Relacja z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Skawinie dnia 29 stycznia 2014 r.

_IMG_2066We środę, 29 stycznia 2014 r., w Pałacyku „Sokół”, odbyła się XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m. in. projekty uchwał w sprawie: wprowadzenia w centrum Skawiny strefy płatnego parkowania oraz przystąpienia Gminy Skawina do stowarzyszenia JST „Metropolia Krakowska”. Poniżej można poczytać relację z sesji udostępnioną na stronie głównej urzędu.

Relacja z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Skawinie dnia 29 stycznia 2014 r.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji oraz XII nadzwyczajnej sesji.

3. Pisemna informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na sesjach w ostatnim kwartale 2013 roku.

Przedmiotowa informacja dostępna jest w załączeniu.

4. Informacja firmy MB-SOLUTION dot. oferty na budowę mieszkań tymczasowego pobytu.

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.

6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego na realizację zadań drogowych w 2014 roku – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – dot. IS 2014.

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie postanowiono udzielić pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu w wysokości 646 000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

  • Modernizacja drogi powiatowej nr 2177K – ulica Tyniecka w Skawinie w kwocie 550 000,00 zł;
  • Modernizacja drogi powiatowej nr 2171K w miejscowości Krzęcin na odcinku Krzęcin – Szczęsna – DK nr 44 w kwocie 96 000,00 zł.

7. Uchwała w sprawie współfinansowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień prowadzonego przez Miasto Kraków – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie postanowiono przeznaczyć kwotę 52 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) na współfinansowanie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień prowadzonego przez Miasto Kraków.

8. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie podwyższono do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

9. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie odstąpiono od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 254 w Kopance w prawo własności nieruchomości – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie wyrażono zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kopance 99% bonifikaty na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skawina, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 254 o powierzchni 0,3300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą nr KR3I/00011968/5, w prawo własności tej nieruchomości na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Skawina do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Metropolia Krakowska” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie wyrażono zgodę na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Skawina do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Metropolia Krakowska” z siedzibą w Krakowie.

12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/293/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012 roku – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina (dot. podziału Gminy Skawina na okręgi wyborcze).

Przedłożono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/293/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skawina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Przedmiotowy dokument dostępny jest w załączeniu.  Poprawki można zgłaszać  do 10 marca 2014 r.

13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/316/2012 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2012 roku – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina (dot. podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania).

Przedłożono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/316/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Przedmiotowy dokument dostępny jest w załączeniu. Poprawki można zgłaszać do 10 marca 2014 r.

14. Uchwała w sprawie wprowadzenia w centrum Skawiny strefy płatnego parkowania oraz ustalenia jej granic – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Przedłożono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia w centrum Skawiny strefy płatnego parkowania oraz w sprawie ustalenia jej granic. Projekt obszaru objętego statusem strefy płatnego parkowania dostępny jest w załączeniu. Termin wnoszenia poprawek zostanie przyjęty podczas XXXX sesji Rady Miejskiej w Skawinie.

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Krakowskim – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia przez Gminę Skawina dotyczącego wykonywania zadania z zakresu właściwości Powiatu Krakowskiego w trybie art.19, ust.4 i art. 25 Ustawy o drogach publicznych, w ramach inwestycji pn.: „Budowa Drogi Gminnej klasy GP w Skawinie w km 0+998,98 do km 3+100,89, ODCINEK II od km 0+998,98 do km 2+446,28 i ODCINEK III od km 2+446,28 do km 3+100,89 – obwodnica Skawiny” obejmującego w swoim zakresie przebudowę skrzyżowań z następującymi drogami powiatowymi:

  • odcinkiem drogi powiatowej nr 2177K – ul. Tynieckiej , o długości około 264 m, od km 1+126 do km 1+390, w Skawinie,
  • odcinkiem drogi powiatowej nr 2202K – ul. Energetyków, na długości około 160 m, od km 1+100 do km 1+260, w Skawinie.

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie wyrażono zgodę na zaciąganie przez Burmistrza Miasta i Gminy zobowiązania w zakresie wydatków bieżących w celu wykonania zadania polegającego na powierzeniu Miejskiemu Zakładowi Usługowemu Sp. z o.o. prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

17. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 26 listopada 2013 roku – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej w Skawinie).

18. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na Uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie Nr LVI/332/02 z dnia 11 września 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, w części dotyczącej zaliczenia ulicy Pachla w Skawinie na odcinku 1387/3 do kategorii drogi gminnej – jedno czytanie.

19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXV/228/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2005 roku, uchwały Nr XLI/400/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010 roku oraz uchwały własnej Nr XVI/198/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 lutego 2012 roku – drugie czytanie (projekt Klubu Radnych PIS).

Uchwała nie została podjęta.

20. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

21. Wolne wnioski i zapytania.

22. Zamknięcie sesji.

Załączniki:

Źródło:
UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *