Ogłoszenie o pracę. Wolne 4 etaty. Wynagrodzenie do 4700 zł brutto

info-icon-1-1010493-mStowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłosiła jakiś czas temu nabór na wolne stanowisko pracownika merytorycznego w Biurze Zarządu Stowarzyszenia – 4 etaty. Czas jest niestety tylko do jutra. Ale i tak dziękujemy Czytelnikowi za podesłanie oferty, być może ktoś skorzysta. Roześlijcie tę informację wśród znajomych i szukających pracy. Smuci tylko brak rozpropagowania tej informacji wśród gmin – członków Stowarzyszenia. Treść ogłoszenia poniżej.

 Ogłoszenie o pracę w Metropolii Krakowskiej:

 

 1. Wymagania niezbędne (formalne):
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy przy projektach współfinansowanych ze środków UE.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 1. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
 • prowadzenie i/lub rozliczenie przynajmniej trzech projektów dofinansowanych ze środków UE, szczególnie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
 • znajomość regulacji dot. funkcjonowania stowarzyszeń,
 • znajomość przepisów oraz zagadnień z zakresu funduszy strukturalnych, w tym dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 • umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie;
 • dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
 • posiadanie kluczowych kompetencji i umiejętności pozwalających na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku: dyspozycyjność; umiejętność obsługi komputera (Excel, Word, PowerPoint); łatwość pisania i swoboda wypowiedzi; kreatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy w zespole; zaangażowanie w wykonywane działania; umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Uwaga: Po analizie dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne jedynie wybranych osób.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • sporządzanie analiz, opracowań i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia,
 • monitorowanie wdrażania Strategii ZIT oraz tworzenie okresowych sprawozdań z wykonania Strategii ZIT,
 • opracowywanie sprawozdań i materiałów na Komitety Monitorujące Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
 • monitorowanie aktualnej sytuacji w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych związanych z aktualną działalnością i potrzebami Stowarzyszenia,
 • współpraca z członkami Stowarzyszenia przy przygotowaniu i składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich,
 • doradztwo i pomoc merytoryczna w zakresie wdrażania i rozliczania projektów,
 • współpraca z Instytucją Zarządzającą RPO WM 2014-2020 i innymi instytucjami na każdym etapie procesu wyboru projektów do dofinansowania,
 • praca przy ocenie projektów w ramach Komisji Oceny Projektów,
 • współpraca przy opracowaniu dokumentów niezbędnych do wdrażania RPO WM 2014-2020,
 • udzielanie wnioskodawcom informacji w zakresie ustalonym z IZ RPO WM 2014-2020,
 • zapewnienie warunków do sprawnego przeprowadzenia i udziału w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez upoważnione instytucje,
 • organizacja szkoleń, konferencji i spotkań informacyjnych dla członków Stowarzyszenia oraz dla potencjalnych beneficjentów ZIT.
 1. Warunki pracy i płacy:
 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • wynagrodzenie zasadnicze z przedziału: 2.600 zł – 4.700 zł brutto miesięcznie (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji),
 • miejsce: Biuro Zarządu Stowarzyszenia,
 • planowane zatrudnienie na okres 1 roku, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Zgłoszenia składa się poprzez przesłanie wymaganych dokumentów w terminie do dnia 14.08.2015 r. do godziny 14.00 drogą elektroniczną na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl. Zgłoszenia przesłane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

Źródło:
Metropolia Krakowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *