Praca w urzędzie: Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat oraz Podinspektor w Wydziale Rachunkowości

InfoSkawina_SesjaW Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina ukazały się dwa ogłoszenia o pracę w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina. Pierwsze dotyczy naboru wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Podatków i Opłat a drugie na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie. Dokumenty aplikacyjne składać należy do 10 czerwca 2016 r. Warto rozpowszechnić tę informację, bo może ktoś z Was lub Waszych znajomych akurat szuka pracy i spełnia wymagania?

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY SKAWINA

na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (  Dz. U.2014. 1202 j. t. )

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE – 1 etat

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 Skawina

  1. I.                   Stanowisko urzędnicze:  Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

  1. II.                Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane kierunki (specjalność): rachunkowość budżetowa, rachunkowość rewizja finansowa, podatki, prawo, zarządzanie,

2)      minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe,

3)      minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe nabyte w księgowości jednostki sektora publicznego, a w jednostkach budżetowych będzie dodatkowym atutem.

4)      umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)  oraz programu do obsługi księgowości budżetowej (preferowany program Districtus);

5)      znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy
o samorządzie gminnym;

6)      znajomość zasad księgowości budżetowej;

7)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

8)      kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)      nieposzlakowana opinia.

  1. III.             Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku inspektora:

1)      Weryfikacja rachunkowa dokumentów księgowych;

2)      Przygotowanie do księgowania dokumentów;

3)      Księgowanie dokumentów w systemie informatycznym;

4)      Analiza wydatków pod kątem zgodności z planem finansowym;

5)      Ewidencja deklaracji podatkowych;

6)      Windykacja należności;

7)      Zmiany planu dochodów i wydatków;

8)      Sporządzanie sprawozdań budżetowych;

  1. IV.             Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

4)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

5)      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

7)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy).

8)      wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182)”.

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-7 lub brak wymogu określonego
w pkt. 8 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

  1. V.                Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat” w terminie do dnia 10 czerwca 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie – Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja  o wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej   (https://bip.malopolska.pl/umigskawina) oraz na  tablicy  informacyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy w Skawinie  przy  Rynek 1, 3, 14.

Źródło:
BIP Gminy Skawina

___

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY SKAWINA

na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (  Dz. U.2014. 1202 j. t. )

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE – 1 etat

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 Skawina

  1. I.                   Stanowisko urzędnicze:  Podinspektor w Wydziale Rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

  1. II.                Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie wyższe ekonomiczne, specjalność rachunkowość budżetowa, rachunkowość, rewizja finansowa, podatki, finanse;

2)      preferowane doświadczenie zawodowe nabyte w księgowości jednostek sektora publicznego, atutem będzie w jednostce budżetowej;

3)      biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Office), znajomość programu Districtus będzie dodatkowym atutem;

4)      kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

5)      kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)      nieposzlakowana opinia.

  1. III.             Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku podinspektora:

1)      Weryfikacja rachunkowa dokumentów,

2)      Przygotowanie do księgowania dokumentów,

3)      Wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu finansowo – księgowego;

4)      Wprowadzanie zmian w planie dochodów i wydatków;

5)      Archiwizacja dokumentów księgowych.

  1. IV.             Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

4)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego),

5)      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

7)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy);

8)      wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182)”.

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-7 lub brak wymogu określonego
w pkt. 8 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

  1. V.                Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Podinspektor w Wydziale Rachunkowości” w terminie do dnia 10 czerwca 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie – Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja  o wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej   (https://bip.malopolska.pl/umigskawina) oraz na  tablicy informacyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy w Skawinie  przy  Rynek 1, 3, 14.

Źródło:
BIP Gminy Skawina

InfoSkawina_Sesja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *