Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez burmistrza [AKTUALIZACJA]

[AKTUALIZACJA, 28.12.2019 r.] Jak się dowiedzieliśmy, w lipcu 2019 r. były dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Janusz Bysina złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z “usunięciem” go ze stanowiska dyrektora CKiS. Pierwsze przesłuchanie już się odbyło. Po dokonanych przesłuchaniach Prokuratura Rejonowa w Wieliczce przekazała sprawę do Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie. AKTUALIZACJA: śledztwo zostało umorzone 23 grudnia 2019 r. (informacja poniżej)

Otrzymaliśmy również skany pisma sprzed kilkunastu dni, w którym to Prokurator postanowił o wszczęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień i nie dopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego – Burmistrza Miasta i Gminy Skawina tj. o czyn z art. 231 par 1 k.k., który stanowi:
 
“Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
 
Parę miesięcy temu pisaliśmy o reakcji Państwowej Inspekcji Pracy (TUTAJ) i postanowieniu oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – sygn. akt III SA/Kr 334/19 (TUTAJ i TUTAJ), które to wypowiedziały się o działaniu burmistrza jako o niezgodnym z prawem.
 
 
Aktualnie sprawą postanowiła zająć się i Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie (sygn. akt PR 2 Ds 1223.2019), jednakże już w zakresie popełnienia przez burmistrza jako funkcjonariusza publicznego przestępstwa.
 
 
Z naszych informacji wynika, że burmistrz w sierpniu br. złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku w WSA w Krakowie i obecnie trwa oczekiwanie na orzeczenie.
 
Niestety, cały wykaz spraw sądowych, których uczestniczy Gmina Skawina oraz jej organy, nie jest jawny w BIP Urzędu, więc o taki wykaz, jak my ostatnio (TUTAJ), obywatele muszą występować osobno przez składanie wniosków.
Skąd może wynikać brak chęci ujawniania publicznie przez urząd tego rodzaju postępowań? Na to pytanie Czytelnik musi odpowiedzieć sobie sam.
 
Uważamy, że społeczność lokalna miasta i gminy Skawina, wyborcy, podatnicy mają prawo wiedzieć jaki w tej sprawie osąd/przekonanie/stanowisko przedstawia i zajmuje wybrany na publiczne stanowisko burmistrz dlatego pilnie poprosiliśmy o komentarz rzecznika prasowego urzędu w tej sprawie.
 
Po uzyskaniu tegoż, opublikujemy go na łamach portalu.

AKTUALIZACJA (30 października 2019 r., 18:00):

Na pytanie skierowane m.in. do rzecznika prasowego Urzędu brzmiące:

Szanowni Państwo

Uprzejmie prosimy o ewentualny komentarz w sprawie wszczętego śledztwa w Prokuraturze Rejonowej  w Chrzanowie o przekroczenie uprawnień/niedopełnienie obowiązków przez obecnego burmistrza miasta i gminy Skawina  (sygn. akt PR 2 Ds 1223.2019).

Prosimy również o informację i komentarz o fakcie złożenia skargi kasacyjnej do NSA w zakresie wyroku III SA/Kr 334/19 (WSA w Krakowie).

Ewentualny komentarz zostanie opublikowany na łamach portalu InfoSkawina.

Uważamy, że społeczność lokalna miasta i gminy Skawina, wyborcy, podatnicy mają prawo wiedzieć jaki w tej sprawie osąd/przekonanie/stanowisko przedstawia i zajmuje wybrany na publiczne stanowisko burmistrz.

Z poważaniem

Redakcja

Urząd odpowiedział po paru godzinach tak:

Szanowna Redakcjo,

Dziękuję za pytanie i w razie potrzeby, zachęcam do zadawania kolejnych. Poniżej odpowiedź:

Wyrok został wydany w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia kadencji Pana Janusza Bysiny ze stanowiska Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Ustawą z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1230) prawodawca wyeliminował możliwość powoływania dyrektorów instytucji kultury na czas nieokreślony, z jednoczesnym wprowadzeniem w art. 15 ust. 2 zdanie 2 tegoż artykułu regulacji, iż dyrektora instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna powołuje się na okres od trzech do siedmiu lat.

Dla uregulowania sytuacji prawnej dyrektorów instytucji kultury powołanych na stanowiska przed dniem wejścia w życie ustawy prawodawca ustalił w art. 8 ust. 3 ustawy nowelizującej, że dyrektorzy instytucji kultury powołani na stanowiska przed dniem wejścia w życie ustawy na czas nieokreślony pozostają na zajmowanych stanowiskach nie dłużej niż rok od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 1 stycznia 2013r.

W terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, organizatorzy mogą powołać te osoby na stanowiska dyrektorów na czas określony od trzech do siedmiu lat bez przeprowadzania konkursu. Niepowołanie na stanowisko dyrektora na czas określony było równoznaczne z odwołaniem go z upływem roku od dnia wejścia w życie ustawy.

Na podstawie tego przepisu Burmistrz ocenił, że kadencja Pana Janusza Bysiny wygasła. WSA w Krakowie nie zgodził się z poglądem Norberta Rzepisko. Wobec powyższego Burmistrz ma prawo złożyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną, celem poddania kontroli instancyjnej wyroku wydanego przez WSA w Krakowie. Norbert Rzepisko skorzystał z tego prawa i obecnie trwa oczekiwanie na rozprawę.

Pozdrawiam!

Marcin Kozielski

Rzecznik prasowy

T: +48 798 678 001

E: rzecznik@gminaskawina.pl

Komentarz redakcyjny:

Z przykrością stwierdzamy, że komentarz/odpowiedź rzecznika prasowego dotyczy jedynie części sprawy, bowiem jedynie kwestii orzeczenia WSA w Krakowie. Nie odnosi się do wszczętego przez Prokuraturę śledztwa.

Wobec powyższego, należy oczekiwać rozprawy przed NSA (co może potrwać) oraz ewentualnego dalszego biegu postępowania prokuratorskiego.

AKTUALIZACJA (5 listopada 2019 r.):

Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie udzieliła nam odpowiedzi dotyczącej tego śledztwa (pisownia oryginalna):

Witamw odpowiedzi na Panstwa zapytanie informuję. Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie została – zarządzeniem Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Krakowie – wyznaczona do prowadzenia postępowania  w sprawie o przestępstwo przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego ( Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) tj o przest z art 231§1 kk . Postępowanie zarejestrowano w dniu 8.10.2019 roku. W dniu 11.10.2019 roku w sprawie tej wszczęto śledztwo o przest z art 231§1 kk w zw. z art 12§1kk. Postępowanie prowadzone jest w fazie in rem co oznacza ze nikomu nie przedstawiono zarzutów. Trwa postępowanie dowodowe. Z poważaniem. Elżbieta Jopek

AKTUALIZACJA (13 listopada 2019 r.):

W nawiązaniu do odpowiedzi rzecznika prasowego UMiG w Skawinie z 12 października 2019 r.:

Jednocześnie uprzejmie proszę Państwa o sprostowanie tego zdania: „Z informacji, które uzyskaliśmy, burmistrz miasta i gminy Skawina również został przesłuchany na tę okoliczność, jeszcze w okresie wakacyjnym”. Co nie jest prawdą, burmistrz nie został przesłuchany w tej sprawie.

informujemy, że wskazany fragment artykułu został skorygowany. Aktualnie oczekujemy odpowiedzi z Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie m.in. na temat tego kiedy zostali przesłuchani w ramach prowadzonego śledztwa były dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Pan Janusz Bysina oraz obecny Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Pan Norbert Rzepisko a także czy zostały przesłuchane inne osoby, a jeśli tak, to kto oraz w jakim okresie.

Gdy tylko otrzymamy informację, przekażemy ją Państwu na łamach portalu.

AKTUALIZACJA (16 listopada 2019 r.):

W odpowiedzi na nasze zapytanie skierowane do Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie a dotyczące:

Czy i kiedy zostali przesłuchani w ramach prowadzonego śledztwa były dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Pan Janusz Bysina oraz obecny Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Pan Norbert Rzepisko?
Czy zostały przesłuchane inne osoby a jeśli tak, to kto oraz w jakim okresie?
 
otrzymaliśmy odpowiedź z 13 listopada 2019 r. o treści:

Dzień dobry!

W odpowiedzi na maila z dnia 13.11.2019r dot. Burmistrza Miasta i Gminy Skawina uprzejmie podaję, że podtrzymuję moją odpowiedź udzieloną w dniu 5.11.2019.

Ze względu na dobro śledztwa tut.Prokuratura nie może udzielić dodatkowych informacji o czynnościach podejmowanych w śledztwie.

Z upoważnienia Prokuratora Rejonowego

Kierownik sekretariatu A.Matlak

AKTUALIZACJA (28 grudnia 2019 r.):

Po złożeniu przez naszą redakcję kolejnego zapytania prasowego w połowie grudnia br., 23 grudnia 2019 r. otrzymaliśmy poniższą wiadomość o umorzeniu postępowania z uwagi na brak znamion czynu zabronionego:

Dzień dobry!

W odpowiedzi na zapytanie prasowe uprzejmie informuję, że w sprawie dot.  Burmistrza Miasta i Gminy postępowanie zostało w dniu 23.12.2019r umorzone z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Burmistrza przesłuchano w toku postępowania w dniu 23,12,2019r.

Prokurator Rejonowy E.Jopek

=====

21 listopada 2019 r. odbyła się jednocześnie rozprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie w sprawie skargi byłego już dyrektora Janusza Bysiny na powołanie nowego dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Sprawa ta oznaczona sygn. akt III SA/Kr 757/19 została zawieszona do czasu uprawomocnienia się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2019 r. (sygn. akt III SA/Kr 334/19) w sprawie wygaśnięcia powołania b. dyrektora na stanowisko. W sprawie tej toczy się obecnie postępowanie administracyjne przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (orzeczenie jeszcze nie zostało wydane).

Z kolei o tym postępowaniu szerzej pisaliśmy w artykule:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie: odwołanie z funkcji b. dyrektora CKiS było nieważne

4 response to "Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez burmistrza [AKTUALIZACJA]"

  1. Przez: Hynek Zamieszczono: 7 listopada 2019

    Ciekawostka? Byłem na zakrapianej imprezie z jednym z radnych. Było ostro więc może nie pamiętać, ale ja zapamiętałem. Opowiadał, że przed sesją na Gubałówce z końcem 2018 roku, był zaproszony proboszcz parafii Szymona i Judy Tadeusza. Miał poświęcić opłatki. Ale zanim tego dopełnił, zapytał burmistrza Rzepisko (nie na ucho) czy pieniądze za zakupioną przez gminę działkę ( ok. 1,2 mln) zostały już „przelane”. Burmistrz nie wiedział, była chwila konsternacji, ale na szczęście była pod ręką pani skarbnik, która potwierdziła zapłatę. Proboszcz odetchnął i już z czystym sumieniem mógł pobłogosławić opłatki, uch …

  2. Przez: andrzej Zamieszczono: 7 listopada 2019

    Państwo PiS= Rodzina na swoim.

  3. Przez: Michał Zamieszczono: 4 listopada 2019

    A ja już myślałem, że chodzi o “nową” sprawę, czyli sprzedaż przez Gminę ( w osobie burmistrza ) działki w Samborku po zaniżonej cenie. Działkę kupił….brat burmistrza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *