Relacja z XLVI sesji Rady Miejskiej w Skawinie (AUDIO i STENOGRAM)

Sesja_Infoskawina_Gmina_SkawinaDnia 27 sierpnia 2014 r. o godz. 9.00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie przy ul. Mickiewicza 7, odbyła się  XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad, materiały na sesję, link do zapisu AUDIO oraz stenogram z Sesji znajdziecie Państwo poniżej. Zapraszamy do wysłuchania.

Porządek obrad XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 27 sierpnia 2014 roku:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLV sesji.
 3. Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok –  jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ
 6. Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości zajętych na potrzeby działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) | POBIERZ TUTAJ | Załącznik nr 1 do uchwały | Załącznik nr 2 do uchwały
 7. Uchwała w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości ich stawek procentowych – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 8. Uchwała w sprawie Regulaminu na udzielenie wsparcia  dla uczniów  z rodzin  wielodzietnych  4+ z Gminy Skawina  w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej).
 12. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej).
 13. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 14. Zamknięcie sesji.

Uwaga:
Punkty 11, 12 i 13 sesji zostaną wyłączone z jawności.

Zapis AUDIO obrad XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 27 sierpnia 2014 roku: KLIKNIJ TUTAJ

Stenogram Sesji (wykonany przez redakcję portalu infoskawina.pl):

00:39 – Rozpoczęcie Sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Kuflowskiego. W sesji bierze udział 20 z 21 radnych. Stwierdzono prawomocność obrad. Porządek obrad pozostaje bez zmian (przyjęto jednogłośnie). Brak uwag co do protokołu z poprzedniej sesji nr XLV.

02:00 – Burmistrz Adam Najder przedstawia sprawozdanie z realizacji uchwał przyjętych na ostatniej sesji. Radni przyjmują je bez uwag i pytań. Zamknięcie tego punktu obrad.

02:4012:53 – Burmistrz przedstawia kolejny punkt: projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok.

13:00Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok. Komisja Budżetowa: 5 głosów “za”, 3 wstrzymujące się, Komisja ds. edukacji: jednogłośnie pozytywnie, Komisja ds. gospodarki: 3 głosy “za”, 2 wstrzymujących się, Komisja rewizyjna: 2 wstrzymujące się, opinia pozytywna, Komisja ds. kultury: jednogłośnie pozytywnie, Komisja ds. infrastruktury 5 za, 1 wstrzymujący, Komisja ds. zdrowia: jednogłośnie pozytywnie. Dyskusja: Radny Artur Wątor pyta czy zwiększenie wydatków na budowę centrum wodnego “Samborek” jest konieczne i należy do priorytetów obok środków na Gubałówkę. Burmistrz odpowiada przypominając o nowym okresie programowania i przedstawia potencjalną możliwość finansowania tej inwestycji i przygotowanie na przyszłość (koncepcja, przygotowanie projektu). Radny Witold Grabiec pozytywnie zaskoczony projektem budowy placu zabaw przy SP nr 4 w Skawinie. Dyskusja zamknięta. Odczytanie projektu przez PRM. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok –  jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym.

19:45Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Komisja Budżetowa: jednogłośnie pozytywnie zaopiniowana, Komisja ds. gospodarki: 3 “za”, 2 wstrzymujące, komisja rewizyjna, – jednogłośnie pozytywnie, komisja infrastruktury: 5 “za”, 1 wstrzymujący. Rozpoczęcie dyskusji. Radny Norbert Rzepisko pyta o szczegóły programu gospodarki niskoemisyjnej. Burmistrz odpowiada. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym.

23:52Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości zajętych na potrzeby działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis. Burmistrz przedstawia założenia projektu. Komisja ds. gospodarki: jednogłośnie pozytywnie, komisja budżetowa: jednogłośnie pozytywnie, komisja infrastruktury: pozytywnie zaopiniowała. Dyskusja: Radny Witold Grabiec pyta o skalę zwolnień w ciągu roku oraz o to, czy istnieje jakiś akt prawny wyższego rzędu, w którym zawarto definicję małego i średniego przedsiębiorcy. Radca prawny odpowiada, iż taka definicja zawarta jest w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Radny Antoni Bylica pyta, czy ta kwota 2000 zł jest obligatoryjna i fakultatywna. Burmistrz odpowiada, iż jest to propozycja burmistrza. PRM ogłasza, że poprawki do tego projektu uchwały można zgłaszać do dnia 12 września. Drugie czytanie odbędzie się na sesji wrześniowej.

27:52Uchwała w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości ich stawek procentowych – drugie czytanie. Uchwała została jednogłośnie przyjęta.

29:53Uchwała w sprawie Regulaminu na udzielenie wsparcia  dla uczniów z rodzin  wielodzietnych 4+ z Gminy Skawina w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych – jedno czytanie. Burmistrz przedstawia założenia projektu. Komisja ds. zdrowia: jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt, Komisja budżetowa – jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała, komisja ds. edukacji – jednogłośnie pozytywnie. Brak dyskusji. Uchwała została jednogłośnie przyjęta.

33:00 – Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Poruszone tematy to m.in.: obwodnica Skawiny i terminy oddania do użytkowania; wypowiedzenie umowy filii biblioteki publicznej w Borku Szlacheckim – nowe miejsce znalezione w firmie GOMIBUD (sąsiedztwo szkoły); oświata skawińska jest przygotowana na 1. dzień szkoły; zakończone remonty w CKiS; realizacja chodnika przy ul. Kraszewskiego, Kościelnej i Sobieckiego, modernizacja DW przy ul. Hallerów; kompleksy sportowe w Radziszowie i Pozowicach – rozpoczęcie prac. Nastąpi wymiana stolarki okiennej w Ratuszu; rozpoczęty przetarg w Polance Hallera; dowóz uczniów niepełnosprawnych – przetarg rozstrzygnięty – umowy podpisane; (39:12) kwestię ISów przedstawia Wiceburmistrz Stanisław Żak; (42:15) kwestię zbliżających się wyborów samorządowych przedstawia Sekretarz Gminy Ewa Szczepanik; terminarz wyborów, utworzenia komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów na burmistrza, zamiaru głosowania korespondencyjnego, itp. Przedstawia również wymagania dla osób, które chcą zostać członkami komisji wyborczych, itp.

50:17PRM otwiera dyskusję w kwestii informacji burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Radny Eugeniusz Zając pyta Panią Sekretarz o to czy w budynku PGM można będzie wywieszać informacje o wyborach. Sekretarz Gminy odpowiada wspominając jednocześnie o planach roznoszenia stworzonych przez urząd ulotek na temat wyborów. (54:30) Radny Witold Grabiec: odnosi się do podanej przez wiceburmistrza kwoty 820 tys. zł; Wypowiada się radny Stefan Jezioro, wiceburmistrz, radny Witold Grabiec, radny Norbert Rzepisko, odpowiada wiceburmistrz. Zamknięcie dyskusji w tym punkcie.

01:01:12Wolne wnioski i zapytania. Radny Eugeniusz Zając: poruszył kwestię nabycia w postaci własności / użytkowania wieczystego części nieruchomości przyległych do budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych a w szczególności poruszył sprawę pisma skierowanego w lipcu 2014 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do wspólnot mieszkaniowych. Radny Ryszard Majdzik zaprotestował przeciwko działaniom burmistrza w tej sprawie. Burmistrz odpowiada, że działał zgodnie i w granicach prawa (jako dbający o mienie gminne). Radny Norbert Rzepisko zaprasza wszystkich zainteresowanych na Dożynki Gminne w Kopance w dniu 30 sierpnia 2014 r., pyta o możliwość zorganizowania spotkania i przedstawienia raportu na temat gospodarowania odpadami w gminie Skawina w ostatnim roku; pyta o ewentualną interwencję w sprawie doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu po budowie kanalizacji w Kopance (Podbory, Skawina, Kopanka) wjazdów, dróg , poboczy, a także wulgarności pracowników firmy wykonującej to zadanie. Burmistrz odpowiada: raport śmieciowy zostanie zaprezentowany we wrześniu. Radny Ryszard Majdzik wraca do tematu nabywania nieruchomości przez wspólnoty mieszkaniowe (“to jest dobra woli właścicieli mieszkań o to, czy kupią”). Radny Eugeniusz Zając zwraca Burmistrzowi uwagę na fakt niedotrzymywania słowa, że raport w sprawie śmieci miał być dostępny do wglądu w biurze rady do końca lipca, nie będzie też w sierpniu, a dopiero zostanie udostępniony we wrześniu. Poinformował również Radę, że zebrano prawie 3 tys. podpisów w sprawie obrony Oddziału Neurologii w Szpitalu Babińskiego w Krakowie. Sejmik Województwa Małopolskiego nie podjął uchwały w sprawie likwidacji tego oddziału. Radny Andrzej Bobula pyta burmistrza czy teren prywatny na Bukowskiej szpecący gminę może zostać uporządkowany (wysoka trawa, itp.), (01:13:35) Radny Antoni Bylica pyta burmistrza o kieszenie w wiatach przystankowych (rozkłady jazdy) na terenach wiejskich. Radny Ryszard Majdzik pyta o klub sportowy Skawinka: jest to miejsce do trenowania dla wielu drużyn, stan murawy jest coraz gorszy, a druga sprawa to obiecana przez burmistrza pomoc finansowa, a która nie została przekazana. Burmistrz odpowiada: zarządcą obiektu jest CKiS, było ostatnio spotkanie zarządu klubu z wiceburmistrzem Pawłem Kolasą i nie ma według burmistrza tutaj problemu. Burmistrz odpowiada też, ze nie ma możliwości pomocy finansowej dla Skawinki, a żaden podmiot, z którym burmistrz rozmawiał, nie chce podjąć się takiej pomocy, a stowarzyszenie musi samo walczyć o sponsorów, jeśli chce.

01:15:50PRM ogłasza, że sesja wrześniowa się odbędzie, prezydium odbędzie się dnia 15 września, przypomina o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przed wyborami samorządowymi odpowiednio wcześniej.

01:17:13 – zakończenie przez PRM jawnej części sesji.

 

2 response to "Relacja z XLVI sesji Rady Miejskiej w Skawinie (AUDIO i STENOGRAM)"

 1. Przez: WG Zamieszczono: 3 września 2014

  Doskonała robota z tym stenogramem. Pozwala błyskawicznie odnaleźć zapis audio. Drobna uwaga (broń Boże zarzut)”Radny Witold Grabiec pozytywnie zaskoczony projektem budowy placu zabaw przy SP nr 4 w Skawinie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *