Oświadczenia majątkowe za 2014 r.: skarbnik, sekretarz gminy, prezesi, kierownicy

BIP-LOGONiecały tydzień temu przedstawiliśmy oświadczenie majątkowe Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jerzego Siomy (tutaj: Oświadczenie majątkowe Prezesa ZWiK Sp. z o.o. Jerzego Siomy) a dwa dni temu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina opublikowano kolejne oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania, które prezentujemy poniżej.

Przypomnijmy, 6 czerwca 2015 r. złożyliśmy do Urzędu Miasta i Gminy Skawina prośbę o wskazanie linków do oświadczeń majątkowych w BIP Gminy Skawina wszystkich zobowiązanych do tego osób, które złożyły OM w terminach prawem przewidzianych.

Niestety do dziś ich nie otrzymaliśmy, ale za to w BIP, po ponad pół roku od złożenia, zaczęto je publikować (o złożonych wcześniej oświadczeniach majątkowych przez miejskich radnych, pisaliśmy w artykule z 14 czerwca 2015 r. -> Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Skawinie za rok 2014.)

 1. Oświadczenie majątkowe za rok 2014 Skarbnik Gminy Skawina Teresa Wątor:  SKMBT_C25315110613071 (1) T.Wątor.pdf
 2. Oświadczenie majątkowe za rok 2014 Sekretarz Gminy Skawina Ewa Szczepanik:  SKMBT_C25315110613060 Ewa Szczepanik.pdf
 3. Oświadczenie majątkowe za rok 2014 Z-ca Kierownika Wydziału Finansowego Anna Maślanka: SKMBT_C25315110613020 AM.pdf
 4. Oświadczenie majątkowe za rok 2014 Prezes Zarządu MZU Sp. z o.o. Andrzej Maksymiuk: SKMBT_C25315110613010 A.Maksymiuk.pdf
 5. Oświadczenie majątkowe za rok 2014 Kierownik M-GOPS Maria Alechnowicz:  SKMBT_C25315110613070 M.Alechnowicz.pdf
 6. Oświadczenie majątkowe za rok 2014 Członek Zarządu ZWiK Sp.z o.o. Grzegorz Szczypczyk:  OświadGrzegorz Szczypczy.pdf
 7. Oświadczenie majątkowe za rok 2014 I Zastępca Burmistrza Norbert Rzepisko:  Oświadcz. majątkowe Pan Norbert Rzepisko I zastępca Burm..pdf
 8. Oświadczenie majątkowe za rok 2014 Starszy pracownik socjalny w M-GOPS Małgorzata Spyrka:  SKMBT_C25315110613030 Mał.Spyrka.pdf
 9. Oświadczenie majątkowe za rok 2014 Prezes PGM Sp. z o.o. Łukasz Samborski:  Oświadczenie majątkowe Ł.Samborki.pdf

Na razie tyle oświadczeń majątkowych w BIP w ostatnim czasie opublikowano. Brakuje jeszcze m.in. oświadczeń dyrektorów szkół, przedszkoli i innych jednostek organizacyjnych (lista tutaj: Jednostki organizacyjne w gminie Skawina).

Wszystkie publikowane oświadczenia majątkowe można przeglądać w zakładce głównej: Oświadczenia majątkowe (BIP)

___

Analiza i publikacja oświadczeń majątkowych

Przepisy art. 24h ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), nakładają obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez osoby w nich wymienione. Do złożenia oświadczeń majątkowych zobowiązani są:

 • radni,
 • wójt oraz jego zastępcy,
 • sekretarze gmin,
 • skarbnicy gmin,
 • kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (jednakże z wyłączeniem ich zastępców),
 • osoby zarządzające gminną osobą prawną (tzn. pełniące funkcję jednoosobowego zarządu gminnej osoby prawnej),
 • członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną (chodzi tutaj o każdą osobę wchodzącą w skład kolegialnego zarządu takiej osoby, niezależnie od funkcji pełnionej przez nią w zarządzie),
 • osoby wydające decyzje administracyjne „w imieniu wójta”, tzn. na podstawie upoważnienia udzielonego im zgodnie z art. 39 ust. 2 u.s.g. Wyłączone są z tego kręgu osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych przez radę gminy na podstawie art. 39 ust. 4 u.s.g., jak również osoby upoważnione do wydawania takich decyzji przez inne podmioty w trybie art. 268a k.p.a. Wyłączenie to nie dotyczy jednak kierownika ośrodka pomocy społecznej, jako że jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego z powodu bycia kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej.

Terminy składania oświadczeń majątkowych

 1. Radni (w tym także przewodniczący rady), i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, natomiast pozostałe osoby, składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru, powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny oraz pozostałe osoby (z wyjątkiem wójta), są obowiązane dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy (lub odpowiednio powiatu, województwa), w której uzyskały mandat (chodzi o oświadczenie pro futuro), a wójt – informację o zaprzestaniu (już zrealizowanym).

Kolejne oświadczenia majątkowe są składane:

 1. a) przez radnego i wójta – co roku do dnia 30 kwietnia,według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji,
 2. b) przez pozostałe osoby – co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

Analiza i publikacja oświadczeń majątkowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami złożone oświadczenia majątkowe są poddawane analizie, której dokonują:

a) osoby, którym te świadczenia złożono,

b) urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.

Odpowiedzialność karna

Warto wskazać, iż obowiązujące przepisy sankcjonują odpowiedzialność karną za czyny polegające na podaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w związku ze składaniem oświadczeń. Odpowiedzialność taką ponosi więc osoba, która ujawnia niezgodne ze stanem faktycznym dane w oświadczeniu lub nie ujawnia wymaganych przepisami danych i informacji.

Sankcją przewidzianą w art. 233 § 1 k.k. jest kara pozbawienia wolności do lat 3. Minimalny wymiar tej kary wynosi 1 miesiąc (w myśl art. 37 k.k. kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; kary 25 lat pozbawienia wolności oraz kara dożywotniego pozbawienia wolności są – stosownie do art. 32 k.k. – karami odrębnymi od kary pozbawienia wolności). Kodeks nie przewiduje kar łagodniejszych, tj. grzywny lub kary ograniczenia wolności, jednakże sąd może orzec jedną z tych kar (zamiast kary pozbawienia wolności) na podstawie art. 58 § 3 k.k., a nawet odstąpić od wymierzenia kary, orzekając w jej miejsce tzw. środek karny

(za: Samorządowcy muszą złożyć oświadczenia majątkowe do końca kwietnia)

 

3 response to "Oświadczenia majątkowe za 2014 r.: skarbnik, sekretarz gminy, prezesi, kierownicy"

 1. Przez: HB Zamieszczono: 12 listopada 2015

  PGM .. i SAMBORSKI ŁUKASZ HARMAN DEVELOPMENT.. dziwna zbieżność tematyczna podmiotów..

  • Przez: net Zamieszczono: 16 listopada 2015

   FIRMA HARMAN DEVELOPMENT Status Podmiot usunięty z bazy
   Adres rejestrowy ul. 32-050 Skawina, małopolskie
   HARMAN DEVELOPMENT, zarząd: Samborski Łukasz, NIP 944-20-07-920, Skawina, 29 Listopada 17B, kod pocztowy 32-050

 2. Przez: jarosław Zamieszczono: 11 listopada 2015

  Eldorado w urzędzie i spółkach gminnych.
  Czy kogoś dziwi cena wody i kanalizacji? Może kogoś dziwią wysokie podatki, średnia zarobków w gminie?
  A zadłużenie miasta?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *