Ogłoszenie o pracę: asystent/ka w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Krakowska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: asystent/ka w Biurze Zarządu Stowarzyszenia. Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną do 19 maja 2017 r. (piątek) do godziny 15.00. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

KRYTERIA FORMALNE:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: administracja, zarządzanie, ekonomia, marketing bądź równorzędne studia podyplomowe,
 • co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku
 • nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zero-jedynkowa).


WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

Niezbędne:

 • podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce;
 • znajomość podstawowych zasad z zakresu prawa pracy;
 • komunikatywność;
 • posiadanie kluczowych kompetencji i umiejętności pozwalających na wykonywanie zadań na stanowisku: umiejętność obsługi komputera (Excel, Word, PowerPoint);

Fakultatywne:

 • dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 • znajomość przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • znajomość i ew. doświadczenie w praktycznym zastosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych (przetargi, postępowania ofertowe);
 • podstawowa znajomość regulacji dotyczących stowarzyszeń;
 • umiejętność prawidłowego redagowania tekstów;
 • dyspozycyjność;

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • obsługa obiegu dokumentów zgodnie z regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w Biurze Zarządu,
 • obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej Biura Zarządu, w tym elektronicznej skrzynki nadawczo-odbiorczej oraz łączenie rozmów telefonicznych,
 • obsługa sekretarska biura Zarządu,
 • pełnienie funkcji archiwisty, realizującego zadania w ramach archiwum zakładowego,
 • współpraca z Głównym Księgowym oraz z Głównym Specjalistą ds. administracyjno – organizacyjnych,
 • utrzymanie bieżącego kontaktu z sekretariatami Gmin Członkowskich Stowarzyszenia, Instytucji Zarządzającej, innych Instytucji Pośredniczących oraz Ministerstwem Rozwoju,
 • planowanie i organizacja zaopatrzenia Biura w materiały biurowe oraz środki czystości,
 • udzielanie podstawowych informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV;
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;
 • dokumenty potwierdzające staż pracy;
 • oświadczenia wg załączonego wzoru (załącznik do ogłoszenia).

ZASADY NABORU:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl do dnia 19 maja 2017 r. do godziny 15.00.

Zgłoszenia przesłane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

Szczegółowe informacje: Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

Źródło: Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

 

Załączniki:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *