Raport o umieralności i zachorowaniach mieszkańców gminy Skawina w latach 2008-2018

[AKTUALIZACJA: 18.10.2019 r.] Jak informuje Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, cyt.: “w trosce o życie i zdrowie mieszkańców Gmina Skawina zleciła Pani dr hab. Agnieszce Pac oraz Pani dr Elżbiecie Sochackiej-Tatara opracowanie „Raportu z analizy przestrzennego zróżnicowania chorobowości oraz umieralności mieszkańców gminy Skawina w odniesieniu do lokalizacji zakładów przemysłowych na podstawie danych statystycznych ogólnodostępnych oraz uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za lata 2008-2018”. Publikacja, którą znajdą Państwo w załączeniu to reakcja Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie na zgłoszenia mieszkańców, którzy chcą wiedzieć, czy życie blisko zakładów przemysłowych ma większy wpływ na zdrowie niż w pozostałych częściach miasta i gminy. Autorki raportu próbują również odpowiedzieć na pytanie, czy w Skawinie jest większa umieralność na choroby nowotworowe niż w Małopolsce i Polsce.”. Zapraszamy do lektury tego dokumentu!

Dokument ten jest dostępny pod adresem:

RAPORT / RAPORT ZAKTUALIZOWANY! [17 października 2019 r.]

Aneks do RAPORTU – tabele

Źródło: BIP Gminy Skawina (link: https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1669820,raport-chorobowosc-oraz-umieralnosci-w-latach-2008-2018.html).

Metodyka

Przeanalizowano częstość występowania wybranych problemów zdrowotnych wśród mieszkańców gminy Skawina na przestrzeni ostatnich 11 lat – od roku 2008 do końca 2018 roku. Analizie poddano częstość występowania zgonów oraz udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ z powodu wybranych przyczyn, tj. takich gdzie w ich etiologii uznana jest szkodliwa rola zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego lub taką rolę można podejrzewać.

Wyniki

W całym opracowaniu, o ile to możliwe, analizę poprowadzono w oparciu o podział na pięć obszarów gminy Skawina wyodrębnionych przed opracowaniem raportu, dla których zostały zagregowane dane dostępne z poszczególnych źródeł.

Główne wątki podjęte w raporcie:

Wstęp

1. Analiza danych o umieralności na podstawie danych lokalnych

2. Analiza umieralności w oparciu o dane GUS

3. Chorobowość – porównanie obszarów gminy Skawina na podstawie: a) danych o wizytach w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej; b) danych o wizytach w poradniach specjalistycznych; c) hospitalizacji.

3.1 Choroby układu oddechowego

3.2 choroby układu krążenia

3.3 nowotwory

3.4 choroby tarczycy

3.5 Niepowodzenia w czasie ciąży

3.6 wady wrodzone

3.7 Zaburzenia nastroju (afektywne)

3.8 Zaburzenia okresowe i napadowe układu nerwowego (UN)

3.9 Choroby spojówek

Podsumowanie

Co do treści samego raportu, będzie jeszcze czas przyjrzeć się dokładnie tej analizie (zwłaszcza, że NFZ nie udostępnił jeszcze części danych* – informacja na dole tego artykułu). W każdym razie my już teraz zachęcamy do przeczytania raportu oraz zaznajomienia się z informacją Burmistrza na temat tego raportu (KLIKNIJ TUTAJ), w której widnieje m.in. to, że:

Dokładniejsza analiza wymaga zaangażowania instytucji państwowych, do których wystąpiliśmy z oficjalnymi prośbami o pomoc. Wystąpiliśmy też o uzupełnienie raportu o brakujące dane, które wskazali nam nasi eksperci i konsultanci.

Dzięki wsparciu wojewody Małopolski Piotra Ćwika raport jest analizowany przez medycznych konsultantów wojewódzkich, trafił do Narodowego Instytutu Zdrowia oraz znalazł się na biurku ministra zdrowia. Burmistrz Norbert Rzepisko zaprosi instytucje zajmujących się ochroną środowiska w celu przedyskutowania raportu i ustalenia dalszych kroków, które zostaną podjęte.

Publikację tego raportu skomentowały już nie tylko ruchy społeczne takie jak Skawiński Alarm Smogowy (TUTAJ), ale również największe ogólnopolskie i regionalne media, tj. RMF FM, Polsat, WP.PL, Gazeta Wyborcza, ONET.PL, Niezależna.pl, Dziennik Polski, Radio Kraków, Głos24.

Zaznaczyć trzeba także, że po opublikowaniu w BIP informacji o zawarciu przez Urząd umów na stworzenie tego raportu (zobacz rejestr umów poz. 540 i 541),

dnia 29 września 2019 r. złożono wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie skanów umów oraz treść samego raportu:

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie na ten adres e-mail w formie skanów (czytelnych) i/lub w wersji cyfrowo przeszukiwalnej dokumentów:
 
1) umowa OP/35/2019 Agnieszka Pac Opracowanie „Raportu z analizy przestrzennego zróżnicowania chorobowości oraz umieralności mieszkańców gminy Skawina w odniesieniu do lokalizacji zakładów przemysłowych na podstawie danych statystycznych ogólnodostępnych oraz uzyskanych z NFZ za lata 2008-2018”
oraz umowa
OP/34/2019 Elżbieta Sochacka – Tatara Opracowanie „Raportu z analizy przestrzennego zróżnicowania chorobowości oraz umieralności mieszkańców gminy Skawina w odniesieniu do lokalizacji zakładów przemysłowych na podstawie danych statystycznych ogólnodostępnych oraz uzyskanych z NFZ za lata 2008-2018”
 
2) raportów z analizy… wskazanych w ww. punkcie 1.
Treść raportu nie została udostępniona po złożonym wniosku na wskazany adres e-mail, jednakże wieczorem 7 października 2019 r. opublikowano ten raport w BIP (o czym nie poinformowano do tej pory wnioskodawców – stan na dzień 13 października 2019 r. – zobacz AKTUALIZACJĘ artykułu na dole).
 
Niestety, skanów umów z autorkami raportu dotychczas również nie przesłano, zatem wnioskujący mają prawo złożyć skargę na bezczynność burmistrza do WSA w Krakowie z uwagi na nieudostępnienie informacji publicznej (zobacz AKTUALIZACJĘ artykułu na dole).
 
Jednocześnie informujemy, że jeden z obywateli jest w sporze sądowym (WSA / NSA) z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Krakowie dotyczącym nieudostępnienia informacji publicznej w zakresie m.in danych, o których mowa w raporcie.
 
fot. sxc.hu

AKTUALIZACJA (16 października 2019 r.):

Dnia 14 października 2019 r. w godzinach popołudniowych, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie nadesłał do wnioskodawcy skany umów z autorkami raportu oraz link do opublikowanego w BIP raportu.
Utajnione zostały jednakże dane osobowe (to zrozumiałe) oraz dane o wynagrodzeniu, co jest o tyle kuriozalne i zastanawiające, że przecież te dane i tak widnieją w rejestrze umów, opublikowanym w BIP Gminy Skawina (zobacz wyżej: 2 umowy po 2000 zł brutto każda).
Co zatem stało (stoi?) na przeszkodzie ujawnić dane o wynagrodzeniu, skoro to pieniądze pochodzące od podatników?
 

AKTUALIZACJA (18 października 2019 r.):

Jak informuje BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, w odpowiedzi na zapytania mieszkańców dotyczące danych w raporcie, został on uzupełniony o dodatkowe analizy dotyczące grupy dzieci oraz osób starszych. Skorygowano także omyłki pisarskie na str. 17 i 18. Podkreślamy, że drobne różnice w zakresie sumy poszczególnych danych na wykresach wynikają z zaokrągleń danych źródłowych.

Zaznaczamy, że jak wskazują autorki dokumentu:

– analizując dane należy pamiętać o stosunkowo małej populacji, na podstawie której obliczane są poszczególne wskaźniki wykorzystane w opracowaniu. Duże różnice pomiędzy poszczególnymi latami, w przypadku chorób o niezbyt dużej częstości występowania, w dużej mierze wynikają z niewielkiej liczby osób zameldowanych na terenach przemysłowych, stąd nawet pojedynczy przypadek odnotowany na tym terenie powoduje wysoki wzrost wartości wyliczanych współczynników.

– raport wskazuje na pewne niekorzystne trendy zachodzące w częstości korzystania z różnych świadczeń służby zdrowia w oparciu o analizę wtórnych danych statystycznych. Z tego też względu, powyższe obserwacje wymagają pogłębionej analizy przyczyn takiego stanu rzeczy, która nie jest możliwa na podstawie danych wykorzystanych w tym raporcie.

RAPORT ZAKTUALIZOWANY

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *