Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Skawinie za rok 2014

Oswiadczenia_majatkowe_SkawinaOświadczenia majątkowe regularnie (raz w roku oraz po zdobyciu mandatu czy dostaniu pracy w urzędzie) składają wybrane osoby. Obowiązkowo majątki i dochody ujawniają radni oraz: burmistrz, skarbnik i sekretarz. Prześwietlić dają się też z automatu wszyscy dyrektorzy gminnych instytucji. Ale już nie wszyscy urzędnicy. Oświadczenia muszą składać ci, którzy podejmują osobiście decyzje finansowe. Kilka dni temu w Biuletynie Informacji Publicznej ukazały się oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Skawinie złożone za rok 2014.

Oswiadczenia_majatkowe_Skawina

I. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok:

1. Zdzisława BAŁA  – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

2. Antoni BYLICA – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

3. Marek FUGIEL – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

4. Witold GRABIEC – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

5. Grzegorz KLIMAS – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

6. Grażyna KOŃ – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

7. Karol KOŚCIELNY – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

8. Ryszard MAJDZIK – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

9. Ewa MASŁOWSKA – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

10. Marcin MOCHA – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

11. Adam NAJDER – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

12. Józef NIECHAJ – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

13. Stanisław PAC – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

14. Łukasz RACZKOWSKI – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

15. Janina RĄCZKA – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

16. Antoni SAPAŁA – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

17. Stanisław SKUTA – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

18. Mirosław ŚLIWA – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

19. Anna WĄSOWICZ – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

20. Artur WĄTOR – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

21. Eugeniusz ZAJĄC – Oświadczenie majątkowe za rok 2014

___

Jak wynika z powyżej złożonych oświadczeń majątkowych, część wyżej wymienionych osób oświadczyła, że nie posiada na koncie bankowym ani w portfelu nawet złotówki (środki pieniężne: nie dotyczy).

Pytanie: czy to jest w ogóle możliwe?

 

Analiza i publikacja oświadczeń majątkowych

Przepisy art. 24h ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), nakładają obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez osoby w nich wymienione. Do złożenia oświadczeń majątkowych zobowiązani są:

 • radni,
 • wójt oraz jego zastępcy,
 • sekretarze gmin,
 • skarbnicy gmin,
 • kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (jednakże z wyłączeniem ich zastępców),
 • osoby zarządzające gminną osobą prawną (tzn. pełniące funkcję jednoosobowego zarządu gminnej osoby prawnej),
 • członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną (chodzi tutaj o każdą osobę wchodzącą w skład kolegialnego zarządu takiej osoby, niezależnie od funkcji pełnionej przez nią w zarządzie),
 • osoby wydające decyzje administracyjne “w imieniu wójta”, tzn. na podstawie upoważnienia udzielonego im zgodnie z art. 39 ust. 2 u.s.g. Wyłączone są z tego kręgu osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych przez radę gminy na podstawie art. 39 ust. 4 u.s.g., jak również osoby upoważnione do wydawania takich decyzji przez inne podmioty w trybie art. 268a k.p.a. Wyłączenie to nie dotyczy jednak kierownika ośrodka pomocy społecznej, jako że jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego z powodu bycia kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej.

Terminy składania oświadczeń majątkowych

 1. Radni (w tym także przewodniczący rady), i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, natomiast pozostałe osoby, składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru, powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny oraz pozostałe osoby (z wyjątkiem wójta), są obowiązane dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy (lub odpowiednio powiatu, województwa), w której uzyskały mandat (chodzi o oświadczenie pro futuro), a wójt – informację o zaprzestaniu (już zrealizowanym).

Kolejne oświadczenia majątkowe są składane:

 1. a) przez radnego i wójta – co roku do dnia 30 kwietnia,według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji,
 2. b) przez pozostałe osoby – co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

Analiza i publikacja oświadczeń majątkowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami złożone oświadczenia majątkowe są poddawane analizie, której dokonują:

a) osoby, którym te świadczenia złożono,

b) urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.

Odpowiedzialność karna

Warto wskazać, iż obowiązujące przepisy sankcjonują odpowiedzialność karną za czyny polegające na podaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w związku ze składaniem oświadczeń. Odpowiedzialność taką ponosi więc osoba, która ujawnia niezgodne ze stanem faktycznym dane w oświadczeniu lub nie ujawnia wymaganych przepisami danych i informacji.

Sankcją przewidzianą w art. 233 § 1 k.k. jest kara pozbawienia wolności do lat 3. Minimalny wymiar tej kary wynosi 1 miesiąc (w myśl art. 37 k.k. kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; kary 25 lat pozbawienia wolności oraz kara dożywotniego pozbawienia wolności są – stosownie do art. 32 k.k. – karami odrębnymi od kary pozbawienia wolności). Kodeks nie przewiduje kar łagodniejszych, tj. grzywny lub kary ograniczenia wolności, jednakże sąd może orzec jedną z tych kar (zamiast kary pozbawienia wolności) na podstawie art. 58 § 3 k.k., a nawet odstąpić od wymierzenia kary, orzekając w jej miejsce tzw. środek karny

(za: Samorządowcy muszą złożyć oświadczenia majątkowe do końca kwietnia)

___

Dnia 6 czerwca 2015 r. złożyliśmy do Urzędu Miasta i Gminy Skawina prośbę o wskazanie linków do oświadczeń majątkowych w BIP Gminy Skawina wszystkich zobowiązanych do tego osób, które złożyły OM w terminach prawem przewidzianych.

Jak otrzymamy odpowiedź, udostępnimy ją Państwu na portalu.

Po udostępnieniu wszystkich oświadczeń majątkowych, postaramy się wykonać i opublikować zestawienie oświadczeń majątkowych w formie tabeli.

Z racji tego, że oświadczenia te nie zostały złożone w wersji elektronicznej, przeszukiwalnej maszynowo, będzie kosztowało sporo wysiłku i czasu aby wykonać zestawienie.

Szkoda, że nikt nie pomyśli, by ułatwić obywatelom ponowne wykorzystywanie danych publicznych. Choćby dla takich celów, jakich robi to Akcja Konin -> Konin. Mam Prawo Wiedzieć

1 response to "Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Skawinie za rok 2014"

 1. Przez: M. Zamieszczono: 18 czerwca 2015

  Kolejny raz grupa radnych nie chce ujawnić ile ma pieniędzy na koncie i wpisuje ” Nie dotyczy” w rubryce dotyczącej zgromadzonych oszczędności, a potem w dalszej części wpisują, że zarobili np. 97tys. pln w 2014 roku. To co oni z ta kasą zrobili? kogo robią w wała?
  Druga sprawa to niektórzy ( ciekawe, czy specjalnie ) wręcz bazgrzą na tych oświadczeniach, byle tylko inni nie doczytali co i ile mają.Powinien być obowiązek uzupełniania tych oświadczeń na komputerze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *