Powstała procedura kontroli palenisk w Gminie Skawina

Jak informuje Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, doskonalone są procedury w zakresie większej efektywności w kontroli i dlatego 14 grudnia 2018 r., Burmistrz Miasta i Gminy Skawina podpisał Zarządzenie Nr 307.2018, które określa sposób prowadzania kontroli palenisk domowych, uwzględniając publikację wyników kontroli dokonanych na zgłoszenie mieszkańców. Do przeprowadzania kontroli uprawnieni są posiadający imienne upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina funkcjonariusze Straży Miejskiej w Skawinie lub pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Kontroli podlegają właściciele lub osoby ich reprezentujące (np. pełnoletni domownik, użytkownik budynku, najemca) nieruchomości położonych na terenie Gminy Skawina.

Podstawą podjęcia kontroli są:

  • zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców które zostają wprowadzone do książki zgłoszeń mieszkańców (kontrole interwencyjne);
  • ustalony harmonogram kontroli palenisk domowych na terenie Gminy Skawina, których wyniki umieszczane będą na stronie www.gminaskawina.pl  (kontrole planowane – systemowe);
  • własne obserwacje funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz urzędników Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie;
  • inne zdarzenia uzasadniające podejrzenie spalania odpadów.

Co zrobią kontrolerzy?

  1. W przypadku stwierdzenia w piecu lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdujących się odpadów, kontrolujący wykonają dokumentację fotograficzną i zaznaczą tą informację w treści protokołu z kontroli.
  2. W przypadku stwierdzenia w kotle spalana drewna, zostanie dokonany pomiar jego wilgotności.
  3. W przypadku stwierdzenia użytkowania węgla określona zostanie jego ziarnistość oraz zgodności z zapisami uchwały antysmogowej. 

Próbki popiołu do laboratorium

W trakcie kontroli mogą zostać pobrane próbki popiołu do naczyń pochodzących z akredytowanego laboratorium, które wykona także analizę. Naczynie jest zamykane podczas kontroli i zabezpieczone plombą z numerem w obecności osoby kontrolowanej, co zostaje odnotowane w protokole z przeprowadzonej kontroli. W przypadku stwierdzenia, iż w budynku funkcjonuje kocioł na paliwo stałe nie spełniające warunków określonych w uchwale antysmogowej, na kotle lub w jego bezpośrednim otoczeniu, zostaje umieszczona naklejka z określeniem granicznego terminu do wymiany kotła.

Publikacja statusu spraw

Nowym elementem procedury pokontrolnej jest publikacja informacji o terminie i sposobie realizacji kontroli wynikającej ze zgłoszeń mieszkańców. Każdy mieszkaniec będzie mógł sprawdzić co się stało w wyniku jego zgłoszenia – wystarczy zapamiętać datę i godzinę zgłoszenia. Wyniki kontroli będą aktualizowane przez Wydział Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w terminie do 1 i 16 dnia miesiąca.

Dodatkowych informacji udziela

Wydział Ochrony Powietrza
ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej)
tel. 12 277 01 67

ZARZĄDZENIE Nr 307.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli spalania odpadów oraz paliw wymaganych Uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw zw. “uchwałą antysmogową dla małopolski” w paleniskach domowych na terenie Miasta i Gminy Skawina (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2017.787)

Źródło: UMiG w Skawinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *