Przetarg na zadanie “Budowa chodnika w centrum wsi Polanka Hallera”

PolankaHallera1Dnia 5 marca 2014 roku na stronie BIP UMiG Skawina zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącym inwestycji pn. “Budowa chodnika w centrum wsi Polanka Hallera”. Przedmiot zamówienia zawiera w opisie: usunięcie drzew i krzewów – 17 szt., wykonanie nasypów – 744,40 m3, wykonanie kanalizacji deszczowej: kanały z rur PVC Fi 160 mm – 4,80 m, kanały z rur PVC Fi 200 mm – 7,90 m, kanały z rur typu GRP, Dn 200 – 1500 mm – 126,62 m, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – 23,11 m2, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 688,49 m2, ustawienie ogrodzenia segmentowego z siatki na słupkach stalowych – 23,50 m, humusowanie i obsianie skarp – 589,78 m2.

AKTUALIZACJA z dnia 9 kwietnia 2014 r.:

Jak napisano w BIP UMiG Skawina:

Urząd Miasta i Gminy Skawina informuje, iż na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa chodnika w centrum wsi Polanka Hallera, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

===

Szczegóły dotyczące udziału w postępowaniu przetargowym:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20 marca 2014 r., godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Biuro Obsługi Mieszkańców, 32-050 Skawina, Rynek 14, pok. 1.

Szczegółowy zakres zamówienia można zobaczyć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod linkiem: TUTAJ

Projekt wykonawczy dostępny jest pod adresem: TUTAJ

PolankaHallera1

 

PolankaHallera2

Źródło: Dokumentacja techniczna dołączona do przetargu

1 response to "Przetarg na zadanie “Budowa chodnika w centrum wsi Polanka Hallera”"

  1. Przez: se-na Zamieszczono: 11 marca 2014

    A kiedy wreszcie ruszy budowa chodnika w Radziszowie wzdłuż ulicy Zawodzie, obiecywana od kilku, jak nie kilkunastu, lat?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *