Rada Miejska w Skawinie odrzuciła petycję w sprawie szczegółowego (imiennego) protokołowania głosowań radnych na posiedzeniach komisji

25 września 2016 r. skierowaliśmy do Biura Rady Miejskiej w Skawinie (oraz radnych) petycję o rzetelne i szczegółowe protokołowanie posiedzeń komisji radnych Rady Miejskiej w Skawinie (w tym posiedzeń podkomisji i zespołów) z każdorazowym uwzględnieniem w protokołach w jaki sposób radni głosowali na posiedzeniach, a więc imienne wskazywanie w treści protokołów jak głosował poszczególny radny: „za”, „przeciw”, czy też „wstrzymał się”. Na listopadowej sesji Rady Miejskiej w Skawinie petycja została odrzucona 15 głosami. 4 radnych było przeciwnych jej odrzuceniu. Dwoje radnych było nieobecnych w czasie głosowania. Z kolei początkiem roku radni odrzucili nasz pomysł (petycję) o nagrywanie VIDEO posiedzeń komisji. Zatem obecnie by dowiedzieć się w gminie Skawina jak głosował konkretny radny na komisjach w różnych sprawach, konieczne jest uczęszczanie obywateli/wyborców na wszystkie komisje… Szkoda, bo chcieliśmy spowodować, że przynajmniej w protokołach zostanie jakiś ślad jak głosowali. Poniżej prezentujemy naszej ostatniej petycji, przebieg dyskusji i głosowania radnych na sesji oraz odpowiedź z Biura Rady Miejskiej o negatywnie rozpatrzonej petycji.

Jak odrzucono petycję?

Chronologicznie…

I. Treść petycji z 25 września 2016 r. (dostępna również w BIP, do czego zobowiązuje prawo o petycjach):

(…)

Rada Miejska w Skawinie (Radni)

Biuro Rady Miejskiej w Skawinie

Rynek 2

32-050 Skawina

PETYCJA – imienne głosowania na posiedzeniach komisji / podkomisji / zespołów

            Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997r ., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 lipca  2014  r. o petycjach (Dz.  U. z  2014  r., poz.  1195) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

składam petycję o rzetelne i szczegółowe protokołowanie posiedzeń komisji radnych Rady Miejskiej w Skawinie (w tym posiedzeń podkomisji i zespołów) z każdorazowym uwzględnieniem w protokołach w jaki sposób radni głosowali na posiedzeniach, a więc imienne wskazywanie w treści protokołów jak głosował poszczególny radny: „za”, „przeciw”, czy też „wstrzymał się”.

Uzasadnienie

            Pozytywne rozpatrzenie tej petycji leży w interesie publicznym.

            Jawność i transparentność działania organów władzy publicznej są nierozerwalną częścią demokracji a prawo dostępu do informacji publicznej uważane jest dziś za prawo człowieka.

Dzięki moim staraniom (m.in. po skardze na bezczynność organu i wydanym przez WSA w Krakowie prawomocnym wyroku z 6 października 2016 r., sygn. akt II SAB/Kr 242/14 -> http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E4055DF56D ) publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina protokoły z posiedzeń komisji radnych Rady Miejskiej w Skawinie. Mieszkańcy mają zatem możliwość poznać jakie tematy wybrani przez nich radni podejmują, sprawdzać frekwencję radnych na komisjach, zobaczyć jakie wnioski składają i w jakich sprawach.

            Jednakże z uwagi na to, iż protokoły te w zdecydowanej większości nie zawierają dokładnego odwzorowania całości przebiegu posiedzeń (bo nie są to stenogramy „słowo w słowo”), ani nie zawierają informacji o tym, jak konkretny radny głosował (brak zaznaczenia imiennego głosowania w treści protokołów), końcem roku 2015 złożyłem do Radnych Rady Miejskiej petycję, by zdecydowali o nagrywaniu posiedzeń komisji na video wraz z ich publikacją w BIP i/lub na stronie internetowej Gminy Skawina.

            Niestety, na sesji na początku 2016 r. radni zdecydowaną liczbą głosów nie zgodzili się by pozytywnie rozpatrzyć moją petycję (zobacz: https://www.infoskawina.pl/jestesmy-za-jawnoscia-ale-nie-na-koszt-gminy-czyli-jak-odrzucono-petycje-o-nagrywanie-na-video-komisji-radnych/ ).

Nagrywania przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie na video posiedzeń komisji zatem do tej pory nie ma, a protokoły z komisji publikowane w BIP Gminy Skawina nadal nie odzwierciedlają, jak głosują radni.

Trzeba podkreślić, jak bardzo istotne jest to, by mieszkańcy i wyborcy mieli prawo wiedzieć, jak wybrani przez nich radni głosują na komisjach, jak często zgłaszają postulaty, w jakich sprawach, czy podejmują dyskusje, czy się spóźniają lub opuszczają posiedzenie przed jego zakończeniem, czy są aktywni, czy też są tylko biernymi uczestnikami posiedzeń. Radni, jako przedstawiciele mieszkańców gminy wybrani w powszechnych wyborach wypełniają mandat im udzielony, a to właśnie mieszkańcy i wyborcy podejmują wybór kogo obdarzyć zaufaniem do reprezentowania ich w samorządzie. Trudno jest zweryfikować kandydatury niemające politycznego stażu. W przypadku aprobaty dla czyjejś reelekcji wybór ten może, a nawet powinien być świadomy. Odzwierciedlenie pełnego a tym samym wiernego przebiegu obrad, oddawanych głosów (za/przeciw/wstrzymał się), dyskusji, wolnych głosów czy też wniosków, jest bardzo ważne.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:
“Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Ślubując rzetelne sprawowanie swoich obowiązków radny zobowiązuje się tym samym do aktywnego oraz sumiennego działania, przede wszystkim w samych obradach rady i komisji, ale również i poza nią.

Radny powinien za każdym razem szczegółowo uzasadniać wszystkie podejmowane decyzje i przedstawiać motywy, które były ich podstawą. Działania radnego powinny być na tyle skonkretyzowane, aby mógł być z nich rozliczany. Powinien działać w sposób jawny, publicznie przedstawiać swoje plany i zawsze być gotowym ponieść konsekwencje swoich działań.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że za udział w posiedzeniach komisji Radnym w Gminie Skawina przyznawane są diety m.in. z podatków mieszkańców gminy.

Można zatem powiedzieć, że mieszkańcy (wyborcy) są wobec powyższego niejako pracodawcami radnych, a radni ich pracownikami.

Nie każdy zainteresowany może wziąć udział w posiedzeniach komisji, terminy często pokrywają się z innymi ważnymi wydarzeniami czy też obowiązkami zawodowymi. Zainteresowani mieszkańcy, w tym także ci, którym zmianowy system zatrudnienia uniemożliwia obecność podczas obrad czy też – z analogicznych przyczyn – rolnicy, również będą mogli zapoznać się z pełnym obrazem posiedzeń komisji w czasie dla nich dogodnym. Brak nagrywania na video oraz brak systemu elektronicznego głosowania uniemożliwia mieszkańcom zapoznanie się ze sposobem głosowania ich przedstawicieli na komisjach. Wprowadzenie szczegółowego zapisu w protokołach z komisji, w tym to jak dany radny głosował (imiennie), będzie stanowiło dodatkową dbałość o przejrzystość działania wybranych radnych. W samorządzie nie ma spraw ważnych i nieważnych – wszystkie decyzje bezpośrednio lub pośrednio dotyczą mieszkańców. Umożliwienie wglądu w proces legislacyjny dla mieszkańców byłoby też świetnym przykładem pozytywnej polityki informacyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, a w dłuższym okresie wpłynęłoby na wizerunek otwartości i jawności całej Rady. Wiedza na temat działalności konkretnych radnych jest bardzo istotna, ponieważ radni reprezentują swoich wyborców i to przez nich (radnych), mieszkańcom najłatwiej jest włączać się w procesy stanowienia prawa miejscowego i w realny sposób wpływać na to, co dzieje się wokół nich. Dlatego tak ważne jest, aby każdy zainteresowany miał możliwość zapoznać się z przebiegiem pracy swoich radnych. Warto zwrócić uwagę na to, że działania takie służą również samym politykom lokalnym, gdyż uświadamiają im bieżące potrzeby społeczne i pozwalają im je zaspokoić w możliwie najlepszy sposób. To z kolei sprawia, iż zyskują oni aprobatę mieszkańców, która wszakże jest źródłem legitymacji działania każdego polityka.

Składając petycję, postuluję, by wprowadzić w każdym protokole z posiedzeń komisji/podkomisji/zespołów zapisywanie imiennego głosowania nad każdą ze spraw poddaną pod głosowanie.

 Dzięki temu przed następnymi wyborami samorządowymi wyborcy będą mogli sprawdzić jakie decyzje podejmował dany radny (głosował ”za”, „przeciw”, albo „wstrzymywał się”), to mieszkańcy będą mieć możliwość zdecydowania czy wciąż będą głosować na tego radnego, czy też zdecydują się na kogoś innego.

 W związku z tym, że w protokołach wciąż są braki m.in. na temat tego jak dany radny głosował (imiennie), niniejsza petycja o wprowadzenie dokładnego protokołowania posiedzeń komisji radnych i zespołów kontrolnych Rady Miejskiej w Skawinie jest konieczna i uzasadniona.

Proszę o poinformowanie mnie o sposobie załatwienia mojej petycji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (za pomocą komunikacji elektronicznej e-mail).

Jednocześnie, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych ujętych w nagłówku petycji.

Przypominam, że ustawa o petycjach, która weszła w życie z dniem 6 września 2015 r. nakłada obowiązek publikacji treści niniejszej petycji na stronach internetowych organu, do którego wpłynęła (art. 8 u.o.p.), cyt.:

„Art. 8. 1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.
Art. 10. 1. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
(…)
Art. 13. 1. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”

                                                                                              

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                {…}

Plik do pobrania (treść petycji w wersji edytowalnej, .doc)SKAWINA – Protokoły imienne

=====

II. Ok. 1,5 miesiąca po terminie złożenia petycji, skierowano prośbę do burmistrza o wydanie opinii w tej sprawie:

Zlecenie wykonania opinii prawnej w sprawie petycji nr 2

III. Opinia prawna w sprawie petycji o imienne głosowanie na komisjach / podkomisjach / zespołach Rady Miejskiej w Skawinie

Prawie dwa tygodnie później przesłano do Biura Rady Miejskiej opinię w tej kwestii: TUTAJ

IV. Rozpatrzenie petycji na sesji Rady Miejskiej w Skawinie 30 listopada 2016 r.:

[youtube_sc url=”https://youtu.be/mT6wJvMJuog?t=2h25m31s”]

Na prośbę radnego Stanisława Paca (za co dziękujemy), wprowadzono głosowanie imienne nad tą petycją. W wyniku tego głosowania oddano głosy:

ZA przyjęciem uchwały o odrzuceniu petycji:

Zdzisława BAŁA

Antoni BYLICA

Witold GRABIEC

Grzegorz KLIMAS

Karol KOŚCIELNY

Ewa MASŁOWSKA

Marcin MOCHA

Józef NIECHAJ

Łukasz RACZKOWSKI

Janina RĄCZKA

Antoni SAPAŁA

Stanisław SKUTA

Mirosław ŚLIWA

Artur WĄTOR

Eugeniusz ZAJĄC

PRZECIW przyjęciu uchwały o odrzuceniu petycji:

Marek FUGIEL

Adam NAJDER

Stanisław PAC

Anna WĄSOWICZ

NIEOBECNI w trakcie głosowania:

Grażyna KOŃ (wyszła z sali na moment przed głosowaniem)

Ryszard MAJDZIK (wyszedł ok. godzinę po rozpoczęciu sesji)

V. Odpowiedź w sprawie petycji o imienne głosowanie na posiedzeniach komisji / podkomisji / zespołów Rady Miejskiej w Skawinie

KLIKNIJ TUTAJ

Komentarz redakcyjny:

Na sesji radni pochylali się nad petycją “o rzetelne i szczegółowe protokołowanie posiedzeń komisji radnych Rady Miejskiej w Skawinie (w tym posiedzeń podkomisji i zespołów) z każdorazowym uwzględnieniem w protokołach w jaki sposób radni głosowali na posiedzeniach, a więc imienne wskazywanie w treści protokołów jak głosował poszczególny radny: „za”, „przeciw”, czy też „wstrzymał się”.”. O petycji pisaliśmy w artykule: Petycja m.in. o głosowania imienne w protokołach z komisji radnych Rady Miejskiej w Skawinie.

W petycji nie chodziło nam o przymuszanie kogokolwiek do czegokolwiek, jak to wynika z opinii radcy prawnego Anny Łabuda czy Przewodniczącego Rady Miejskiej Witolda Grabca w zawartym uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie tej petycji (pkt 16 i 16.a porządku obrad: http://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1261305,xxiv-zwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-skawinie.html).
Przewodniczący według nas kompletnie wypaczył treść petycji.
Bowiem niczego nie zamierzaliśmy narzucać komisjom, nie mieliśmy na myśli w petycji zmiany statutu czy innej uchwały w tym zakresie – jak to w uzasadnieniu uchwały ujął – mam nadzieję nieświadomie/nieopatrznie – Przewodniczący Rady Miejskiej.
Skoro radni i urząd nie chcą wprowadzić nagrywania na video komisji (z których jasno wynikałoby jak radni głosują), to dlatego dobrym – uznaliśmy – rozwiązaniem byłoby po prostu dokładniejsze protokołowanie tego, co protokolant na posiedzeniu widzi i słyszy – czyli kto z radnych i przy jakiej sprawie głosując podnosi rękę. Po prostu odwzorowanie tego, co byłoby nagrane na filmie, a nie jest. Żadnych dodatkowych regulacji!
To jest kluczowe dla nas mieszkańców, bo wtedy będziemy mogli zobaczyć, czy w przyszłości zagłosować na danego radnego, czy nie. Jak walczył o daną sprawę w gminie/mieście, jak nas reprezentował, itd.
Teraz w protokołach jest tylko informacja, że za daną uchwałą np.: 6 głosów było “za”, 2 “przeciw”, 1 się wstrzymał… Nie mamy wiedzy który radny był przeciw, a który za…

Po odrzuceniu petycji, może radni po prostu sami (indywidualnie) będą chcieli zgłaszać przed głosowaniem, aby na komisjach stosować tzw. głosowanie imienne.
Poza tym nic przecież nie stoi na przeszkodzie aby każdy radny, który chce, aby wyborcy (mieszkańcy) wiedzieli jakie stanowisko zajmuje w różnych sprawach będących przedmiotem obrad komisji, po prostu informował o tym swoich wyborców w BIP, na Facebooku, stronach www / upubliczniał w trybie swojego oświadczenia w jaki sposób głosował.

Potrzeba tylko dobrej woli…

(fot. kadr z nagrania sesji, na której rozpatrywano petycję)

1 response to "Rada Miejska w Skawinie odrzuciła petycję w sprawie szczegółowego (imiennego) protokołowania głosowań radnych na posiedzeniach komisji"

 1. Przez: były Zamieszczono: 30 grudnia 2016

  Nie dotyczy petycji. to tylko życzenia noworoczne! Moje!

  W roku 2017 tym
  przychylnego życzę Stwórcy,
  chleba i omasty!
  Życzę, aby ci, cośmy im mandat dali
  do swych gardeł nie skakali
  i z rozwagą chleb dzielili,
  tak, abyśmy w szczęściu żyli!!!
  Niech się spełni, gdy chcesz czego!
  Krótko mówiąc…to…Do Siego!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *