Raport o stanie gminy za rok 2018 – czas na debatę

Jak informuje strona gminna, zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedstawiony został m.in. w BIP „Raport o stanie gminy za 2018 r.”. Zgodnie z ustawą Raport obejmuje w szczególności podsumowanie działalności w roku poprzednim, realizację: polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Z uzasadnienia ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, wprowadzającej ów przepis było: “zapewnienie społeczności lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu terytorialnego, pochodzącej z aktu wyboru oraz zagwarantowanie obywatelom właściwej kontroli nad władzą samorządową, a tym samym przyczynienie się do zwiększenia więzi oraz odpowiedzialności za wspólnotę samorządową, w której zamieszkują”. Wprowadziła ona debatę nad corocznym raportem o stanie gminy oraz udzielenie votum zaufania Burmistrzowi.

Raport dostępny jest po kliknięciu w link: KLIKNIJ TUTAJ 

Jak wygląda procedura?

Rada Miejska rozpatrzy Raport podczas XIX Sesji zwyczajnej w dniu 19 czerwca br., na której podejmowana będzie również uchwała w sprawie absolutorium. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem przeprowadzi się debatę, podczas której mieszkańcy gminy Skawina mogą zabierać głos.

Zgodnie z ustawą mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien pisemnie zgłosić się do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Skawinie. Zgłoszenie musi być poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Niedawno pisaliśmy o tym, JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ RAPORT O STANIE GMINY? KIEDY DEBATA MIESZKAŃCÓW NAD RAPORTEM O STANIE GMINY?, zatem każdy z Was ma możliwość przeczytania raportu, sprawdzenia go pod względem treści w nim zawartych oraz odniesienia się do niego już na sesji.

Zapraszamy!

Zobacz także:

Jak powinien wyglądać raport o stanie gminy? Kiedy debata mieszkańców nad raportem o stanie gminy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *