Porządek obrad XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 27 listopada 2013 roku

Rada_miejska_protokółW  dniu 27 listopada 2013 r. o godz. 9.00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie przy ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad prezentujemy Państwu poniżej. Ponadto przypominamy, że sesje rady miejskiej są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność.

 

Porządek obrad XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 27 listopada 2013 roku (wraz z projektami uchwał oraz innymi dokumentami udostępnionymi nam przez Biuro Rady Miejskiej w Skawinie):

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXV sesji.

3.      Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

4.    Informacja na temat sposobu budowy mieszkań tymczasowego pobytu  na terenie Gminy Skawina – Firma G.B. Garaże Spółka z o.o. w Częstochowie – prezentacja i dyskusja.

5.      Polityka Parkingowa Gminy – prezentacja i dyskusja,

– strefa płatnego parkowania w mieście Skawina,

– analiza możliwości realizacji parkingów na terenie Skawiny.

6.      Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

7.      Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

8.      Uchwała  Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok  – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej:

9.      Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

10.  Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok – czytanie drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina)

Poprawki:

11.  Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Poprawki:

12.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Poprawki:

13.  Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

14.  Uchwała  w sprawie zmiany uchwały Nr XI N/380/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 grudnia 2009 roku – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

15.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Skawina specjalnej strefy ekonomicznej (DRAGON) – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Pisma:

16.  Uchwała w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Usługowemu Sp. z o. o. w Skawinie obowiązkowego zadania własnego Gminy Skawina, dotyczącego prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

17.  Uchwała w sprawie przyjęcia “Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. – drugie czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Autopoprawka, poprawki klubów:

18.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

19.  Wolne wnioski i zapytania.

20.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 października 2013 r. – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej).

21.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

22.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

23.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

24.  Zamknięcie sesji.

Źródło:
BIP UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *