Praca w Urzędzie: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

information_infoW Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina ukazało się kolejne ogłoszenie o pracę w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina. Dotyczy ono naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Dokumenty aplikacyjne składać należy do 20 czerwca 2016 r. Warto rozpowszechnić tę informację, bo może ktoś z Was lub Waszych znajomych akurat szuka pracy i spełnia wymagania?

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY SKAWINA na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (  Dz. U.2014. 1202 j. t. ) OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE – 1 etat w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 Skawina

Data ogłoszenia
Forma zatrudnienia   Umowa o pracę
Status naboru   Ogłoszony

 I. Stanowisko urzędnicze:  Inspektor w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem

II. Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie wyższe magisterskie techniczne, budowlano – konstrukcyjne,

2)      minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe,

3)      minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe nabyte w jednostkach sektora publicznego, a w jednostkach budżetowych będzie dodatkowym atutem,

4)      uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania bez ograniczeń w specjalności budowlano – konstrukcyjnej budynków i innych budowli,

5)      umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, ZUZIA, ACAD) ,

6)      umiejętność sporządzania obmiarów, kosztorysów inwestorskich,

7)      dysponowanie samochodem osobowym, posiadanie prawa jazdy kat.B,

8)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

9)      kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  nieposzlakowana opinia.

III. Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku inspektora:

1)      Sprawowanie nadzoru nad jakością i sposobem świadczenia usług wykonywanych na zlecenie Gminy Skawina przez zewnętrznych wykonawców w zakresie robót budowlano – konstrukcyjnych, w tym:

a)      Bieżących remontów obiektów użyteczności publicznej,

b)      Inwestycji w zakresie budowy, remontów i bieżącego utrzymywania obiektów budowlanych, w szczególności placówek oświatowych,

2)      Uzgadnianie dokumentacji technicznych,

3)      Załatwianie spraw związanych z realizacją robót w instytucjach nadzoru budowlanego,

4)      Przygotowywanie i sporządzanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz koncepcji projektowych,

5)      Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz innych materiałów do przeprowadzenia zamówienia publicznego,

6)      Opiniowanie projektów dotyczących robót budowlano – konstrukcyjnych,

7)      Przeprowadzanie przeglądów okresowych stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej.

IV. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

4)  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

5)      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

7)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy).

8)      Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182)”.

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-7 lub brak wymogu określonego
w pkt. 8 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

V. Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Inspektor w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej” w terminie do dnia 20 czerwca 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie – Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14.

            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja  o wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej   (https://bip.malopolska.pl/umigskawina) oraz na  tablicy  informacyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy w Skawinie  przy  Rynek 1, 3, 14.

Źródło:
BIP Gminy Skawina

_SkawinaSesja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.