Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – wakacje 2014

together-1-1049884-mBurmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 11 oraz 13-19 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 – z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego poza terenem Gminy Skawina w formie obozu rekreacyjno-sportowego, cyklu wycieczek lub wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie kraju dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych z terenu Gminy Skawina. 

1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie wykonywanych zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu wynosi: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego poza terenem Gminy Skawina w formie obozu rekreacyjno-sportowego, cyklu wycieczek lub wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie kraju dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych z terenu Gminy Skawina, ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji konkursowej.

3. W 2013 r. na realizację określonego wyżej zadania przekazano z budżetu Gminy Skawina kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

4. Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 19 maja 2014 r.

5. Oferty wraz załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 14, pok. 1, w zamkniętej kopercie z nazwą oferenta oraz informacją: „Konkurs ofert: organizacja wypoczynku letniego”.

6. Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty, a także treść Zarządzenia Nr 78/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego poza terenem Gminy Skawina w formie obozu rekreacyjno-sportowego, cyklu wycieczek lub wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie kraju dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych z terenu Gminy Skawina, ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji konkursowej wraz z materiałami pomocniczymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 12, parter, w godzinach pracy Urzędu, na stronach internetowych UMiG: www.um.skawina.net oraz BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie bip.malopolska.pl/umigskawina.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. promocji, sportu i współpracy, tel.: 12 277 01 12 lub 12 277 01 80.

Załączniki:

Źródło:
UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *