Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 25 listopada 2015 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

Sesja_SkawinaDnia 25 listopada 2015 r. o godz. 9.00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7, odbędzie się XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy Państwu porządek obrad. Znalazły się w nim m.in.: uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w sprawie  przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Skawina”, czy w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych…

Porządek obrad XIII  zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 25 listopada 2015 r.:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu XII zwyczajnej sesji.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa w latach 2009-2015 oraz informacja dotycząca nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w ramach środków PROW – Prezes LGD Blisko Krakowa Daniel Wrzoszczyk.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2015 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/581/14 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości – pierwsze czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 9. Uchwała w sprawie współfinansowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień prowadzonego przez miasto Kraków – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”- jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący Tomasz Stawowy – Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy).
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Skawina” – jedno czytanie  ( projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy).
 12. Uchwała w sprawie przekazania środka trwałego w formie aportu do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 14. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina zmienionej uchwałą nr XXXIV/425/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Skawina pierwsze czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 16. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Anna Łabuda – radca prawny).
 17. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Skawina na lata 2015 – 2017, z perspektywą na lata 2018 – 2021” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Barbara Ptak – Z-ca Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska).
 18. Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze miasta i gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury).
 19. Uchwała w sprawie „Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, nagród oraz wypłacania dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina” – pierwsze czytanie (projekt Komisji Edukacji, referująca: Ewa Masłowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji).
 20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr X/120/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla gminy Skawina na lata 2015 – 2020” – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 21. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu działania komisji doraźnej – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 22. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 25. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 26. Zamknięcie sesji.

 

Uwaga:

 • Materiały do pkt. 17 znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
 • Punkty 24 i 25 porządku obrad sesji zostają wyłączone z jawności.

Projekty uchwał dzięki naszym działaniom dostępne dla każdego mieszkańca w BIP:

PROJEKTY UCHWAŁ na sesję

 

Sesja_Skawina

4 response to "Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 25 listopada 2015 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)"

 1. Przez: betonowa dżungla Zamieszczono: 22 listopada 2015

  Większość mieszkańców nie ma nawet świadomości ile tysięcy drzew jest wycinanych w naszej gminie. Oprócz tych podczas budowy dróg, stref przemysłowych, domów (deweloperzy), marketów. Wycina drzewa kolej, zakłady energetyczne,drzewa rosnące przy rzece i potokach też idą pod topór.

 2. Przez: betonowa dżungla Zamieszczono: 21 listopada 2015

  Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Skawina na lata 2015 – 2017, z perspektywą na lata 2018 – 2021”
  Żegnaj zieleni w mieście powiedziano w planie zagospodarowania przestrzennego. Będzie tylko gorzej z naszym powietrzem, deweloperzy i biznesmeni ukształtują to środowisko, korzystając z warunków jaki im stworzono. Marginalizowanie wpływu przemysłu, transportu, przekształcanie terenów zielonych w pustynię i beton. Decydenci przeminą, nasze i następne pokolenie zapłaci olbrzymią cenę za te lata przekształceń.

  • Przez: zielona dżungla Zamieszczono: 21 listopada 2015

   Z zakusami wycinania drzew trzeba walczyć. Trzeba mieć także na uwadze że dla bezpieczeństwa drzewa które umarły muszą zostać usunięte. W mieście też powinny być obszary zielona ale miasto to nie wieś czy las zatem beton zawsze będzie dominował gdyż gdzie umieścić drogi, chodniki, parkingi, bloki itd. Jestem zdania ze tam gdzie jest to możliwe i racjonalne warto umieszczać zieleń ale w sposób przemyślany tj. nie sadzić wysokich drzew przy drogach i parkingach, lepieju sadzić krzewy i rośliny ozdobne, kwiaty.

   • Przez: sos Zamieszczono: 22 listopada 2015

    Drzewa umierają bo rośnie zanieczyszczenie powietrza, tworzy się gigantyczną wyspę ciepła, na skutek wycinania tysięcy drzew w gminie, te które pozostały ledwie zipią. Jeśli wytną las obok dawnej Huty Aluminium to nie przeżyje również Park Miejski. A wytną las bo taki jest Plan Zagospodarowania, tereny przemysłowe. Jedno duże drzewo filtruje 29 kg substancji zanieczyszczających powietrze, w skali roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *