Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 kwietnia 2014 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

BIP-LOGOInformujemy, że dnia 30 kwietnia 2014 r. o godz. 9:00 w sali  Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad wraz z nadesłanymi przez UMiG Skawina projektami uchwał znajdziecie Państwo poniżej. Przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność.

Porządek obrad XLII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 kwietnia 2014 roku:

 1. Otwarcie sesji – TUTAJ
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLI zwyczajnej sesji – TUTAJ
 3. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych w ostatnim kwartale.
 4. Informacja o udzielonych świadczeniach z zakresu pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym oraz dodatkach mieszkaniowych za 2013 rok.- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie.
 5. Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ
 6. Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Centrum Kultury i Sportu w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ
 7. Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ
 8. Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ
 9. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 11. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  –  jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ
 12. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie Nr XXXI/381/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) (dotyczy OBWODNICA cd.) – TUTAJ
 14. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania publicznego Województwa Małopolskiego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) (dot. IS droga wojewódzka) – TUTAJ
 15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego na realizację zadań drogowych w 2014 roku – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ
 16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.” –  jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ | Sprawozdanie
 17. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie objętym projektem pn.”Budowa kompleksowego produktu turystycznego Skarby Blisko Krakowa” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ
 18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XL/488/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Polance Hallera wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ
 19. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014 – 2020 – pierwsze czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ
 20. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie ds. Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Skawiny”- jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej) – TUTAJ
 21. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej) – TUTAJ
 22. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie sesji.

Uwaga!

Materiały do punktów 9 i 10 zostaną przekazane Radnym najpóźniej na Sesji. Papierowy tekst Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020 – do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Źródło:
Biuro Rady Miejskiej w Skawinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *