Projekt uchwały budżetowej Gminy Skawina na rok 2018 na razie tajny

W związku z planowaniem budżetu Gminy Skawina na rok 2018 zapytaliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o udostępnienie informacji publicznej jaką jest projekt budżetu na rok 2018. Niestety, po ponowieniu wniosku, Burmistrz Paweł Kolasa odpisał tylko jednym zdaniem, że projekt budżetu zostanie przygotowany do 15 listopada 2017 r. 

Przypomnijmy, budżet gminy to roczny plan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Określa on, w skali roku, przychody i wydatki:

 • zakładów budżetowych,
 • gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
 • oraz środki specjalne, przychody i wydatki funduszy celowych gminy.

Budżet gminy uchwalany jest w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy.

Jakie są etapy uchwalania budżetu?

 1. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przesyłany jest do regionalnej izby obrachunkowej, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru finansowego nad gminą.
 2. Opinia dotycząca projektu budżetu musi być przedstawiona przed jego uchwaleniem.
 3. Projekt budżetu wójt przedkłada radzie gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
 4. Projekt budżetu przedstawiany jest przez przewodniczącego rady gminy do zaopiniowania przed wszystkimi stałymi komisjami rady.
 5. Komisje rady gminy formułują opinie o projekcie budżetu- mają możliwość zgłaszania propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku już przewidzianego w projekcie (jednocześnie wskazując źródło jego finansowania), a także mogą obniżyć wielkość proponowanych wydatków.
 6. Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania ostatecznej wersji projektu budżetu przez wójta gminy, który nanosi wszystkie poprawki.
 7. Uchwała budżetowa musi zostać uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego. W szczególnych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.
 8. W przypadku, gdy uchwała budżetowa nie zostanie uchwalona w terminie to regionalna izba obrachunkowa do końca lutego roku budżetowego ustala budżet gminy w zakresie zadań zleconych oraz zadań obowiązkowych.

Z treści ustawy o finansach publicznych:

Art. 238. 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej: (w Skawinie: burmistrz – przyp. red.)
1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
2) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania
do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej:
1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej;
2) inne materiały określone w uchwale, o której mowa w art. 234.

Nasz wniosek z dnia 23 października 2017 r. brzmiał:

Szanowni Państwo
 
Uprzejmie proszę o PILNE przesłanie na adres {…} projektu budżetu Gminy Skawina na 2018 rok (+ wszystkie załączniki) przygotowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.
Jeśli ten akt wraz z załącznikami dostępny jest w BIP Gminy Skawina, proszę o wskazanie do niego linka.
 
Z poważaniem
{…}
 

Po tygodniu, 29 października 2017 r. ponowiliśmy wniosek, bo nie było kompletnie żadnej odpowiedzi.

W końcu, 31 października 2017 r. przyszła jednozdaniowa odpowiedź:

 
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła informację o terminie przygotowania projektu budżetu 2018.
 
Załącznik:
Ustawa o finansach publicznych w rozdziale 4 Jawność i przejrzystość finansów publicznych stanowi, że
Art. 33. 1. Gospodarka środkami publicznymi jest jawna.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do środków publicznych, których pochodzenie lub przeznaczenie zostało uznane za informację niejawną na podstawie odrębnych przepisów lub jeżeli wynika to z umów międzynarodowych.
Art. 34. 1. Zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi jest realizowana przez:
1) jawność debaty budżetowej w Sejmie i Senacie oraz debat budżetowych w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;
 
Naszym zdaniem, skoro jawne są projekty uchwał gminy (w tym zmiany uchwały budżetowej), które publikowane są przed sesją w Biuletynie Informacji Publicznej, to i taki dokument jak projekt uchwały budżetowej (na rok następny) powinien zostać ujawniony na wniosek, i to na takim etapie, na jakim on jest obecnie procedowany.
 
Gdy organ władzy publicznej (burmistrz) jest w posiadaniu informacji publicznej, to powinien ją udostępnić; co prawda ostateczny projekt budżetu Gminy Skawina na rok 2018 może jeszcze nie być gotowy w 100%, ale jakieś jego fragmenty (i to zapewne spore) już są przygotowane i burmistrz jest w ich posiadaniu. Zgodnie z art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej:
 
Art. 4. 1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
1) organy władzy publicznej;
(…)
3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.
 
Potwierdzają to również liczne wyroki sądów, w tym NSA. Na przykład ten I OSK 2187/14 – Wyrok NSA, czy ten: I OSK 12/16 – Wyrok NSA
 
Trudno jest sądzić, że na dwa tygodnie przed końcowym terminem przedłożenia projektu budżetu całej Gminy Burmistrz nie ma napisanej choćby jednej strony projektu uchwały budżetowej, nawet jego zrębów…
 
Nie znajdujemy zatem podstaw do nieudostępnienia informacji (taką wersję projektu jaką posiada) bez zbędnej zwłoki, a już na pewno nie poza terminem 14 dni (wypadającym w okolicach 7 listopada, czyli na ponad tydzień przed wskazanym w piśmie od Burmistrza terminem). A nawet jeśli, Burmistrz powinien powód opóźnienia przekazania informacji uzasadnić / ewentualnie wydać decyzję odmowną i też ją odpowiednio uzasadnić.
 
Zgodnie bowiem z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej:
 
Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.Art. 16. 1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
 
A w powyższej odpowiedzi Burmistrza z 31 października 2017 r. nie ma ani podanego powodu opóźnienia (na co wskazuje wprost art. 13 ust. 2), ani nie została wydana decyzja odmowna (art. 16. ust. 1).
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *