Oświadczenia majątkowe w gminie Skawina (część 1.)

_Zdjęcie045Do 30 kwietnia 2014 r. członkowie władz i niektórzy pracownicy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego mieli przedstawić informacje o dochodach, a także posiadanym przez siebie majątku. O tym jak wygląda ujawnianie oświadczeń majątkowych za rok 2013 rok i czy kultura jawności zagościła w gminie Skawina, możecie się Państwo dowiedzieć z poniższego artykułu. W przygotowaniu są również następne artykuły na temat oświadczeń majątkowych w gminie Skawina, które ukażą się na naszym portalu.

Przypomnijmy podstawy prawne:

Art. 24h. ustawy o samorządzie gminnym:

1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

1)  zasobach  pieniężnych,  nieruchomościach,  udziałach  i  akcjach  w  spółkach handlowych  oraz  o  nabyciu  od  Skarbu  Państwa,  innej  państwowej  osoby prawnej,  jednostek  samorządu  terytorialnego,  ich  związków  lub  od  komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o  prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;
2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych;
4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych  kredytach  i  pożyczkach  oraz  warunkach,  na  jakich  zostały udzielone.
2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:
1) radny – przewodniczącemu rady gminy;
2) wójt, przewodniczący rady gminy – wojewodzie;
3) zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej  gminy,  osoba  zarządzająca  i  członek  organu  zarządzającego gminną  osobą  prawną  oraz  osoba  wydająca  decyzje  administracyjne  w imieniu wójta – wójtowi.

(…)

Oświadczenie majątkowe nie ma dowolnej formy. Jego wzór określony jest bowiem w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. nr 34, poz. 282).

Art. 24i. ustawy o samorządzie gminnym stanowi natomiast, że:

1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowymjawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
2. Wojewoda i przewodniczący rady gminy przekazują wójtowi kopie oświadczeń majątkowych, które im złożono.
3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Składanie oświadczeń majątkowych ma zapobiegać nieprawidłowościom i łamaniu prawa, które mogłoby polegać np. na przyjmowaniu łapówek czy prowadzeniu działalności gospodarczej przy wykorzystaniu zajmowanego stanowiska i dostępu do posiadanych w związku z tym informacji. Z tego też względu każde złożone oświadczenie majątkowe musi zostać dokładnie przeanalizowane.

Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym to oświadczenie złożono, czyli przewodniczący rady gminy, wojewoda albo wójt. Analizą oświadczeń zajmują się także urzędy skarbowe.

Osoby, którym złożono oświadczenie, mają w związku z tym obowiązek przekazania urzędowi skarbowemu jednego egzemplarza tego dokumentu. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.

Ustęp ósmy tego artykułu ustawy stanowi, że podmiot dokonujący analizy jest uprawniony do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).

Analiza oświadczeń majątkowych powinna się zakończyć najpóźniej 30 października. Do tego bowiem dnia podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych ma obowiązek przedstawienia radzie gminy informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, a także działaniach podjętych w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

Jak czytamy dalej w tym artykule wskazuje się, że w przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę określonego oświadczenia majątkowego. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli, podmiotowi, który złożył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do generalnego inspektora kontroli skarbowej.

Tyle widnieje w przepisach.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki przygotował nawet instrukcję wypełniania oświadczenia majątkowego, którą opublikował w swoim Biuletynie Informacji Publicznej razem z wzorami oświadczeń dla samorządowców różnych szczebli – POBIERZ TUTAJ

Mimo to zdarza się, że lokalni włodarze wypełniają oświadczenia z błędami.

Na obywatelską analizę tego, co w złożonych oświadczeniach majątkowych się znajduje, przyjdzie czas, jednakże by tego dokonać oraz by mieszkańcy gminy mogli się z treścią tych oświadczeń zapoznać, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina powinny znajdować się wszystkie wymagane prawem złożone oświadczenia majątkowe.

Niestety, w wielu przypadkach osób zobowiązanych do złożenia takowych oświadczeń, brak jest ich publikacji w gminnym BIPie. Przywołać tu należy choćby oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek takich jak szkoły, przedszkola. Oświadczenia radnych z kolei dotyczą stanu za rok 2012…

Jednostki organizacyjne Gminy Skawina

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych

Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2010-2014

(…)

A jaki termin na publikację w BIP przewiduje prawo?

Przepisy nie określają ani terminu, w którym powinno nastąpić przekazanie kopii oświadczeń do publikacji, ani terminu, w którym powinny być one zamieszczone w BIP. 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaznacza, że ewentualna weryfikacja obowiązku udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej jawnych informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych może nastąpić np. w kontekście oceny wojewody.

Ponadto, każdy obywatel może do rady gminy złożyć skargę na braki oświadczeń majątkowych w BIP. Odbywa się to na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jak wyjaśnia MAiC – W skrajnych przypadkach obywatel ma możliwość skierowania do prokuratury zawiadomienia w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.

_____

Najczęściej występujące błędy w oświadczeniach majątkowych przedstawiamy poniżej:

Wg Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego najczęstsze błędy to:

* pozostawienie niewypełnionych rubryk oświadczenia majątkowego,

* brak określenia przynależności dochodów do majątku odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową,

* brak uzupełniania rubryk dotyczących kwoty przychodu i dochodu z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego bądź wskazywanie tylko jednej kwoty, mimo że zapis zawarty we wzorze oświadczenia majątkowego jednoznacznie wskazuje, że mają być podane obie (pkt II część A)

Wg Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego najczęstsze błędy to:

* Brak określenia przynależności poszczególnych składników majątkowych do majątku odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

* Brak wskazania stanowiska lub funkcji pełnionej w danej jednostce samorządu terytorialnego (przewodniczący rady, wójt, burmistrz, prezydent miasta).

* Nieprecyzyjne wskazanie danych w części B oświadczenia. Informacja o miejscu położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A wzoru oświadczenia powinny odpowiadać nieruchomościom wymienionym w punktach 1-4 części B oświadczenia.

* W punkcie VIII części A oświadczenia niewykazanie dochodu, który wskazany został w deklaracji podatkowej (PIT).

Wg Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego najczęstsze błędy to:

* Mylenie przez składającego oświadczenie kwoty przychodu i dochodu (w wykazywanych gospodarstwach).

* Niezgodność danych w oświadczeniu oraz właściwym PIT.

* Niewykazanie kwoty pobieranej diety.

Wg  Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego najczęstsze błędy to:

* Brak załączonej kopi zeznania podatkowego lub załączono kopię niekompletną, np. nie wszystkie strony, zamazane dane małżonka.

* Brak podpisu na kopii zeznania.

* Oświadczenie wypełniono niezgodnie ze wzorem, tj. wstawiano kreski, słowo nie znak “Z” lub w ogóle nie wypełniono części oświadczenia, zamiast wpisać “nie dotyczy”.

* Oświadczenie złożono w formie kserokopii lub wydruku komputerowego, nie podpisując lub nie uwierzytelniając poszczególnych stron.

Wg Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego najczęstsze błędy to:

* Złożenie dokumentacji niekompletnej (brak drugiego egzemplarza oświadczenia majątkowego bądź jego poszczególnych stron lub brak zeznania podatkowego PIT).

* Różnice w treści dwóch składanych egzemplarzach oświadczeń majątkowych lub brak uwierzytelnienia kopii.

* Pozostawienie niektórych rubryk oświadczenia niewypełnionych.

Wg Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego najczęstsze błędy to:

* Nieokreślenie, z jakiego tytułu składane jest oświadczenie majątkowe (w nagłówku oświadczenia majątkowego należy niewłaściwe sformułowania skreślić).

* Nieokreślenie miejsca zatrudnienia, stanowiska lub pełnionej funkcji.

* Nieokreślenie, w jakiej walucie zgromadzono środki pieniężne (część A pkt I rubryki środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej) oraz niewypełnianie wszystkich pozycji – w części A pkt I.

* Nieujawnianie wartości nieruchomości – w części A pkt II.

Źródło:
Ustawa o samorządzie gminnym, Dziennik Gazeta Prawna
, portalsamorzadowy.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *