Protokół z przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Skawina. Konkurs wygrała Pani Agnieszka Juszczak-Lisek

Przedstawiamy Państwu protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Skawina. Głównym zadaniem sekretarza gminy w świetle ustawy jest „organizacja pracy urzędu i zarządzanie jego zasobami ludzkimi”. Sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi danego urzędu, czyli burmistrzowi. Może on otrzymać od niego upoważnienie do wykonania jakichś zadań z zakresu działań burmistrza. Sekretarz gminy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a nie mianowany. Oznacza to, że nabór na to stanowisko jest otwarty i konkurencyjny. Zapis w ustawie mówi, że kandydat na stanowisko sekretarza musi być apolityczny i bezpartyjny. Poniżej przedstawiamy opublikowany w BIP protokół z tego naboru. Wygrała go Pani Agnieszka Juszczak-Lisek. Szczegóły dotyczące naboru zamieściliśmy poniżej.

Sekretarz gminy współpracując z burmistrzem ma zapewnić sprawne działanie urzędu. Sekretarz zarządzając gminnym system kadr powinien zapewnić pracownikom odpowiednią motywację do wykonywania obowiązków, tak by odczuwali oni konkurencyjność i jednocześnie dążyli do stabilizacji pracy. Dba przez to by pracownicy podnosili swoje kwalifikacje. Zajmuje się organizacją szkoleń i prowadzeniem spraw doskonalenia zawodowego pracowników urzędu. Do jego obowiązków należy opracowanie zakresu czynności poszczególnych stanowisk pracy, tym samym rozstrzyganie ewentualnych sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami. Bardzo często to właśnie sekretarze zajmują się nadzorowaniem czasu pracy pracowników urzędu i dbają o to, by przepisy prawa, porządku i dyscypliny pracy były przestrzegane. Chodzi głównie o poprawność formalno-prawną przygotowywanych dokumentów, czyli nadzór nad przestrzeganiem regulaminu, instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego.

Kolejnym zadaniem sekretarza jest wdrażanie nowoczesnych technik pracy do nieco skostniałego gminnego systemu zarządzania. Przeciwnicy zarzucają jednak sekretarzom  stronniczość i brak samodzielności, co w efekcie przekłada się na ścisłe wykonywanie poleceń wójta. Sami sekretarze gminni już od kilku lat dążą do wzmocnienia swego statusu podkreślając wagę autonomiczności względem stanowiska wójta. (za: samorzad.infor,pl)

PROTOKÓŁ

W dniu 19 grudnia 2018 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA Zarządzeniem Nr 313.2018, na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1260) ogłosił nabór na  wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 SKAWINA – Sekretarz Gminy Skawina.Termin składania ofert upłynął w dniu 09 stycznia 2019 roku. W terminie  aplikację złożyły cztery osoby:

1)      Pani Agnieszka Juszczak – Lisek, zam. Rzeszotary

2)      Pan Krzysztof Fitrzyk, zam. Bochnia

3)      Pan Janusz Wiaterek, zam. Kraków

4)      Pan Tadeusz Stela, zam. Kalwaria Zebrzydowska

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2019 roku Komisja rekrutacyjna w składzie:

  1. Tomasz Ożóg – przewodniczący komisji
  2. Witold Grabiec – zastępca przewodniczącego komisji
  3. Anna Łabuda – członek komisji
  4. Barbara Szarańska – członek komisji, będący jednocześnie sekretarzem komisji

po przeanalizowaniu aplikacji Kandydatów orzekła iż tylko Pan Tadeusz Stela nie spełnił wymogów formalnych. Pozostali Kandydaci zostali dopuszczone do II etapu konkursu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej. Do Kandydatów wystosowano pisemne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 15 stycznia 2019 r. W dniu 14 stycznia 2019 r. Komisja dostała informację od Pana Janusza Wiaterek, że nie stawi się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wobec powyższego w dniu 15 stycznia 2019 roku Komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z dwoma pozostałymi Kandydatkami.

Komisja po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych polegających na zadaniu Kandydatom przygotowanego, jednakowego zestawu pytań, stwierdziła, iż Pani Agnieszka Juszczak-Lisek wykazała się największą znajomością przepisów prawa tj.: ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz zagadnień z zakresu kontroli, zarządzania i organizacji pracy. W związku z powyższym Komisja uznała, iż Pani Agnieszka Juszczak-Lisek posiada wiedzę merytoryczną i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków Sekretarza Gminy Skawina i jednogłośnie wybrała Jej kandydaturę na to stanowisko.

Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.

Skawina, dnia 15 stycznia 2019  roku. 

Protokół sporządziła:                                                                        Przewodniczący  Komisji

mgr Barbara Szarańska                                                                       mgr Tomasz Ożóg   

Zatwierdził:

Burmistrz

mgr Norbert Rzepisko

_____

Komentarz redakcyjny:

Niestety w protokole (dobrze, że został opublikowany w BIP) zawarto lakoniczne informacje o przebiegu i wynikach naboru (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, itp.) na to jedno z najważniejszych stanowisk urzędniczych w gminie.

Każdy z czytelników może zapytać o np. wykształcenie dotyczące osób na stanowiskach urzędniczych, zwłaszcza sekretarza gminy, który pełni funkcję publiczną, bo to informacja publiczna (patrz tutaj: Wykształcenie urzędników to również informacja publiczna). Stąd też jeśli chcieliby Państwo się tego dowiedzieć od burmistrza, możecie o to zapytać nawet drogą e-mail.

Źródło: BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *