Relacja z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 października 2013 r.

_IMG_2066We środę, 30 października 2013 r., w Pałacyku „Sokół”, odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m. in. uchwały w sprawie:  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. i  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXV i X nadzwyczajnej sesji.

3. Pisemne sprawozdanie z realizacji w sprawie realizacji uchwał podjętych w III kw. 2013 r.

4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do budżetu Gminy Skawina.

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.

6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

W Uchwale Nr IV/45/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 r. wprowadza się zmianę:

W załączniku do Uchwały – wykaz inkasentów, poz. 13, w rubryce Imię i Nazwisko otrzymuje brzmienie: DRZYZGA Wiesław.

7.  Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Proponuje się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,37 zł od 1 m2 powierzchni

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności  leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXIV/287/12 Rady  Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.

8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Proponuje się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skawina w wysokości określonej w załączniku dostępnym poniżej.

9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2015 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie zatwierdzono przedłożony przez Zakład Wodociągowych i Kanalizacji Spółka z o.o. wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, na lata 2014-2015. Szczegóły znajdziecie Państwo w dostępnym poniżej załączniku.

10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Proponuje się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie. Szczegółowe informacje publikujemy w załączniku dostępnym poniżej.

11. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. – pierwsze czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Przedłożono projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”. Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/267/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skawina liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na niektórych obszarach Gminy – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

W uchwale Nr XXII/267/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2012 r.  w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skawina liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na niektórych obszarach Gminy, wprowadza się następujące zmiany:


W § 3 ust.1 wprowadza się pkt „c”, który otrzymuje brzmienie:

„c) wprowadza się stały zakaz spożywania napojów alkoholowych w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych, w szczególności na klatkach schodowych i innych ciągach komunikacyjnych w budynkach, w piwnicach, na strychach oraz na terenie wokół budynków wielorodzinnych.”

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Rada Miejska w Skawinie wyraża zgodę na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skawina.

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Małopolskim w sprawie podjęcia działań dotyczących wdrożenia projektu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej na liniach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w powiązaniu z publicznym transportem zbiorowym – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do podpisania porozumienia intencyjnego z Województwem Małopolskim w sprawie podjęcia działań dotyczących wdrożenia projektu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej na liniach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w powiązaniu z publicznym transportem zbiorowym (komunikacja miejska, kolej) oraz systemem Parkuj i Jedź.

15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

16. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie z przeprowadzonej kontroli Straży Miejskiej w Skawinie.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziecie Państwo w załączniku dostępnym poniżej.

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Uchwała w sprawie załatwienia skargi z dnia 23 sierpnia 2013 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie 30 sierpnia 2013 r.) – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej).

19. Zamknięcie sesji.

Źródło: PSW

Załączniki:

Sesja Rady Miejskiej 30.10.2013 – część 1

[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=8HEMVbopr_Y”]

Sesja Rady Miejskiej 30.10.2013 – część 2

[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=2ilDeYfFm0Q”]

Źródło video:
radaskawina.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *