Porządek obrad XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 28 października 2015 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

info-icon-1-1010493-mPrzedstawiamy Państwu porządek obrad na XII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Skawinie, która odbędzie się dnia 28 października 2015 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie. Porządek obrad znajduje się poniżej. Znalazły się w nim m.in.: uchwała w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w sprawie rozpatrzenia skargi, i inne.

 Porządek obrad XII zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 28 października 2015 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołów z  IV nadzwyczajnej sesji oraz XI zwyczajnej sesji.
 3. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych w ostatnim kwartale bieżącego roku.
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2015 rok –  jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 5. Uchwała w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/581/14 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 8. Uchwała w sprawie wprowadzenia stawek dziennych opłaty targowej na placu targowym w Skawinie przy ul. 29 Listopada i przy ulicy Radziszowskiej oraz innych miejscach wyznaczonych czasowo jako miejsca handlowe na obszarze Miasta i Gminy Skawina – drugie czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący Jerzy Sioma – Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie).
 10. Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie ( projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Paweł Kolasa – Burmistrz).
 11. Uchwała w sprawie przekazania nieruchomości w formie aportu do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 12. Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 13. Uchwała w sprawie  wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. – jedno czytanie (projekt zespołu opiniodawczego Rady Miejskiej kandydatów na ławników: referujący: Ryszard Majdzik – przewodniczący zespołu opiniodawczego).
 14. Uchwała w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Usługowemu Sp. z o.o. w Skawinie obowiązkowego zadania własnego Gminy w zakresie zimowego utrzymania chodników, schodów, kładek, ciągów pieszych, alejek, parkingów i przystanków autobusowych na terenie miasta Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 15. Uchwała w sprawie nadania nazwy ronda w Skawinie – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 16. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie do spraw Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Skawiny” –   jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi – jedno czytanie (projekt Radnych Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 18. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych
  w okresie między sesjami.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał zostały zamieszczone w BIP pod linkiem: TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *