Przetarg na budowę obwodnicy Skawiny trwa

Mapa_Obwodnica_SkawinaDnia 15 marca 2013 roku Gmina Skawina ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest: Budowa drogi gminnej klasy GP w Skawinie obejmująca Odcinek II od km 0+998,98 do km 2+446,28 i Odcinek III od km 2+446,28 do km 3+100,29, to jest od skrzyżowania z ul. Płk. A. Hałacińskiego do ul. Energetyków w Skawinie – Obwodnica Skawiny.

Zgodnie z treścią zapisów SIWZ, przedmiotem szczegółowym zamówienia jest:
1. Budowa drogi gminnej klasy GP w Skawinie o następujących parametrach technicznych: klasa ulicy GP, prędkość projektowa Vp – 60 km/h, kategoria obciążenia ruchem – KR5, Dopuszczalny nacisk na oś – 115 KN, droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa, szerokość jezdni ulicy – 7,00 m, pochylenia podłużne jezdni – 0,5 -3,0%, pochylenia poprzeczne jezdni i utwardzonego pobocza: na odcinku prostym 2,0% dwustronne, na łuku – 5,0-6,0%, nawierzchnia jezdni bitumiczna szerokość pobocza utwardzonego 2,00 m, nawierzchnia pobocza utwardzonego bitumiczna, szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m, szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 2,50 m, nawierzchnia ciągu – asfalt lany, szerokość poboczy ciągu pieszo-rowerowego – 0,25 m, 0,40 m – gdy występują lampy parkowe, 0,50 m – nad przepustami, nawierzchnia zjazdów – betonowa kostka brukowa wibroprasowana, rowy o nachyleniu skarp 1:1,5;
2. Budowa łącznicy o parametrach technicznych: klasa techniczna łącznicy – P4, droga dwujezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa, z dodatkowym pasem włączenia się do drogi gminnej klasy GP prędkość projektowa – 30 km/h, kategoria obciążenia ruchem KR3, dopuszczalny nacisk na oś – 100 KN, szerokość pasa ruchu – min 3,50 m, nawierzchnia jezdni bitumiczna, szerokość pobocza gruntowego – 1,0 m;
3. Przebudowa ulicy Tynieckiej o parametrach technicznych: klasa techniczna drogi Z, droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa, prędkość projektowa – 50 km/h, kategoria obciążenia ruchem – KR3, dopuszczalny nacisk na oś – 100 KN, szerokość pasa ruchu – 2,75 m, nawierzchnia jezdni bitumiczna, szerokość chodnika – 2,0 m, szerokość pobocza – 0,5 m;
4. Przebudowa ul. Energetyków o następujących parametrach technicznych: droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa, prędkość projektowa – 40 km/h, kategoria obciążenia ruchem KR5, dopuszczalny nacisk na oś – 115 KN, pochylenia poprzeczne jezdni – 2,0 % na odc. prostym i na łuku, dwustronne, szerokość pasa ruchu – 3,0 m, nawierzchnia jezdni bitumiczna, szerokość pobocza gruntowego – 1,0 m, szerokość chodnika – 2,0 m, szerokość poboczy chodnika – 0,5 m;
5. Budowa mostu na potoku Rzepnik klasy A: jednoprzęsłowy most drogowy o konstrukcji zespolonej beto-beton o długości 14,40 m, podstawowe parametry obiektu: gzyms z barierą stalową – 1,10 m, pobocze asfaltow – 2,00 m, jezdnia 2×3,50 m = 7,00 m, pobocze asfaltowe 2,00 m, ciąg pieszo-rowerowy z balustradą i barierą stalową – 3,56 m, przekrój poprzeczny jezdni na obiekcie jednostronny o spadku i= 6%, przekrój porzeczny na ciągu pieszo-rowerowym i= 3 %, obiekt usytuowany jest na łuku, kąt skrzyżowania osi podpór do stycznej = 60º, Przęsło płytowe składające się z belek strunobetonowych typu „T15” zespolonych z płytą żelbetową, konstrukcja nośna mostu zostanie oparta na żelbetowych przyczółkach, z których każdy będzie posadowiony na 6 żelbetowych palach wierconych Fi 120 cm, dylatacje bitumiczne, łożyska elastomerowe kotwione o nośności 625 kN po 1 szt. na przyczółek i o nośności 1800 kN po 4 szt. na przyczółek, dno potoku i skarpy zostaną umocnione narzutem kamiennym;
6. Budowa mostu na rzece Skawinka klasy A: most betonowy, sprężony, trójprzęsłowy, całkowita długość obiektu wynosi 177,77 m, przekrój poprzeczny zmienny: szerokość jezdniod 2×3,50 m do 3×3,50 m, pasy awaryjne od 2×2,0 m do 2×0,5 m, pasy bezpieczeństwa 2×0,5 m, pasy barier ochronnych 0,36 m + 0,36 m, ciąg pieszo-rowerowy – 2,90 m, gzymsy z ekranami akustycznymi, całkowita szerokość mostu wynosi od 16,68 m do 17,18 m. Niweleta mostu przebiega w łuku pionowym R=4200 m, rozpiętości przęseł – 44,30 m, 70,00 m, 41,22 m, w konstrukcji przewidziano 4 poprzecznice nad każdą z podpór, przyczółki żelbetowe zostały posadowione każdy na 5 palach Fi 150 cm i 3 palach Fi 120 cm. Zaprojektowano dwie podpory pośrednie, podporę zachodnią posadowiono na 18 palach Fi 150 cm, a podporę wschodnią na 15 palach Fi 150 cm, na obiekcie zastosowano 8 łożysk garnkowych, na filarach łożyska o nośności 24000 kN , a na przyczółkach łożyska o nośności 5000 kN, wytrzymałości na zerwanie 7533 kN, kable prowadzone są w osłonkach o średnicy 120 mm.
Termin realizacji inwestycji:
Rozpoczęcie: 20/05/2013
Zakończenie: 30/11/2014
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 24/04/2013, godzina: 10:00.
Mapa_Obwodnica_Skawina
(źródło: UMiG Skawina)
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
__
Więcej w dokumentacji przetargowej (w tym dokumentacja techniczna) dostępnej na stronie UMiG Skawina pod linkiem: >> TUTAJ <<
__
Źródło:
BIP UMiG Skawina