Projekt zmiany MPZP zostanie wyłożony od 10 sierpnia do 8 września 2015 r.

gospodarka przestrzenna gmina plan do wyłożenia_Strona_1Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia na stronie internetowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt zmiany planu będzie udostępniony od 10 sierpnia do 8 września 2015 r.

Burmistrz zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina (obejmującego sołectwa: Borek Szlachecki, Facimiech, Gołuchowice, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Kopanka, Krzęcin, Ochodza, Polanka Hallera, Pozowice, Radziszów, Rzozów, Wielkie Drogi, Wola Radziszowska, Zelczyna.).

Zakres części projektu zmiany planu wykładanej ponownie do publicznego wglądu obejmuje zmiany wprowadzone w wyniku rozpatrzenia uwag z pierwszego wyłożenia projektu tego planu oraz w wyniku ponowionej procedury opiniowania i uzgodnień.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 10 sierpnia do 8 września 2015 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dnia 17 sierpnia 2015 r.), w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Rynek 1, pokój 11, Sala Obrad, w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji na temat rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany planu udzielają przedstawiciele zespołu projektowego dyżurujący w godzinach:

  • poniedziałek: 14.00 – 17.00,
  • wtorek, środa, czwartek, piątek: 9.00 – 12.00.
  • Ponadto projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na internetowej www.gminaskawina.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu – w zakresie podlegającym ponownemu wyłożeniu, zostanie przeprowadzona w dniu 31 sierpnia 2015 r., początek o godz. 17.30 w kinie „Piast” – Skawina, ul. Węgierska 3.

Uwagi do wyłożonej do publicznego wglądu projektu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, podlegającym ponownemu wyłożeniu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2015 r. (okres składania uwag od pierwszego dnia wyłożenia, tj. od 10.08.2015 r. do 22.09.2015 r.) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Skawina (Rynek 14, pok. 1) lub drogą pocztową na adres: 32-050 Skawina, Rynek 1 oraz w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina na stronie internetowej www.gminaskawina.pl

gospodarka przestrzenna gmina plan do wyłożenia_Strona_1

 

Źródło:
Gmina Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *