Relacja z XLVII sesji Rady Miejskiej w Skawinie (PROJEKTY UCHWAŁ, AUDIO i STENOGRAM)

Sesja_Infoskawina_Gmina_SkawinaDnia 24 września 2014 r. o godz. 9.00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie przy ul. Mickiewicza 7, odbyła się XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad, materiały na sesję, link do zapisu AUDIO oraz stenogram (wkrótce) z Sesji znajdziecie Państwo poniżej. Zapraszamy do wysłuchania i zapoznania się z projektami uchwał.

Porządek obrad XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 24 września 2014 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLVI sesji.
 3. Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Prezentacja działalności Firmy TERMO TECH rozpoczynającej swoje funkcjonowanie na terenie Gminy Skawina.
 5. Prezentacja Analizy Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Skawina – przedstawiciel Firmy POLINVEST.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok –  jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – KLIKNIJ TUTAJ
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – KLIKNIJ TUTAJ
 8. Uchwała w sprawie w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – KLIKNIJ TUTAJ
 9. Uchwała w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – KLIKNIJ TUTAJ
 10. Uchwała w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – KLIKNIJ TUTAJ
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia przedłożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2016 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – KLIKNIJ TUTAJKLIKNIJ TUTAJ cz. 1 | KLIKNIJ TUTAJ cz. 2
 12. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 roku w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pn. ”Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – KLIKNIJ TUTAJ
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – KLIKNIJ TUTAJ
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości położonych w Radziszowie stanowiących działki ewidencyjne nr 1930/1 i 1958/2 na rzecz Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – – KLIKNIJ TUTAJ
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę sprzętu medycznego – samochodu specjalistycznego do transportu medycznego stanowiącego składnik aktywu trwałego Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera w Skawinie, dla którego podmiotem tworzącym jest  Gmina Skawina jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – KLIKNIJ TUTAJ
 16. Uchwała w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX –  Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN), (Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013) – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – KLIKNIJ TUTAJ
 17.  Uchwała  w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości zajętych na potrzeby działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – KLIKNIJ TUTAJ
 18. REZOLUCJA Nr 11/2014 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 44 na odcinku Skawina – Oświęcim  (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – KLIKNIJ TUTAJ
 19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina)
 22. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej)
 23. Zamknięcie sesji.

UWAGA

 1. Streszczenie Analizy Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Mieście i Gminie Skawina zostało przekazane m.in. radnym drogą elektroniczną w dniu 10 września 2014 roku, natomiast wersja papierowa znajduje się do wglądu w Biurze Rady.
 2. Punkty  porządku obrad: 21 oraz 22  zostały wyłączone z jawności obrad.

 

Zapis AUDIO obrad XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 września 2014 roku: KLIKNIJ TUTAJ

Stenogram Sesji (wykonany przez redakcję portalu infoskawina.pl):

(już wkrótce)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *