Relacja z I Sesji Nadzwyczajnej w Skawinie (AUDIO / ZDJĘCIA)

DSC_0583Dnia 5 grudnia 2014 r. o godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, odbyła się I nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad I nadzwyczajnej sesji wraz z projektami uchwał prezentowaliśmy Państwu w artykule z dnia 4 grudnia 2014 r. (czytaj: I nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 5 grudnia 2014 r. (ZDJĘCIA). Oto krótka relacja z tej sesji, na której dokonano wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członków poszczególnych komisji radnych.

PORZĄDEK SESJI:

 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

W obecności radnych VII kadencji oraz ustępujących burmistrzów Adama Najdera i Stanisława Żaka, nowy burmistrz Paweł Kolasa wypowiedział słowa roty: Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Skawina uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy Skawina. Tak mi dopomóż Bóg!

 

 • Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie.
  Uchwałą nr I N/3/14 z dnia 5 XII 2014 r. przyjęto następujący skład osobowy poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Skawinie (TUTAJ):

Składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej  w Skawinie w kadencji 2014-2018


KOMISJA BUDŻETOWA

Opiniowanie projektu budżetu Gminy oraz zmian w budżecie, współpraca z komisjami problemowymi Rady przy opracowywaniu projektu budżetu, przedstawianie radzie opinii i wniosków oraz propozycji rozstrzygnięć w sprawach budżetowych, opiniowanie projektów uchwał związanych ze zobowiązaniami i wierzytelnościami finansowymi Gminy.

 1. Karol KOŚCIELNY
 2. Ryszard MAJDZIK
 3. Ewa MASŁOWSKA
 4. Janina RĄCZKA
 5. Mirosław ŚLIWA
 6. Anna WĄSOWICZ

KOMISJA EDUKACJI

Sprawy funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz pozaszkolnych placówek oświatowych i opiekuńczych w Gminie; opiniowanie inwestycji oświatowych w gminie.

 1. Grzegorz KLIMAS
 2. Grażyna KOŃ
 3. Ewa MASŁOWSKA
 4. Adam NAJDER
 5. Janina RĄCZKA
 6. Mirosław ŚLIWA
 7. Artur WĄTOR


KOMISJA GOSPODARKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Sprawy dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym, utrzymanie i budowa ulic, oświetlenie, gospodarka zasobem mieszkaniowym w tym budownictwo komunalne, funkcjonowanie przedsiębiorstw i urządzeń infrastruktury komunalnej, placów targowych, opiniowanie i inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska; inicjowanie działań i planistycznych zagospodarowania ze szczególnym naciskiem na ochronę i kształtowanie środowiska Skawiny i całej Gminy.

 1. Grażyna KOŃ
 2. Ewa MASŁOWSKA
 3. Adam NAJDER
 4. Józef NIECHAJ
 5. Stanisław PAC
 6. Norbert RZEPISKO
 7. Antoni SAPAŁA

KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Monitorowanie i opiniowanie działań Gminy  w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji, wspieranie środowiskowych inicjatyw w zakresie kultury, sportu, turystyki, rekreacji, współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami, inicjowanie działań zmierzających do poprawy infrastruktury w zakresie kultury, sportu i rekreacji, współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy.

 1. Zdzisława BAŁA
 2. Marek FUGIEL
 3. Grzegorz KLIMAS
 4. Karol KOŚCIELNY
 5. Stanisław PAC
 6. Łukasz RACZKOWSKI
 7. Artur WĄTOR


KOMISJA INFRASTRUKTURY WSI I ROLNICTWA

Zagadnienia dotyczące infrastruktury wsi oraz związane z rolnictwem i leśnictwem w Gminie.

 1. Zdzisława BAŁA
 2. Antoni BYLICA
 3. Grzegorz KLIMAS
 4. Józef NIECHAJ
 5. Janina RĄCZKA
 6. Mirosław ŚLIWA

 
KOMISJA SPRAW OBYWATELSKICH

Sprawy bezpieczeństwa i ochrony p/pożarowej w mieście i gminie, rozpatrywanie skarg i zażaleń obywateli, inicjowanie współdziałania samorządu z instytucjami i organizacjami w zwalczaniu patologii społecznych, współpraca z zarządami osiedli i radami sołeckimi. Komisja pełni dyżury w każdy ostatni poniedziałek miesiąca od godz.16.00 w sali konferencyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2, p.2.

 1. Grażyna KOŃ
 2. Ryszard MAJDZIK
 3. Łukasz RACZKOWSKI
 4. Antoni SAPAŁA
 5. Stanisław SKUTA
 6. Anna WĄSOWICZ
 7. Eugeniusz ZAJĄC

KOMISJA REWIZYJNA

Badanie, analiza i ocena działalności Burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych pod względem celowości, gospodarności i rzetelności w zakresie przestrzegania statutu, uchwał Rady i innych przepisów z wyjątkiem zadań zleconych podlegających kontroli zewnętrznej, opiniowanie wykonania budżetu Gminy oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielenia bądź nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium.

 1. Zdzisława BAŁA
 2. Marek FUGIEL
 3. Józef NIECHAJ – przewodniczący Komisji
 4. Stanisław PAC
 5. Stanisław SKUTA
 6. Eugeniusz ZAJĄC

 

KOMISJA ZDROWIA i POMOCY SPOŁECZNEJ

Opiniowanie organizacji opieki i profilaktyki  zdrowotnej w Gminie, współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, opiniowanie działalności Gminy w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej, współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami zajmującymi się zdrowiem i opieką społeczną, organizacja systemu żłobków, zagadnienia rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, inicjowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki społecznej.

 1. Antoni BYLICA
 2. Karol KOŚCIELNY
 3. Adam NAJDER
 4. Łukasz RACZKOWSKI
 5. Norbert RZEPISKO
 6. Stanisław SKUTA
 7. Artur WĄTOR

 

 • Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – jedno czytanie.
  Uchwałą nr I N/4/14 z dnia 5 XII 2014 r. przewodniczącym Komisji Rewizyjnej RM w Skawinie został Radny Rady Miejskiej w Skawinie Józef Niechaj (BIP: TUTAJ)
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o planie pracy Rady Miejskiej w grudniu br.
 • Zamknięcie sesji.

 

Nagrania AUDIO z I nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 5 grudnia 2014 r. można posłuchać TUTAJ.

Galeria zdjęć autorstwa Antoniego Holika:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *