Ruszyły konsultacje „Programu współpracy z NGO”

society_liczba_ludnosc_skawinaBurmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.”. Dokument ten określi kierunki i zakres merytoryczny współpracy organizacji sektora pozarządowego z władzami samorządowymi Gminy Skawina, wskaże możliwe formy wsparcia finansowego i pozafinansowego, a także pozwoli lepiej zrozumieć potrzeby i intencje współpracujących w tej formule i trybie instytucji. Wszelkie uwagi, sugestie i spostrzeżenia pozwolą nam w przyszłości jeszcze lepiej kształtować wzajemne relacje.

Dlaczego chcemy uchwalić „Program współpracy…”?

Głównym celem „Programu współpracy…” jest rozwój aktywności społeczności lokalnych poprzez wzmocnienie kapitału społecznego i doskonalenie jakości usług publicznych. Działania te mają służyć poprawie jakości życia mieszkańców gminy, budowie społeczeństwa obywatelskiego, rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

 

Chcemy to osiągnąć w szczególności poprzez:

 

 1. tworzenie warunków dla rozwoju oraz profesjonalizacji działalności organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy;
 2. popularyzację i wzmacnianie potencjału działań realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy;
 3. rozwój dialogu i partnerstwa między przedstawicielami władz samorządowych a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy;
 4. wzbogacenie oferty czasu wolnego: kreowanie i organizowanie przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy cyklicznych wydarzeń rekreacyjno-sportowych;
 5. pielęgnowanie bogactwa kulturowego oraz tożsamości lokalnej i regionalnej;
 6. zapobieganie patologiom społecznym oraz kształtowanie postaw właściwych w odniesieniu do zagrożeń;
 7. wsparcie procesu integracji międzypokoleniowej – w szczególności przez realizację wspólnych projektów i wzmacnianie relacji pomiędzy różnymi grupami wiekowymi;
 8. realizację projektów edukacyjnych kształtujących postawy przedsiębiorczości;
 9. wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych;

 

Organizacja konsultacji projektu uchwały:

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały dostępnym na naszej stronie internetowej (KLIKNIJ TUTAJ), a następnie przesłanie Państwa uwag z zastosowaniem arkuszy formularza konsultacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do dostępnego tamże Zarządzenia, w następujący sposób:

 

 1. poprzez adres poczty elektronicznej: tstawowy@um.skawina.net(za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego wskazanego formularza konsultacyjnego, podpisane przez osoby statutowo upoważnione do reprezentacji);
 2. osobiście  – poprzez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie tut. Urzędu, w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 14, pok. 1.

 

Na Państwa uwagi, spostrzeżenia i sugestie czekamy w terminie 5-26 października 2015 r. Zapraszamy również do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się we czwartek, 15 października, o godz. 17:00 w sali obrad skawińskiego Ratusza, przy ul. Rynek 1 (I piętro).

Źródło:
Gmina Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *