Porządek obrad XXX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 kwietnia 2013 r.

_Skawina_RatuszW  dniu 24 kwietnia 2013 r. o godz. 9.00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie przy ul.Mickiewicza 7, odbędzie się XXX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad nadchodzącej sesji.

Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 kwietnia 2013 r.:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXIX zwyczajnej sesji.

3.      Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych w I kwartale 2013 r.

4.      Informacja Policji nt. zarzutów skierowanych na ostatniej Sesji Rady Miejskiej
w stosunku do funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Skawinie – Komendant Grzegorz Hajto.

5.  Informacja o udzielonych świadczeniach z zakresu pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym oraz dodatkach mieszkaniowych za 2012 rok.- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie.

6.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Pogotowia Ratunkowego w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

7.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Centrum Kultury i Sportu w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

8.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

9.     Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Muzeum Regionalnego w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

10.  Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

11.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

12.  Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  –  jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

13.  Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

14.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zator, Gminą Spytkowice, Gminą Brzeźnica, Powiatem Oświęcimskim, Powiatem Wadowickim w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.”Zintegrowany program działań mających na celu wzmocnienie więzi społecznych oparty o zagospodarowanie przestrzeni publicznej powiązanej komunikacyjnie z Galicyjską linią kolejową Oświęcim-Kraków –  jedno czytanie. (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

15.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji “Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.” –  jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

16.  Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr VN/61/11 w sprawie wyznaczenia obszarów na terenie Gminy Skawina, na których nastąpiło uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na szczególnych warunkach oraz obszarów na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy i rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących już budynków – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

17.  Uchwała w sprawie odstąpienia od kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu winny być zawierane w pierwszej kolejności – jedno czytanie.

18.  Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 07.01.2013 r. (dot. PGM)- jedno czytanie.(projekt radnych Rady Miejskiej).

19.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14.02.2013 roku (dot. MGOPS) – jedno czytanie (projekt radnych Rady Miejskiej).

20.  Uchwała w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi z dnia 10.12.2012 r. – jedno czytanie (projekt radnych Rady Miejskiej).

21.  Informacja na temat procedury wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

22.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

23.  Wolne wnioski i zapytania.

24.  Zamknięcie sesji.

==

Źródło:
BIP UMiG Skawina