Plany Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na rozwój i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Jak wygląda wieloletni (choć na 4 lata) plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2023 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie? Możecie się o tym przekonać, gdyż w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano właśnie załącznik do uchwały nr XIV/178/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2019 r., w której to rada zatwierdza przedłożony przez ZWiK Sp. z o.o. wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa. Czy w całej gminie Skawina ścieki przestaną wreszcie płynąć rowami? Zapraszamy do lektury!

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2020 – 2023 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

Zawiera:

I. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

II. Przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne

IIIPrzedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

IV Nakłady inwestycyjne  w latach 2020-2023 wraz ze sposobem finansowania

Skawina, wrzesień 2019 rok

I. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie  prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i  zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skawina  nr 1/2011 z dnia 31.01.2011 roku oraz  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Skawina ( Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 212 z 29.04.2006r.)

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Spółka  jest  zobowiązana do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz do  odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, spełnienia wymagań ochrony środowiska a także ekonomicznej efektywności prowadzonej działalności.

Oczekiwania klientów, ciągle rosnące wymagania dotyczące usług świadczonych  przez ZWiK Sp. z o.o.  powodują, że konieczna jest realizacja kolejnych przedsięwzięć modernizacyjnych i inwestycyjnych.

Zakres ich zawarty jest w niniejszym projekcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2023.

II. Przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne.

 Zarząd Spółki planując zadania na okres 2020-2023 chce zrealizować następujące cele:

– podnoszenie satysfakcji i zadowolenia odbiorców usług,

– osiąganie dodatniego wyniku finansowego i zadowalającej płynności poprzez racjonalną gospodarkę środkami produkcji i efektywną windykację należności;

– oszczędna gospodarka energetyczna (zielona energia),

–  poprawa warunków pracy załogi i zmniejszanie ryzyka zawodowego.

Z sieci  wodociągowej  istniejącej  na terenie Miasta i Gminy Skawina korzysta 98,66  % ludności.

Zaplanowana modernizacja  sieci wodociągowej  na terenie Miasta i Gminy Skawina nie powoduje niestety większego zapotrzebowania na usługę dostawy wody. Sprzedaż  utrzymuje się na tym samym poziomie.

Dobowa wydajność wszystkich posiadanych ujęć wody oraz możliwość jej uzdatniania sięga ok. 12 000 tys.  m3  na dobę  i  w pełni gwarantuje pełne pokrycie zapotrzebowania. Są jednak urządzenia z lat siedemdziesiątych w pełni wyeksploatowane  lub projektowane na 9600m3/d a  w całym układzie technologicznym zapotrzebowania w wodę powodują że cały układ  technologiczny jest sztywny.

W celu poprawy niezawodności działania zaopatrzenia w wodę w okresie realizacji planu niezbędne są jednak prace modernizacyjne  dotyczące :

– modernizacja stacji uzdatniania wody etap II,

– wymiana sieci wodociągowej stalowej i żeliwnej lat 60-70 tych na materiał nowej generacji dot. sieci magistral stalowych i sieci rozdzielczych.

– w  trosce o wysoką jakość wody oraz nieprzerwaną jej dostawę w okresie obowiązywania planu kontynuować będziemy wymianę stalowych przyłączy wodociągowych.  

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój systemu kanalizacyjnego powoduje stopniowy wzrost odbieranych ścieków.

Aktualnie z usług kanalizacyjnych korzysta 78,22 % ludności Miasta i Gminy Skawina.

Dominującą  pozycją tego planu jest budowa kanalizacji  sanitarnej w gminie i przeznaczenie na ten cel  w najbliższych latach ponad siedemnaście milionów złotych.

W okresie realizacji planu w zależności od możliwości ekonomicznych  Spółki środki własne oraz możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

 Planujemy realizować :

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Graniczna i Leśna w Skawinie,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie,

– budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina , Jaśkowice- Zelczyna,

– budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Grabie – Krzęcin,

– modernizacja sieci  kanalizacyjnej,

– modernizacja sieci wodociągowej,

– modernizacja stacji uzdatniania wody,

– zbiornik wody pitnej.

III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

ZWIK  prowadzi przedsięwzięcia  które zmierzają do racjonalizacji zużycia wody oraz odprowadzania ścieków;

1) w zakresie zużycia wody:

– wymiana odcinków wodociągów  o dużej awaryjności i przyłączy o dużej awaryjności,

– prowadzenie prac pozwalających na sterowanie pracą sieci wodociągowej,

– prowadzenie  zdalnego odczytu zużycia wody,

– łączenie końcówek sieci wodociągowych w zamknięte ciągi, co powoduje zmniejszenie zużycia wody do płukania sieci wodociągowej,

– prowadzenie prawidłowej gospodarki wodomierzowej poprzez niezwłoczną

wymianę niesprawnych wodomierzy,

– dążenie do opomiarowania wszystkich punktów poboru wody m.in. wody bezpowrotnie zużytej,

– wymiana uszkodzonych zasuw i hydrantów p.poż.,

– likwidacja ryczałtów;

2) w zakresie odprowadzania ścieków:

– prowadzanie kontroli włączeń do sieci kanalizacyjnej pod kątem nielegalnego odprowadzania wód deszczowych i infiltracyjnych,

– wykonywanie przeglądów sieci oraz likwidacja istniejących nieszczelności,

– kontrola jakości gospodarki ściekowej u odbiorców przemysłowych,

 – bieżące monitorowanie liczby podłączeń do sieci kanalizacyjnej,

-pełny monitoring pracy przepompowni ścieków  umożliwia szybkie podjęcie  działań przez  pracowników  Spółki w przypadku stanów awaryjnych.

IV. Nakłady inwestycyjne w latach 2020-2023 wraz ze sposobem finansowania.

Plan konstruowany był przy następujących założeniach:

– możliwości ekonomiczne Spółki  (środki własne z odpisu amortyzacyjnego, środki  gminne przekazane na podwyższenie kapitału w zamian za  udziały, oraz możliwość pozyskania dofinansowania ze środków NFOŚ i GW);

Rok 2020

L.P

Nazwa zadania

Zakres

Planowane nakłady w latach 2020

Źródła finansowania

1

 Projekt z udziałem  środków unijnych ,,Gospodarka wodno- ściekowa na terenie gminy Skawina  etap II ,,

 

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Graniczna i Leśna w Skawinie,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie,

– budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina , Jaśkowice- Zelczyna,

– budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Grabie – Krzęcin,

– modernizacja stacji uzdatniania wody etap II,

    1 500 000,00

   9 573 000,00   

własne

2

Projekt z udziałem  środków unijnych ,,Gospodarka wodno- ściekowa na terenie gminy Skawina  etap II ,,

 

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Graniczna i Leśna w Skawinie,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie,

– budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina , Jaśkowice- Zelczyna,

– budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Grabie – Krzęcin,

– modernizacja stacji uzdatniania wody etap II,

 

   12 905 600,00

 

NFOŚiGW

3

Inwestycje odtworzeniowe  wg planu wewnętrznego Przedsiębiorstwa

-elementy włączeniowe, zakup sprzętu ,  pozostałe

 -zakup samochodu asenizacyjnego, 

   900 000,00

 

 1 800 000,00

własne

4

Modernizacja wodociągu  wg planu

wewnętrznego ZWiK

 

1)Magistrala H2O wody pitnej Dębca- Bukowska

2) Modernizacja pompowni głównej SUW  w Skawinie

3) Modernizacja pompowni na ujęciu Hallerów

 

2 100 000,00

 

862 000,00

 

 

120 000,00

własne

5

Modernizacja kanalizacji   wg planu wewnętrznego ZWiK

1)Budowa kanalizacji Radziszowska- Groble II

2) Droga zjazdowa , agregat Polanka Haller

3) Kanał Wyspiańskiego – Łanowa fi 200 L= 40mb

4) Wymiana pomp w pompowni głównej oczyszczalni  ścieków

1 500 000,00

 

200 000,00

49 000,00

 

 

100 000,00

własne

6

Zbiornik wody pitnej ul. Dębca

 

2 562 300,00

własne

7

Rozbudowa sieci wodociągowej

Wykup odcinków sieci wodociągowej

500 000,00

Gmina Skawina

8

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Wykup odcinków sieci kanalizacyjnej

500 000,00

Gmina Skawina

Razem

 

 

 

35 171 900,00

 

 

Rok 2021

L.P

Nazwa zadania

Zakres

Planowane nakłady w latach 2021

Źródła finansowania

1

Projekt z udziałem  środków unijnych ,,Gospodarka wodno- ściekowa na terenie gminy Skawina  etap II ,,

 

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Graniczna i Leśna w Skawinie,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie,

– budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina , Jaśkowice- Zelczyna,

– budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Grabie – Krzęcin,

– modernizacja stacji uzdatniania wody etap II

 1 500 000,00

5 177 300,00

własne

2

Projekt z udziałem  środków unijnych ,,Gospodarka wodno- ściekowa na terenie gminy Skawina  etap II ,,

 

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Graniczna i Leśna w Skawinie,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie,

– budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina , Jaśkowice- Zelczyna,

– budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Grabie –Krzęcin,

– modernizacja stacji uzdatniania wody etap II

         9 254 600,00

NFOŚiGW

3

Modernizacja kanalizacji   wg planu wewnętrznego ZWiK

 

922 000,00

własne

4

Modernizacja wodociągu    wg planu wewnętrznego ZWiK

 

2 000 000,00

własne

5

Inwestycje odtworzeniowe  wg planu wewnętrznego ZWiK

elementy włączeniowe, zakup sprzętu ,  pozostałe

980 000,00

własne

6

Rozbudowa sieci wodociągowej

Wykup odcinków sieci wodociągowej

400 000,00

Gmina Skawina

7

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Wykup odcinków sieci kanalizacyjnej

600 000,00

Gmina Skawina

Razem

 

 

20 833 900,00

 

 

Rok 2022

L.P

Nazwa zadania

Zakres

Planowane nakłady w latach 2022

źródła finansowania

 

1

,,Gospodarka wodno- ściekowa na terenie gminy Skawina  etap II ,,

 

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Graniczna i Leśna w Skawinie,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie,

– budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina , Jaśkowice- Zelczyna,

– budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Grabie – Krzęcin,

– modernizacja stacji uzdatniania wody etap II

2 000 000,00

 

własne

2

Modernizacja kanalizacji   wg planu wewnętrznego ZWiK

 

254 000,00

własne

4

 

 

Modernizacja wodociągu    wg planu wewnętrznego ZWiK

 

 

2 000 000,00

własne

5

Inwestycje odtworzeniowe  wg planu wewnętrznego Przedsiębiorstwa

elementy włączeniowe, zakup sprzętu ,  pozostałe

1 000 000,00

własne

6

Rozbudowa sieci wodociągowej

Wykup odcinków sieci wodociągowej

400 000,00

Gmina Skawina

7

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Wykup odcinków sieci kanalizacyjnej

600 000,00

Gmina Skawina

Razem

 

 

6 254 000,00

 

 

Rok 2023

L.P

Nazwa zadania

Zakres

Planowane nakłady w latach 2023

źródła finansowania

 

2

Modernizacja kanalizacji   wg planu wewnętrznego ZWiK

 

2 247 000,00

 

4

Modernizacja wodociągu    wg planu wewnętrznego ZWiK

 

 1 700 000,00

własne

5

Inwestycje odtworzeniowe  wg planu wewnętrznego Przedsiębiorstwa

elementy włączeniowe, zakup sprzętu ,  pozostałe

800 000,00

własne

6

Rozbudowa sieci wodociągowej

Wykup odcinków sieci wodociągowej

400 000,00

Gmina Skawina

7

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Wykup odcinków sieci kanalizacyjnej

600 000,00

Gmina Skawina

Razem

 

 

5 747 000,00

 

 

Planowane nakłady inwestycyjne są zgodne z  możliwymi do uzyskania w poszczególnych latach środkami finansowymi.

                                                                 Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                 Ewa MASŁOWSKA

 

Raport z przeprowadzonego głosowania w załączniku poniżej:

https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1694768,uchwala-nr-xiv17819-rady-miejskiej-w-skawinie-z-dnia-27-listopada-2019-r-w-sprawie-zatwierdzenia-prz.html

 

1 response to "Plany Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na rozwój i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"

  1. Przez: Slawek Zamieszczono: 12 stycznia 2020

    A w kranie płynie żółta woda.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *