Po rozprawie w WSA w Krakowie w sprawie protokołów komisji: stwierdzono bezczynność Burmistrza Skawiny oraz zasądzono zwrot kosztów postępowania

infoskawina_WSA_KrakówDnia 6 października 2014 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbyła się rozprawa sądowa, której przedmiotem była złożona przez portal infoskawina.pl skarga na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Adama Najdera w sprawie (nie)udzielenia informacji publicznej. Początkiem czerwca 2014 r. poprosiliśmy UMiG Skawina o udostępnienie informacji publicznej: harmonogramu rocznego sesji RM w Skawinie, harmonogramu prac wszystkich komisji radnych oraz protokoły z posiedzeń wszystkich komisji radnych od stycznia 2011 roku do dnia odpowiedzi na wniosek. W związku z tym, że burmistrz w ogóle nie odpowiedział na złożony przez dziennik wniosek, ani nie odpowiedział na drugi wniosek (ponawiający), konieczne i uzasadnione stało się złożenie skargi na bezczynność burmistrza do wojewódzkiego sądu administracyjnego. O szczegółach możecie Państwo przeczytać poniżej.

Chronologię sprawy opisaliśmy w artykule z dnia 4 lipca 2014 r. – Druga skarga na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Przypomnijmy:

Wnioskiem z dnia 4 czerwca 2014 r.  skierowano drogą elektroniczną (e-mail) do Urzędu Miasta i Gminy Skawina prośbę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

1) harmonogram roczny Sesji Rady Miejskiej w Skawinie (w BIP ostatni z nich dotyczy roku 2012…), lub wskazanie bezpośredniego odnośnika w BIP, gdzie ta informacja się znajduje

2) harmonogram prac wszystkich komisji Rady Miejskiej w Skawinie (obecnie brak w BIP) dotyczący nadchodzących spotkań każdej z komisji, lub wskazanie bezpośredniego odnośnika w BIP, gdzie ta informacja się znajduje

3) protokoły z posiedzeń wszystkich komisji Rady Miejskiej w Skawinie (obecnie brak w BIP) sporządzone od stycznia 2011 r. do dnia odpowiedzi na wniosek, lub wskazanie bezpośredniego odnośnika w BIP, gdzie ta informacja się znajduje

Mając na uwadze doniosłość tych informacji dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców gminy Skawina, uprzejmie proszę o udostępnienie tych danych w miarę możliwości w krótkim okresie czasu.

 ___

Określiliśmy, że informacje należy przesłać na adres e-mail.

Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony burmistrza, dnia 12 czerwca 2014 roku ponowiliśmy swój wniosek o udostępnienie przedmiotowej informacji publicznej.

Do dnia wniesienia skargi (3 lipca 2014 r.) organ wcale nie odpowiedział na wniosek o udostępnienie informacji publicznej; ani pierwszy, ani drugi (ponowienie)!

W tych okolicznościach skarga stała się konieczna i uzasadniona.

Po złożeniu skargi, otrzymaliśmy pismo (16 lipca 2014 r.) zawierające linki do harmonogramu rocznego – planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014 oraz linki do planu pracy komisji radnych. Co do udostępnienia protokołów z posiedzeń wszystkich komisji RM w Skawinie od roku 2011, Burmistrz wskazał, iż w przewidzianym ustawowo terminie nie jest możliwe ich przekazanie. Wobec faktu, iż udostępnienie związane jest z koniecznością weryfikacji protokołów pod względem możliwości ich udostępnienia z uwagi na zapisy art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (zawarcie w protokołach danych identyfikujących konkretne osoby), trzeba je było utajnić w całości lub w części. Burmistrz poinformował, że udostępnienie protokołów niezawierających danych wrażliwych nastąpi do 4 sierpnia 2014 r., natomiast pozostałe protokoły (które w całości lub w części trzeba utajnić), zostaną udostępnione do 4 września 2014 r.

Pismem z dnia 5 sierpnia 2014 r. Burmistrz MiG Skawina poinformował o udostępnieniu bądź utajnieniu poszczególnych protokołów z komisji radnych od roku 2011 do dnia odpowiedzi na wniosek.

Odmowa udostępnienia protokołów zawierających dane wrażliwe nastąpiła w drodze decyzji z dnia 5 sierpnia 2014 r.

W ślad za tym pismem dnia 18 sierpnia 2014 r. Burmistrz przekazał konkretne linki, pod którymi jawne protokoły się znajdują.

Reasumując:

1) Plan Pracy Rady Miejskiej na rok 2014 dostępny jest pod adresem: PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE NA 2014 rok

2) Plany pracy komisji radnych dostępne są pod adresem: Plany pracy komisji radnych

3) Protokoły z posiedzeń wszystkich komisji od roku 2011 zostały zamieszczone na stronie BIP w zakładce Rada/Komisje/2010-2014/Posiedzenia –  Protokoły z komisji radnych

4) Najbliższe posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Skawinie: KLIKNIJ TUTAJ

Dzięki temu każdy z mieszkańców może analizować dostępne treści protokołów, a wskazane wskazanym terminy najbliższych posiedzeń komisji radnych umożliwiają uczestnictwo w nich przez mieszkańców.

Należy przy tym zauważyć, że kolejne protokoły z komisji radnych są już cyklicznie publikowane w BIP.

Pełny zapis rozprawy dostępny jest poniżej.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=nJS-fmi6vos”]

_____

Przebieg rozprawy:

1. Sąd wyraził zgodę na zarejestrowanie rozprawy (audio) przez dziennik infoskawina.pl

2. Jeden z sędziów zaczyna sprawozdanie (przedstawia pokrótce całą sprawę).

3. Następnie na rozprawie wypowiada się skarżący (redaktor naczelny dziennika infoskawina.pl), a w drugiej kolejności strona przeciwna (reprezentowana przez adw. Elżbietę Mazur).

4. Po wypowiedziach stron sąd zamyka rozprawę; odbywa się narada sędziów (część niejawna, nierejestrowana, strony opuszczają salę).

5. W dalszej części (już jawnej) następuje wydanie wyroku w imieniu RP, a sąd przedstawia krótkie uzasadnienie. Pełne uzasadnienie pisemne zostanie doręczone stronom z urzędu po jego sporządzeniu (w praktyce kilka tygodni od rozprawy).

Jaki wyrok wydał sąd?

– Sąd stwierdził, że bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Skawina miała miejsce, ale nie z rażącym naruszeniem prawa.

– W pozostałym zakresie postępowanie umorzył (z racji udostępnienia żądanej informacji)

– Zasądził od Burmistrza Miasta i Gminy Skawina na rzecz redaktora naczelnego dziennika InfoSkawina kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

6. Sąd po wydaniu wyroku pouczył strony, że wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego nie jest prawomocny i stronom przysługuje prawo złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

II SAB/Kr 242/14 – Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2014-10-06 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2014-07-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Iwona Niżnik-Dobosz
Mariusz Kotulski
Waldemar Michaldo /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Skarżony organ
Burmistrz Miasta i Gminy
Treść wyniku
stwierdzono że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
w pozostałym zakresie postępowanie umorzono
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Michaldo (spr.) WSA Mariusz Kotulski WSA Iwona Niżnik-Dobosz Protokolant: Anna Balicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2014 r. sprawy ze skargi M. H. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy […] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej z wniosku M. H. z dnia 4 czerwca 2014 r. I. stwierdza, że bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy […] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; II. w pozostałym zakresie postępowanie umarza; III. zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy […] na rzecz skarżącego M. H. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

 Jeśli tylko otrzymamy z sądu pisemne uzasadnienie wyroku, przedstawimy je Państwu na portalu.

Należy zauważyć, że ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 23 wprowadza odpowiedzialność karną z tytułu naruszenia obowiązku udostępnienia informacji publicznej. Zgodnie z tym przepisem, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Chcielibyśmy z tego miejsca zapytać Burmistrza:

Dlaczego nie odpowiadając na wniosek prasy (brak udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi w terminie ustawowym) naraził tym samym gminę Skawina na postępowanie sądowe, koszty z tym związane, obniżenie prestiżu gminy?

2 response to "Po rozprawie w WSA w Krakowie w sprawie protokołów komisji: stwierdzono bezczynność Burmistrza Skawiny oraz zasądzono zwrot kosztów postępowania"

  1. Przez: gość Zamieszczono: 11 października 2014

    i jak zwykle… zapłacił podatnik :)))) POlandia to jest to!!!

  2. Przez: obywatel Zamieszczono: 10 października 2014

    Kiedyś jawność stanie się standardem nie ma innego wyjścia. Dziękuję za ten trud redaktorze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *