  – w  przypadku  osoby niebędącej  nauczycielem;

15)  oświadczenie, że  kandydat  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29 sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych   osobowych   ( test jedn.  Dz. U. z  2015r.  poz. 215, z  późn. zm.)   w    celu   przeprowadzenia  konkursu  na   stanowisko  dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem   „Konkurs   na  stanowisko  dyrektora  …………….. w ……………” w     terminie  do   dnia:   26 sierpnia 2016 r.       do    godz.    14.00     do     Wydziału     Edukacji,    Zdrowia    i    Kultury   Urzędu  Miasta    i   Gminy w    Skawinie,    32-050   Skawina  ul. Rynek  3 pok. 22     / tel. 012-277-01-45,    277-01-43 /.

Konkurs   przeprowadzi   komisja    konkursowa   powołana    przez   Burmistrza  Miasta  i   Gminy   Skawina.

O    terminie   i    miejscu     przeprowadzenia     postępowania      konkursowego     kandydaci      zostaną

powiadomieni   indywidualnie, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

 

B U R M I S T R Z

( – )  mgr inż.  Paweł  KOLASA

info-icon-3-1010495-m

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.