Praca w urzędzie: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

_SkawinaSesjaW Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina ukazały się dwa ogłoszenia o pracę w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina. Drugie z nich dotyczy naboru wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w SkawinieDokumenty aplikacyjne składać należy do 4 sierpnia 2016 roku w UMiG w Skawinie – Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14. Warto rozpowszechnić tę informację, bo może ktoś z Was lub Waszych znajomych akurat szuka pracy i spełnia wymagania? Szczegóły ogłoszenia poniżej. Niestety urząd nie podał przewidywanego wynagrodzenia na tym stanowisku.

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY SKAWINA na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (  Dz. U.2014. 1202 j. t. ) OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE – 1 etat w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 Skawina

Data ogłoszenia   2016-07-19
Forma zatrudnienia   Umowa o pracę
Status naboru   Ogłoszony
  1. I.                   Stanowisko urzędnicze:  Inspektor w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

  1. II.                Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie wyższe magisterskie,

2)      minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe,

3)   minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe nabyte w jednostkach sektora publicznego, a w jednostkach budżetowych będzie dodatkowym atutem,

4)      znajomość ustawy o drogach publicznych,

5)      znajomość układu drogowego Gminy Skawina,

6)      umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) ,

7)      znajomość programu do ewidencji dróg np. EWID,

8)      umiejętność obsługi programu do foto rejestracji pasa drogowego np.SigmaViewer

9)      umiejętność obsługi programu System Informacji Przestrzennej Gminy,

10)  dysponowanie samochodem osobowym, posiadanie prawa jazdy kat. B,

11)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

12)  kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

13)  nieposzlakowana opinia.

  1. III.             Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku inspektora:

1)      Prowadzenie postępowań dotyczących wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wewnętrznych,

2)      Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii dotyczących czasowego poruszania się pojazdów o masie rzeczywistej lub dopuszczalnej masie całkowitej większej niż wskazane na znakach drogowych B-15 i/lub B-18 na odcinkach dróg gminnych,

3)      Koordynacja prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg o nawierzchni tłuczniowej oraz załatwianie spraw interwencyjnych,

4)      Koordynacja spraw związanych z utrzymaniem wiat przystankowych oraz zgłaszanie do ubezpieczyciela szkód związanych z wiatami,

5)      Współpraca z Zarządami Osiedli w zakresie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych do ich dyspozycji,

6)      Podejmowanie działań związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz zmiany użytkowania działek gminnych,

7)      Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz innych materiałów do przeprowadzenia zamówienia publicznego,

  1. IV.             Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

4)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

5)      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

7)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy).

8)      Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182)”.

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-7 lub brak wymogu określonego
w pkt. 8 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

  1. V.                Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Inspektor w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej” w terminie do dnia 4 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie – Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14.

            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Informacja  o wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej   (https://bip.malopolska.pl/umigskawina) oraz na  tablicy  informacyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy w Skawinie  przy  Rynek 1, 3, 14.

_SkawinaSesja

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *