Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 23 marca 2016 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Skawina_Sesja_PetycjaDnia 23 marca 2016 r. o godz. 9.00 w sali Ośrodka Kulturalno – Rekreacyjnego “Gubałówka” w Skawinie, ul. Spacerowa 4 odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał, które procedować będą wybrani przez Was radni. Na sesji będą pochylać się m.in. nad projektami uchwał: w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych, powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych.

Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 23 marca 2016 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu XVI zwyczajnej sesji.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Informacja o udzielonych świadczeniach z zakresu pomocy  społecznej,  świadczeniach  rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, karcie dużej rodziny, dodatkach mieszkaniowych i energetycznych oraz wspieraniu rodziny za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku. – referująca Maria Alechnowicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.
 5. Sprawozdanie z realizacji przez Miejsko – Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w  Skawinie jako podmiotu wyznaczonego do prowadzenia spraw wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn.zm.) zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok – referująca Maria Alechnowicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.
 6. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do Uchwały XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Maria Alechnowicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie).
 7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2016 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/186/15 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap I – drugie czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; referujący: Tomasz Bugajski – kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej).
 10. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Wiesława Putaj – Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).
 11. Uchwała w sprawie nie wyodrębnienia w budżecie Gminy Skawina na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy Skawina).
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/133/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego z przeznaczeniem na realizację modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr X/123/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 17. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Skawina w charakterze członka wspierającego do Ludowego Klubu Sportowego „Radziszowianka” Radziszów – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy).
 18. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Skawina w charakterze członka wspierającego do Parafialnego Klubu Sportowego „Milenium” Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy).
 19. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia woli wsparcia organizacji pozarządowych w drodze utworzenia funduszu pożyczkowego oraz funduszu wkładu własnego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację na terenie Gminy Skawina zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy).
 20. Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia  cen  i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji gminnej realizowanej na trasie Pozowice – Facimiech – Ochodza – Kopanka – Skawina  – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 21. Uchwała w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skawina za 2015 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza).
 22. Uchwała w sprawie powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu – pierwsze czytanie projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 23. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych
  w okresie między sesjami.
 24. Wolne wnioski i zapytania.
 25. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 26. Zamknięcie sesji.

Uwaga:

 1. Punkt 25. porządku obrad zostanie wyłączony z jawności.
 2. Informujemy Radnych, że przed sesją odbędzie się tradycyjny kiermasz świąteczny zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie. Istnieje możliwość transportu busem UMiG. Wyjazd z parkingu Urzędu o godz.8.30.

Projekty uchwał dzięki naszym działaniom dostępne dla każdego mieszkańca w BIP:

PROJEKTY UCHWAŁ na sesję

_SkawinaSesja

1 response to "Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 23 marca 2016 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *