Petycja o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmian w Statucie Gminy Skawina oraz Regulaminie Rady Miejskiej

teamwork-1-1236470W Gminie Skawina działa powołana przez Radę Miejską komisja doraźna w sprawie opracowania zmian w Statucie Gminy Skawina oraz Regulaminie Rady Miejskiej. Są to kluczowe dokumenty regulujące ustrój wewnętrzny gminy, najważniejsze elementy funkcjonowania gminy oraz podstawowe, które statuują działanie Rady Miejskiej. Uznaliśmy, że w takich sprawach koniecznie powinno się zasięgnąć opinii mieszkańców, którzy mogliby zaproponować swoje zmiany do tych dokumentów. Opinie mieszkańców mogą być uzyskane drogą przeprowadzonych konsultacji społecznych, których sposób i tryb przyjęto nie tak dawno uchwałą Rady Miejskiej. Wobec powyższego złożyliśmy wczoraj petycję o przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie planowanych zmian w Statucie Gminy Skawina oraz Regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie.

 

Z racji tego, że uchwała w sprawie konsultacji społecznych w Gminie Skawina: “stwarza możliwość zwiększenia udziału mieszkańców z życiu lokalnej społecznościoraz ma “zapewnić konsensus oraz akceptację mieszkańców dla działań władz samorządowych w sprawach istotnych dla Gminy Skawina” (tak czytamy w jej uzasadnieniu), a
“uczestnictwo w opartych na zasadzie partnerstwa konsultacjach pozwala mieszkańcom na realną partycypację w kreowaniu polityki rozwoju, a także w procesie kształtowania aktów prawa miejscowego i polityki lokalnej” 
Rada Miejska w Skawinie uchwaliła procedurę konsultacji społecznych “uznając celowość i istotność partycypacji społecznej, a przede wszystkim doceniając potrzebę upowszechniania wśród mieszkańców znajomości procedur podejmowania decyzji dotyczących spraw kluczowych dla społeczności lokalnej” (preambuła).

Stąd też uznaliśmy że konsultacje w sprawie zmian tych dokumentów należy przeprowadzić wśród mieszkańców.

 

Treść petycji:

===

PETYCJA – o przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie planowanych zmian w Statucie Gminy Skawina oraz Regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie.

            Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997r ., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 lipca  2014  r. o petycjach (Dz.  U. z  2014  r., poz.  1195) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z prowadzonymi jedynie przez komisję doraźną Rady Miejskiej w Skawinie  ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Skawina oraz Regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie pracami nad zmianami tych dokumentów (powołaną uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie Nr XVI/208/16 z dnia 24 lutego 2016 r.), składam petycję o przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie planowanych zmian w Statucie Gminy Skawina oraz Regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie.

 

Uzasadnienie

                           Pozytywne rozpatrzenie tej petycji leży w interesie publicznym.

W uzasadnieniu uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina” zawarto m.in. zapis, że podjęcie powyższej uchwały „przede wszystkim stwarza możliwość zwiększenia udziału mieszkańców z życiu lokalnej społeczności oraz „uchwała niniejsza ma na celu doskonalenie procesu decyzyjnego i jakości świadczonych przez samorząd usług publicznych tak, by zapewnić konsensus oraz akceptację mieszkańców dla działań władz samorządowych w sprawach istotnych dla Gminy Skawina”.

Podobnie w preambule do tej uchwały podpisanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie Witolda Grabca oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pawła Kolasę zaznaczono, że:

„Uczestnictwo w opartych na zasadzie partnerstwa konsultacjach pozwala mieszkańcom na realną partycypację w kreowaniu polityki rozwoju, a także w procesie kształtowania aktów prawa miejscowego i polityki lokalnej. Uznając celowość i istotność partycypacji społecznej, a przede wszystkim doceniając potrzebę upowszechniania wśród mieszkańców znajomości procedur podejmowania decyzji dotyczących spraw kluczowych dla społeczności lokalnej, uchwala się procedurę konsultacji społecznych. 

Zakładanym rezultatem tworzącego się w ten sposób dialogu oraz partnerstwa pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi jest sukcesywny wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych, a także poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skawina poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego.”

Ponadto, w przyjętej przez Radę Miejską w Skawinie uchwale (§6) podkreśla się, że „konsultacje przeprowadza się w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w innych sprawach kluczowych dla gminy i jej mieszkańców.”

Statut gminy determinuje wewnętrzny ustrój oraz reguluje najważniejsze elementy funkcjonowania gminy, takie jak określenie podmiotowości władzy, organów i sposobu ich kreacji oraz zasad działania, zasad tworzenia jednostek pomocniczych i organizacyjnych, dostępu do dokumentów, itp., jest gwarancją samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Samodzielność ta jest budowana w oparciu o art. 165 ust. 2 Konstytucji RP, a konkretyzację tego zapisu zawiera art. 169 ust 4., głoszący, iż „ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące”.

Podobnie jak obowiązkowe jest przeprowadzenie konsultacji w sprawie zmiany statutów poszczególnych sołectw w gminie Skawina, tak samo w tym przypadku – czyli zmiany tak ważnego dokumentów obowiązujących w gminie, jak Statut Gminy Skawina oraz Regulamin Rady Miejskiej w Skawinie – uważam, że powinny zostać przeprowadzone przed ich zmianą konsultacje społeczne w gminie Skawina.

Tak jak wspomniałem, określili to zresztą sami radni Rady Miejskiej w Skawinie w ww. uchwale.

Dlatego też, biorąc pod uwagę powyższe, niniejsza petycja jest uzasadniona i konieczna.

            Proszę o poinformowanie mnie o sposobie załatwienia mojej petycji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (za pomocą komunikacji elektronicznej e-mail).

Jednocześnie, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych ujętych w nagłówku petycji.

Przypominam, że ustawa o petycjach, która weszła w życie z dniem 6 września 2015 r. nakłada obowiązek publikacji treści niniejszej petycji na stronach internetowych organu, do którego wpłynęła (art. 8 u.o.p.), cyt.:

„Art. 8. 1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.
Art. 10. 1. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
(…)
Art. 13. 1. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”

                                                                                              Z poważaniem

{…}

teamwork-1-1236470

1 response to "Petycja o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmian w Statucie Gminy Skawina oraz Regulaminie Rady Miejskiej"

  1. Przez: buktwa Zamieszczono: 29 września 2016

    ale zrobili by zmiany w statucie i radzie bez konsultacji społecznych? przecież każdy dokument ostatnio w Gminie jest konsultowany…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *