Podziękowania od Komitetu Wyborczego Wyborców SAMORZĄDNI RAZEM

Odpowiadając na nadesłaną do naszej redakcji prośbę Pana Marka Klimczyka pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządni Razem o publikację podziękowań za oddane głosy, poniżej przedstawiamy w całości list z KWW SR. Pokusiliśmy się również o krótki komentarz redakcyjny dotyczący ujawnienia danych kontaktowych do wszystkich radnych przyszłej Rady Miejskiej w Skawinie. Liczymy, że po zaprzysiężeniu nowej rady, takie dane zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i innych miejscach (np. strona www Gminy Skawina, czy facebook) a radni będą żywo reagować na zgłoszenia i listy mieszkańców ze swojego i nie tylko swojego okręgu wyborczego.

List nadesłano 24 października 2018 r.:

DZIĘKUJEMY

Szanowni Państwo !

Komitet Wyborczy Wyborców  SAMORZĄDNI  RAZEM  składa gorące podziękowania za wszystkie głosy oddane na naszych kandydatów do Rady Miejskiej oraz na naszego kandydata na Burmistrza . Dziękujemy za 6688 głosów oddanych na naszych kandydatów na radnych i za 6480 głosów popierających Janusza Bysinę.

Dziękujemy gorąco wszystkim wyborcom, którzy pomagali nam w kampanii: zbierali podpisy poparcia, uczestniczyli w naszych spotkaniach, udostępniali swoje posesje na umieszczanie naszych materiałów wyborczych, odwiedzali nasz portal społecznościowy i dzielili się swoimi uwagami.

Dzięki Państwu poparciu zdobyliśmy 8 miejsc w 21 osobowej Radzie Miejskiej. Radnymi zostali: Małgorzata Zawartka, Żaneta Kotula oraz Antoni Sapała w okręgu nr 1, Marek Fugiel, Stanisław Pac oraz Marek Klimczyk w okręgu nr 2, Janusz Śmiech w okręgu nr 3 i Stefan Jezioro w okręgu nr 4. Komitet  SAMORZĄDNI RAZEM  zwyciężył w dwóch okręgach –   nr 1 i  nr 2 – obejmujących miasto Skawina. Na terenie miasta oddano na nasz komitet  4884 głosy, a na naszych konkurentów z listy PiS tylko  3982 głosy(dane PKW).

Zapewniamy Państwa, że pracując w Radzie Miejskiej będziemy  starać się realizować nasz program, być blisko naszych wyborców, reagować na Państwa uwagi i propozycje. Będziemy aktywnie działać na rzecz całej społeczności gminy.

Zapraszamy Państwa do współpracy, do uczestniczenia w naszych przedsięwzięciach. Wybory się skończyły, ale nasza drużyna –SAMORZĄDNI RAZEM–  pozostaje na polu działalności publicznej. Prosimy o kontakt z naszymi radnymi.

Komentarz redakcyjny:

Odnosząc się jedynie do ostatniej części listu z podziękowaniami, dotyczącego prośby o kontakt z radnymi, cieszymy się, że wśród rządzących naszą gminą coraz więcej chęci do kontaktowania się z mieszkańcami. 

Jeszcze parę lat temu nie było na stronie Gminy Skawina adresów mailowych czy telefonów do radnych Rady Miejskiej w Skawinie, ale po działaniach naszego portalu, takie informacje się pojawiły. Niektórzy radni zdecydowali się również na pełnienie dyżuru w określonych miejscach co należy pochwalić.

Jednocześnie liczymy, że po zaprzysiężeniu nowej rady, w zakładce BIP Kontakty do Radnych Rady Miejskiej w Skawinie znajdą się aktualne dane kontaktowe do wszystkich radnych nowej rady (e-mail, telefon, ewentualnie miejsca dyżurów czy strony www/facebook).

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że:

Art. 23a ustawy o samorządzie gminnym wprost stanowi, że:

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
(…)

W komentarzu do art. 23 ustawy o samorządzie gminnym (stan prawny: 31 lipca 2012 r.) autor Andrzej Szewc stwierdza, iż głównymi celami kontaktów (utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami) są:

1)  przyjmowanie postulatów, wniosków, skarg i zażaleń oraz uwag i propozycji wyborców;
2)  informowanie wyborców o aktualnej sytuacji gminy oraz celach, kierunkach i formach działania jej organów;
3) konsultowanie ważniejszych zamierzonych przez radę i zarząd rozstrzygnięć oraz informowanie o już podjętych uchwałach i decyzjach, ich wyjaśnianie i propagowanie;
4)  zachęcanie wyborców do współdziałania w realizacji zadań i programów działania gminy;
5)  informowanie ich o swojej działalności w radzie oraz w innych organach samorządowych, do których radny został wybrany lub desygnowany.

Autor pisze dalej, że Do najbardziej rozpowszechnionych form realizacji tego obowiązku należą: okresowe bezpośrednie spotkania z ogółem wyborców (niektóre statuty i regulaminy rad ustalają nawet minimalną liczbę tych spotkań w ciągu roku), udział radnego w zebraniach różnych gremiów samorządowych (zebraniach wiejskich, zebraniach samorządu mieszkańców itp.), pełnienie dyżurów w okręgu wyborczym lub w siedzibie organów gminyw ustalonych i podanych do wiadomości wyborców terminach, jak również – na zaproszenie stosownych władz – uczestnictwo w zebraniach organizacji społecznych, zawodowych i politycznych działających na terenie gminy.

W ramach obowiązku utrzymywania więzi z wyborcami (mieszkańcami gminy) mieści się również obowiązek informowania ich o sprawach gminy. Zdaniem E. Olejniczak-Szałowskiej (Ustawowe podstawy…), mimo że „w ustawie samorządowej nie znajdziemy (…) expressis verbis sformułowanego obowiązku radnego udzielania informacji wyborcom (…) [to – A. Sz.] informowanie wyborców o sprawach gminy i działalności jej organów należy traktować jako podstawowy obowiązek radnego. Z tego obowiązku wypływa refleksowe prawo wyborcy do „bycia poinformowanym”.

Ponadto, jak informuje w Poradniku Wyborczym portal Mam Prawo Wiedzieć , „Radny musi wyznaczyć termin spotkań z mieszkańcami swojego okręgu. Informacja o czasie i miejscu spotkań powinna znaleźć się w siedzibie rady oraz na stronach właściwego Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl).”

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy radni mogą życzyć sobie, aby ich prywatny numer telefonu komórkowego, stacjonarnego, był dostępny publicznie.

Jest to prywatna sprawa każdego z radnych, jednakże naszym zdaniem skoro kandydował na radnego, chciał reprezentować w radzie swoją społeczność i chce działać dobra społeczności lokalnej, nie może być „oderwanym” od swoich mieszkańców / wyborców, dlatego też rozsądnym wydaje się być udostępnienie takiego kontaktu w formie na przykład utworzenia przez radnego specjalnie w tym celu adresu e-mail (publicznie dostępnego).

Byłby on podany do wiadomości mieszkańców gminy, na który mogliby zgłaszać swoje uwagi, postulaty, czy też wymieniać się informacjami z radnymi. To byłby gest ich dobrej woli i chęci bycia blisko mieszkańców i ich problemów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *