Ogłoszone kolejne otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych

information_infoBurmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o ogłoszeniu kolejnych otwartych konkursów ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu: “Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ;

Jakie zadania dotujemy:

 • organizacja imprez kulturalnych pozwalających budować tożsamość kulturową mieszkańców oraz upowszechniać historię i tradycję gminy;
 • wspieranie inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców gminy;
 • stwarzanie szans do wymiany kulturowej, wymiany międzypokoleniowej oraz uwrażliwienia na nowe, ponadczasowe zjawiska kulturowe;
 • ochrona i wykorzystanie potencjału obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym poprawa stanu i sposobu ich użytkowania;
 • ewidencjonowanie różnorodności i bogactwa kulturowego społeczności lokalnej, upowszechnianie, promocja i popularyzacja lokalnej twórczości i twórców oraz poodejmowanie działań zmierzających do ich ochrony oraz włączania we współczesny obieg kultury;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej oraz przekazywanie i upowszechnianie treści patriotycznych.

Jaka jest wysokość środków:

50 000,00 zł

 1. „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” – więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

Jakie zadania dotujemy:

 • organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej;
 • zajęcia pozaszkolne realizujące programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;
 • inicjatywy mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień;
 • programy dla ofiar przemocy.

Jaka jest wysokość środków:

60 000,00 zł

Informujemy ponadto o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży – więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

info-icon-1-1010493-m

Źródło:
Gmina Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *