Rozstrzygnięcie konkursu – wypoczynek letni 2014

Lato_InfoskawinaJak poinformowano na stronie gminaskawina.pl rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert z zakresu organizacji wypoczynku letniego poza terenem Gminy Skawina w formie obozu rekreacyjno-sportowego, cyklu wycieczek lub wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie kraju dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Skawina.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 nr 0 poz. 594), uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego gminy z zakresu organizacji wypoczynku letniego poza terenem Gminy Skawina w formie obozu rekreacyjno-sportowego, cyklu wycieczek lub wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie kraju dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Skawina.

Informacje o wysokości przyznanych dotacji znajdziecie Państwo w załącznikach.

Zapraszamy wszystkich beneficjentów dotacji do składania aktualizacji harmonogramu i kosztorysu zadań przewidzianych do realizacji – w terminie do dnia 20 czerwca 2014 r., w siedzibie Zespołu ds. promocji, sportu i współpracy, ul. Rynek 12, parter (wejście od ul. Krzywej).

Studenci_Infoskawina

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają: Tomasz Stawowy, tel.: 12 277 01 12, e-mail: tstawowy@um.skawina.net oraz Magdalena Turkawska, tel.: 12 277 01 80, e-mail: mturkawska@um.skawina.net.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – wynik rozstrzygnięcia konkursu:

Załączniki:

Źródło:
UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *