Plany pracy komisji Rady Miejskiej w Skawinie na 2016 rok

Skawina_ratuszNa sesji 30 grudnia 2015 r. przyjęto i zaakceptowano plany pracy komisji Rady Miejskiej w Skawinie na 2016 rok. Poniżej prezentujemy plany pracy dla poszczególnych komisji. Zachęcamy do zapoznania się z planem pracy radnych we wszystkich komisjach w bieżącym roku.

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETOWEJ NA 2016 rok

L.p. Termin realizacji Tematyka posiedzeń komisji
1. I kwartał 1.  Analiza sprawozdania z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.

2.   Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

3.   Analiza sprawozdania finansowego organizacji, którym udzielono wsparcia finansowego z terenu miasta i gminy Skawina.

4.   Opiniowanie uchwał na sesje Rady Miejskiej.

2. II kwartał 5.   Dyskusja i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skawina za 2015 r.

6.   Opiniowanie sprawozdań finansowych za 2015 r. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Pogotowia Ratunkowego oraz Biblioteki Publicznej w Skawinie.

7.   Zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Skawina.

8.   Analiza sprawozdań finansowych ZWiK, MZU, PSZOK za 2015 rok.

9.   Opiniowanie uchwał Rady Miejskiej.

3. III kwartał 10.              Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

11.              Zapoznanie się ze stanem realizacji planowanych dochodów gminy, a w szczególności wpływów
ze sprzedaży składników majątkowych.

12.              Zapoznanie się z realizacją środków do dyspozycji zarządów osiedli.

13.              Analiza i porównanie wydatków poniesionych
w I półroczu 2016 r. na funkcjonowanie skawińskiej oświaty z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej.

4. IV kwartał 14.  Dyskusja nad założeniami projektu budżetu na 2017 rok.

15.              Opiniowanie projektu budżetu na 2017 r.

16.              Sprawozdanie z działań Komisji Budżetowej za 2016 r.

17.              Opracowanie planu pracy Komisji Budżetowej na 2017 r.

Przedstawiony plan jest planem otwartym z możliwością zmiany i poszerzenia o istotne problemy wynikające z bieżących potrzeb miasta i Gminy Skawina, oraz innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Dodatkowo Komisja będzie omawiała i opiniowała projekty uchwał przedstawiane i przygotowywane na sesje Rady Miejskiej w  Skawinie.

___

PLAN PRACY KOMISJI EDUKACJI na rok 2016

 

 1. Działania prawne w ramach kompetencji określonych w Statucie gminy.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących edukacji i wychowania oraz przygotowywanie własnych projektów uchwał i rezolucji.
 3. Składanie wniosków, w ramach kompetencji komisji do projektu budżetu na rok 2017.
 4. Opiniowanie Budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok.
 5. Monitorowanie i ocena realizacji budżetu w roku 2016.
 6. Analiza funkcjonujących w gminie aktów prawa miejscowego dotyczących oświaty i składanie propozycji w tym zakresie.
 7. Przygotowywanie wniosków do Burmistrza dotyczących funkcjonowania oświaty.
 8. Opiniowanie przygotowywanego Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Skawina.

 

 1. Analiza funkcjonowania placówek oświatowych i współpraca ze środowiskiem.
 2. Analiza organizacji i przebiegu roku szkolnego 2015/2016.
 3. Ocena przygotowań do roku szkolnego 2016/2017.
 4. Analiza wyników nauczania w szkołach podstawowych i w gimnazjach.
 5. Ocena funkcjonowania w szkołach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie.
 6. Analiza funkcjonowania w szkołach świetlic i dowozów uczniów.
 7. Ocena bezpieczeństwa dzieci w placówkach oświatowych.
 8. Inne według potrzeb.

 

 • Monitorowanie organizacji wypoczynku dzieci w okresie ferii i wakacji oraz organizacji zajęć dodatkowych w szkołach.
 1. Organizacja sportu w szkole, wykorzystanie istniejącej bazy.
 2. Przegląd oferty zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży w gminie w okresach wyznaczonych do zajęć dydaktycznych w szkołach, jak i w dniach wolnych od tych zajęć.

 

 1. Monitorowanie realizacji obowiązujących uchwał dotyczących oświaty.
 2. Analiza i ewaluacja uchwały dotyczącej Programu Rozwoju Oświaty.
 3. Inne według potrzeb.

___

PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, SPORTU I REKREACJI na rok 2016

Realizacja działań komisji określonych w Statucie gminy Skawina.

 1. Przygotowanie własnych projektów uchwał.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących kultury, sportu, i rekreacji.
 3. Monitorowanie realizacji wszystkich obowiązujących uchwał dotyczących kultury, sportu i rekreacji.
 4. Opiniowanie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skawina, monitorowanie i ocena realizacji budżetu w zakresie właściwości komisji w roku 2016.
 5. Składanie wniosków w ramach kompetencji komisji do projektu budżetu na rok 2017.
 6. Opracowanie i przygotowanie do uchwalenia Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta i Gminy Skawina na lata 2016-2020.
 7. Analiza działalności placówek oświatowych oraz Centrum Kultury i Sportu z prowadzonych zajęć dla młodzieży w czasie ferii i wakacji.
 8. Zapoznanie się z bieżącą działalnością i planami rozwoju w najbliższych latach Centrum Kultury i Sportu.
 9. Monitorowanie ofert i działalności stowarzyszeń sportowych i kulturalnych działających na terenie Miasta i Gminy Skawina.
 10. Zapoznanie z działalnością Muzeum Regionalnego w Skawinie – punkt niezrealizowany z planu na 2015 rok.
 11. Monitorowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz jej filii – spotkanie wyjazdowe.
 12. Zapoznanie z ofertą szlaków rowerowych na terenie gminy z planami rozbudowy przez najbliższe lata.
 13. Zapoznanie się z bieżącą działalności Szkoły Muzycznej i planami rozwoju w najbliższych latach – punkt niezrealizowany z planu na 2015 rok.
 14. Analiza użytkowania i wykorzystania boisk ze sztuczną nawierzchnia „Orlik” – punkt niezrealizowany z planu na 2015 rok.
 15. Zapoznanie się z planami inwestycyjnymi w dziedzinie sportu i kultury w mieście i gminie Skawina.

___

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ na rok 2016.

 

Lp. T r e ś ć Kwartał
1. Badanie skarg na działalność Burmistrza oraz skarg ewidencjonowanych w sekretariacie Burmistrza na działalność UMiG, przygotowanie wniosku i opinii w tych sprawach na sesje. I – IV
2. Kontrola działalności Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej wskazanych przez Radę Miejską. I – IV
3. Badanie wykonania budżetu gminy po otrzymaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sporządzenie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za rok 2015, oraz przesłanie wniosku celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.  

II

4. Kontrola rozliczeń dotacji gminnych w wybranych stowarzyszeniach . II
5. Kontrola działalności Straży Miejskiej. I
6. Zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w UMiG w 2015 roku oraz sprawami sądowymi w których gmina jest stroną. II
7. Bezpieczeństwo publiczne w kontekście zabezpieczenia przeciwpożarowego w wybranych obiektach gminnych. III
8. Kontrola funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w 2015 roku w kontekście uchwalonej dodatkowej dopłaty do systemu. III
9. Bieżące opiniowanie materiałów przedkładanych przez Radę Miejską oraz przeprowadzanie kontroli zleconych przez Radę Miejską. I – IV
10. Kontrola korzystania z terenów gminnych przez wspólnoty mieszkaniowe w kontekście obowiązującego Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skawina oraz równego traktowania podatników. IV
11. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji za 2016 r. IV
12. Sporządzenie planu pracy Komisji na 2017 r. IV

___

PLAN PRACY KOMISJI SPRAW OBYWATELSKICH na rok 2016

 

 1. Spotkanie z przewodniczącymi zarządów osiedli i sołtysami – I, III kwartał.
 1. Ocena działalności Gminy Skawina w zakresie polityki społecznej – Spotkanie z kierownikiem MGOPS, oraz Pełnomocnikiem Burmistrza d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii i organizacjami działającymi na rzecz zwalczania patologii społecznych w Centrum Wspierania Rodziny – I kwartał.
 1. Debata w zakresie bezpieczeństwa – z udziałem Burmistrza, komendantów policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnych, sołtysami, przewodniczącymi zarządów osiedla w tematyce bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Skawina – II, IV kwartał.
 1. Spotkanie z przedstawicielami jednostek ochotniczych i zawodowych straży pożarnych działających na terenie Miasta i Gminy Skawina – II kwartał.
 1. Spotkanie z Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. – III kwartał.
 1. Spotkanie z Kierownikiem Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w sprawach

związanych z bezrobociem w Mieście i Gminie Skawina – IV kwartał.

 1. Rozpatrywanie skarg i spraw interwencyjnych na bieżąco.
 1. Stały dyżur Komisji Spraw Obywatelskich w ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 16.30 – 17.30 lub dłużej, w przypadku obecności obywateli.
 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej.

___

PLAN PRACY KOMISJI INFRASTRUKTURY WSI i ROLNICTWA na rok 2016 rok.

–  Analiza procesu modernizacji  i remontu  dróg w sołectwach,

–  Monitorowanie budowy  kanalizacji i wodociągów na terenach wiejskich,

–  Funkcjonowanie budżetów wiejskich oraz diet  sołtysów- spotkanie z sołtysami,

–  Inwestycje na terenach wsi – sprawdzenie zwłaszcza tych niedokończonych,

–  Analiza  przebiegu usuwania  azbestu z terenu gminy,

–  Ocena stanów rowów melioracyjnych,

–  Sprawdzenie  stanu  oświetlenia dróg i placów na wioskach,

–  Gospodarka odpadami komunalnymi – analiza i monitoring,

–  Przygotowanie gminy do akcji „zima”,

–  Sprawowanie stałego nadzoru  nad placami zabaw w wioskach,

–  Powstawanie nowych terenów rekreacyjnych na terenach wiejskich,

–  Sprawozdanie za 2016 i plan pracy na 2017 rok.

Na bieżąco opiniowanie projektów uchwał oraz prac zleconych przez Przewodniczącego Rady

___

PLAN PRACY  KOMISJI GOSPODARKI i OCHRONY ŚRODOWISKA na 2016 r.

 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Zapoznanie się Komisji z pismami i sprawami jakie wpływają do Rady Miejskiej, a dotyczą kompetencji Komisji. Zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii  tych sprawach.
 3. Zajmowanie się sprawami bieżącymi, w tym spotykanie się z mieszkańcami, którzy zwrócą się do Rady Miejskiej z różnymi sprawami, a będą one należeć do kompetencji komisji.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta i Gminy z realizacji budżetu za 2015 r.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta i Gminy z realizacji budżetu za I półrocze 2016 r.
 6. Zapoznanie Komisji z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych na terenach byłej Huty Aluminium, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeganie przepisów ochrony środowiska.
 7. Zapoznanie się Komisji z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych w strefach ekonomicznych Skawiny.
 8. Zapoznanie się Komisji ze stanem technicznym budynków placówek oświatowych gminy.
 9. Analiza i opiniowanie Miejscowego Projektu Zagospodarowania Przestrzennego.
 10. Zapoznanie się Komisji z działalnością spółek gminnych.
 11. Zapoznanie się Komisji z realizacją przez gminę programów związanych z ograniczeniem niskiej emisji.
 12. Zapoznanie się Komisji z realizacją inwestycji gminnych.
 13. Analiza działań związanych z  pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji gminnych.
 14. Opiniowanie projektu budżetu na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej związanej z budżetem.
 15. Sporządzenie sprawozdania z pracy Komisji w 2016 r.
 16. Sporządzenie planu pracy Komisji na 2017 r.

___

_SkawinaSesja

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *