Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 26 marca 2014 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

BIP-LOGOInformujemy, że dnia 26 marca 2014 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Ratusz, I.p. odbędzie się XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad wraz z nadesłanymi przez UMiG Skawina projektami uchwał znajdziecie Państwo poniżej. Przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność.

Porządek obrad XLI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 26 marca 2014 roku:


 1. Otwarcie sesji – POBIERZ TUTAJ
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XL zwyczajnej sesji – POBIERZ TUTAJ
 3. Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XII/133/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2011 roku o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego z przeznaczeniem na realizację modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ
 7. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ
 8. Uchwała w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie w formie aportu – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ | POBIERZ TUTAJ c.d. – Wykaz środków trwałych do przekazania aportem
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skawina za rok 2013 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ | POBIERZ TUTAJ c.d.
 10. Uchwala w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skawina w roku 2014 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ
 11. Uchwała w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Usługowemu Spółka z o.o. w Skawinie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/293/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012 roku – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina (dot. podziału Gminy Skawina na okręgi wyborcze) – POBIERZ TUTAJ
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/316/2012 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2012 roku – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina (dot. podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania) – POBIERZ TUTAJ
 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie Nr XL/492/14 z dnia 26 lutego 2014 r. – jedno czytanie (projekt radnych Rady Miejskiej) – POBIERZ TUTAJ
 15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 lutego 2014 r. – jedno czytanie ( projekt radnych Rady Miejskiej) – POBIERZ TUTAJ
 16. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 26 listopada 2013 r. – jedno czytanie (projekt radnych Rady Miejskiej) – POBIERZ TUTAJ
 17. Podjęcie Rezolucji nr 11/2014 – POBIERZ TUTAJ
 18. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie sesji.

Źródło:
BIP UMiG Skawina

Dodatkowo Redakcja wystąpiła na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego o umieszczanie w BIP projektów uchwał przed Sesją, która ma się odbyć.

Art. 241. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Art. 244. § 1. W sprawie terminu załatwiania wniosków stosuje się przepis art. 237 § 1.
§ 2. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Art. 237. § 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Projekty uchwał w BIP publikują m.in Urząd Miasta Krakowa (TUTAJ), Urząd Miasta Oświęcim (TUTAJ), Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (TUTAJ) i wiele innych stron jednostek samorządowych w Polsce.

O odpowiedzi urzędu w tej sprawie poinformujemy Państwa na łamach portalu.

Zobacz także:

Stanowisko w zakresie minimalnego standardu informacji w BIPKLIKNIJ TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *