Skarga na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Skawina skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

imagesSzanowni Czytelnicy, czasem zdarza się tak, że gdy już żadne argumenty nie są w stanie przekonać drugiej strony, nawet te zapisane w Konstytucji Rzeczpospolitej oraz ustawach, wówczas o swoje prawa (człowieka), zostaje walczyć przed sądem. W tym przypadku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Pragniemy przypomnieć, że od wielu tygodni z Urzędem Miasta i Gminy Skawina prowadzimy wymianę korespondencji, która zmierzałaby do ujawnienia wartości umów zawartych przez UMiG Skawina w latach 2012-2013 i ujętych w Centralnym Rejestrze Umów. Do ujawnienia tych rejestrów udało się portalowi “InfoSkawina” doprowadzić. Ale niestety…

UMiG Skawina nie chce jednak ujawnić ani wartości tych umów, ani nawet przesłać tych rejestrów w wersji dokumentu EXCEL (chociaż takowy posiada). Według nas rejestr umów bez wartości konkretnych umów nie przedstawia w zasadzie większej wartości (do czego potrzebny obywatelowi sklepowy paragon bez kwoty?), stąd konieczność przedstawienia naszych racji Sądowi. Niech sąd rozstrzygnie.

Skąd skarga?

Wnioskiem z dnia 19 lutego 2014 roku skierowana została do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina prośba o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

1) plików elektronicznych Microsoft EXCEL (forma arkusza kalkulacyjnego .xls) zawierających rejestr umów za rok 2012 i rejestr umów za rok 2013 prowadzonych przez UMiG Skawina, które wcześniej otrzymałem zeskanowane w formie pdfów w dniu 10 stycznia 2014 r. – w wersji nieedytowalnej / nieprzeszukiwalnej –  (z uwagi na brak niektórych stron uzupełnione e-mailem w dniu 15 stycznia 2014 r.).

2) wartości brutto (PLN) każdej z umów wskazanych w przedmiotowych rejestrach umów (pozycji) przesłanych w dniu 10 stycznia 2014 r. (z uwagi na brak niektórych stron uzupełnione e-mailem w dniu 15 stycznia 2014 r.), gdyż rejestry te nie zawierają tych podstawowych danych.

Proszę o uwzględnienie również wartości każdej z umów po podpisaniu ewentualnych aneksów do konkretnych umów (wartość umowy podstawowej oraz wartość umowy po podpisaniu aneksu nr 1, nr 2, itd., jeśli występuje).

Do dnia wniesienia skargi (1 kwietnia 2014 r.) nie został wykonany w całości wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Przedstawiamy chronologię korespondencji między redakcją dziennika a urzędem:

I. Pismem z dnia 19 listopada 2013 r. na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego redaktor naczelny zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Adama Najdera z propozycją i prośbą utworzenia i prowadzenia przez Urząd Miasta i Gminy Skawina rejestru wszystkich umów zawieranych przez Urząd oraz jednostki podległe, oraz żeby ten rejestr był opublikowany w  BIP oraz na stronie internetowej Gminy Skawina.

Zaproponował aby w rejestrze umów znajdowały się takie rubryki jak: data zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, podmiot zawierający umowę, podmiot z którym zawarto umowę, przedmiot umowy oraz wartość umowy.

Dodatkowo zaproponował aby w rejestrze znalazły się tak aktualne jak i archiwalne umowy z lat poprzednich.

II. Odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nadeszła pismem z dnia 17 grudnia 2013 roku i zawierała m.in. informację, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie prowadzony jest Centralny Rejestr Umów od 2012 roku.

III. W odpowiedzi na powyższe pismo wnioskiem z dnia 31 grudnia 2013 roku redaktor naczelny zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej poprzez:

 1. publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i zawiadomienie w sposób wymieniony lub
 2. przesłanie przy użyciu poczty elektronicznej pod adres redakcja@infoskawina.pl

kopii treści / zestawienia w zakresie:

 • „Centralnego Rejestru Umów” dotyczącego zawartych w roku 2012 i w roku 2013 przez Gminę Skawina umów.

IV. Dnia 10 stycznia 2014 roku na skrzynkę e-mailową redakcji portalu „InfoSkawina” nadeszły dwie wiadomości zawierające w załącznikach Rejestr Umów za rok 2012 i za rok 2013 w postaci zeskanowanych dokumentów w formie plików PDF (nieedytowalnych).

V. Jednak wobec zauważonego prze redakcję braku niektórych stron w zawartości przesłanych w plikach PDF Rejestrów Umów, skierowane zostało do Urzędu Miasta i Gminy Skawina w dniu 13 stycznia 2014 r. drogą elektroniczną pismo, w którym redaktor naczelny zwrócił uwagę na brak skanu Rejestru Umów za 2012 rok w pozycjach od 70. do 151. Ponadto w tym samym mailu wniósł o przesłanie Centralnych Rejestrów Umów za rok 2012 i za rok 2013 w formie arkusza kalkulacyjnego (wersja elektroniczna, edytowalna) wraz z ujawnieniem wartości każdej z umów (pozycji), gdyż przesłane rejestry za rok 2012 i za rok 2013 nie zawierały tych danych.

VI. Dnia 15 stycznia 2014 r. z Urzędu Miasta i Gminy Skawina nadeszła odpowiedź w formie e-maila, w którym Burmistrz MiG Skawina przesyła pełny skan w plikach PDF rejestru umów za rok 2012 (już ze wszystkimi pozycjami). Jednocześnie Burmistrz oznajmił, że nie prowadzone są rejestry w żądanej formie oraz że nie ma obowiązku prowadzenia takiego rejestru i nie ma wytycznych, co powinien zawierać taki rejestr.

VII. W związku z powyższym w dniu 16 stycznia 2014 roku redaktor naczelny skierował do UMiG Skawina drogą elektroniczną wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

1. Czy Rejestr Umów za rok 2012 i za rok 2013 prowadzony jest w formie elektronicznej?

1.    W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu 1 – Jakie oprogramowanie służy do jego prowadzenia? Jakie oprogramowanie bazodanowe wspiera jego funkcjonowanie?

2.       Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania Rejestru Umów?

3.      Czy oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia Rejestru Umów umożliwia wydruk zestawienia / eksport informacji w zakresie umów spełniających określone kryteria?

a) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z ppkt 3 – Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania i jakie dane może zawierać zestawienie / eksport, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 3?

2. Jakie informacje odnośnie umów gromadzi Rejestr Umów?

3. Jakie przepisy (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, regulaminy itp.) regulują jego funkcjonowanie?

4. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu 1 – Czy zaplanowana jest publikacja tego rejestru?

5. Jakie rejestry zawierające informacje dotyczące umów zawieranych z Urzędem Miasta i Gminy Skawina funkcjonują? Jakie są zasady dostępu do nich?

VIII. W odpowiedzi na powyższy wniosek, Urząd Miasta i Gminy Skawina dnia 28 stycznia 2014 roku odpowiedział w formie e-maila, w którego treści zawarta jest m.in. informacja, iż powyższe rejestry są prowadzone w programie Microsoft Excel, gromadzą  informacje zgodnie z przesłanym do naszej redakcji skanem i że nie jest przewidywana publikacja prowadzonego CRU.

IX. Wobec tego dnia 19 lutego 2014 roku redaktor naczelny zwrócił się drogą elektroniczną do UMiG Skawina z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej o treści, cyt.:

Na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 3a Prawa prasowego oraz na podstawie art. 2 w związku z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o udostępnienie informacji publicznej na adres e-mail: redakcja@infoskawina.pl w zakresie:

1) plików elektronicznych Microsoft EXCEL (forma arkusza kalkulacyjnego .xls) zawierających rejestr umów za rok 2012 i rejestr umów za rok 2013 prowadzonych przez UMiG Skawina, które wcześniej otrzymałem zeskanowane w formie pdfów w dniu 10 stycznia 2014 r. – w wersji nieedytowalnej / nieprzeszukiwalnej –  (z uwagi na brak niektórych stron uzupełnione e-mailem w dniu 15 stycznia 2014 r.).

Komentarz:
Jak wynika z informacji przekazanych przez Państwa pismem nr BOM.033.086.2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (mail wpłynął dna 28 stycznia 2014 r.), cyt.: “(…)W nawiązaniu do e-maila z dnia 16.01.2014 w sprawie udostępnienia informacji publicznej  dot. rejestrów umów za rok 2012 i 2013 – Urząd Miasta i Gminy w Skawinie uprzejmie informuje, co następuje: powyższe rejestry są prowadzone w programie Microsoft Excel(…)”

2) wartości brutto (PLN) każdej z umów wskazanych w przedmiotowych rejestrach umów (pozycji) przesłanych w dniu 10 stycznia 2014 r. (z uwagi na brak niektórych stron uzupełnione e-mailem w dniu 15 stycznia 2014 r.), gdyż rejestry te nie zawierają tych podstawowych danych.

Proszę o uwzględnienie również wartości każdej z umów po podpisaniu ewentualnych aneksów do konkretnych umów (wartość umowy podstawowej oraz wartość umowy po podpisaniu aneksu nr 1, nr 2, itd., jeśli występuje)

Komentarz:
Pragnę zauważyć, że dnia 13 stycznia 2014 roku w powyższej sprawie został do Państwa wysłany już raz wniosek o udostępnienie informacji publicznej zawierający zapytanie: “Ponadto prosimy o przesłanie tych Centralnych Rejestrów Umów za rok 2012 i za rok 2013 w formie arkusza kalkulacyjnego (wersja elektroniczna, edytowalna) wraz z ujawnieniem wartości każdej z umów (pozycji), gdyż rejestr ten nie zawiera tych danych.”

Niestety, nie otrzymaliśmy dotychczas informacji publicznej zawierającej odpowiedź na ten właśnie wniosek.


Ponadto proszę o sprawdzenie poprawności danych skrytki pocztowej na Platformie ePUAP, gdyż po próbie wysłania do Państwa dokumentu  pojawia się błąd – komunikat:

“Przepraszamy – nie udało się wysłać dokumentu w trybie przedłożenia. Nie znaleziono adresu skrytki: umigskawina/skrytka”

X. Odpowiedź na powyższego maila wystosował Burmistrz Miasta i Gminy Skawina (wraz z podpisem adwokata Elżbiety Mazur) – pismem z dnia 28 lutego 2014 r. (znak: BOM.033.86.2013.2014). Z jego treści wynika m.in., że Urząd przesłał już żądane rejestry umów, brak jest możliwości przesłania rejestrów w formie elektronicznej, oraz że rejestry nie zawierają wartości umów brutto. Ponadto wskazał która skrzynka na platformie ePUAP jest aktualnie używana (wskazano: /umigskawina/Skrytka ESP), jednakże jak się okazało po sprawdzeniu tej skrytki na platformie ePUAP – nie jest to prawidłowa nazwa skrzynki. Prawidłowa to: /umigskawina/SkrytkaESP.

Reasumując  do dnia wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) nie został wykonany wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 19 lutego 2014 r.

Nadmienić należy, że rejestry umów zostały przesłane – ale w innej formie (pdfy) i bez wartości UMÓW – co przejawia się inną wartością uniemożliwiając przy tym – redakcji portalu – wykorzystanie tych danych do tworzenia stron internetowych łącząc z innymi publicznymi danymi (mashup), co jest powszechną praktyką w Stanach Zjednoczonych lub krajach skandynawskich, co jednak wykazuje się rosnącą popularnością także w Polsce (Open Democracy Forum i Radomski Rejestr Umów – http://ceehack.org/2014/03/radomski-rejestr-umow/ ; Totalny Rejestr Umów Publicznych http://trup.blackted.com/#/home/0http://www.mojapolis.pl/ ; moja polis – http://www.mojapolis.pl/ ; mojepanstwo – sejmometr – http://mojepanstwo.pl/), a prezentacja w atrakcyjnej formie jest ważnym elementem wypełniania zadania postawionego przed prasą – upowszechniania informacji.

Informacja publiczna, o którą wnioskowała redakcja dnia 19 lutego 2014 r. nie tylko nie została udostępniona w całości zgodnie z wnioskiem (brak kwot), ale i w formie innej niż żądana (brak wersji EXCEL rejestrów). Według nas, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina powinien ją udostępnić w formie takiej jak wskazana we wniosku, która jest tożsama z formą prowadzenia przez urząd.

Nie może budzić wątpliwości, że Burmistrz przedmiotowymi danymi dysponuje. Ewentualnie zachodzi konieczność uzupełnienia w przypadku szczególnych pozycji określonych danych (wartość umów) za czym przemawia interes publiczny. Organ nie wyjaśnia swojego postępowania, bowiem nie udzielił odpowiedzi w całości, czym w istocie ograniczył prawo do informacji publicznej bez zachowania decyzji, co uniemożliwia merytoryczne zbadanie zasadności postępowania. W demokratycznym państwie prawnym nie może być tolerowane, aby obywatel musiał się domyślać dlaczego zostały ograniczone jego prawa. Udzielona w tym zakresie odpowiedź musi zawierać informację dlaczego organ ogranicza prawo oraz inne dane, która mogą mieć wpływ na sytuację faktyczną i prawną wnioskodawcy oraz być przekonująca i odpowiadać ogólnym standardom wynikającym z art. 8, art. 9 i art. 11 k.p.a., w tym zasadom „dobrej administracji”.

Publikowanie informacji o zawartych umowach wraz z wartościami umów staje się pożądaną praktyką z punktu widzenia transparentności finansów publicznych dokonywaną przez wiele instytucji np. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miasta Szczecin, Urząd Gminy Kęty, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Urząd Miasta i Gminy Proszowice, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Gminy Słaboszów, Urząd Gminy Wicko, Urząd Gminy Zawoja i wiele innych z całej Polski (Zobacz jakie instytucje publikują rejestry umów: TUTAJ).

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie złożona za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Skawina dnia 1 kwietnia 2014 r. (data wpływu) została skonsultowana z ekspertami prawnymi działającymi w Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska.

Przekazanie skargi, akt i odpowiedzi na skargę przez UMiG Skawina do WSA następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej za nieudostępnienie danych publicznych przewiduje odpowiedzialność karną. Zgodnie bowiem z treścią art. 23. tej ustawy: Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

_IMG_4944

Zobacz także:

 1. Czekając na udostępnienie przez Urząd Miasta i Gminy Skawina rejestrów umów z kwotami … (artykuł z dnia 5 marca 2014 r.)
 2. Centralny Rejestr Umów za rok 2012 i 2013 UMiG Skawina UDOSTĘPNIONY dzięki portalowi InfoSkawina! (16 lutego 2014 r.)
 3. Wniosek o udostępnienie rejestru umów Gminy Skawina (31 grudnia 2013 r.)
 4. Rejestru umów w gminie Skawina ciąg dalszy (ODPOWIEDŹ BURMISTRZA)  (26 grudnia 2013 r.)
 5. Propozycja utworzenia rejestru umów w Gminie Skawina (9 grudnia 2013 r.)

4 response to "Skarga na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Skawina skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie"

 1. Przez: abc Zamieszczono: 24 czerwca 2014

  Odtajnić umowy i kwoty na jakie zostały zawarte. Skąd ten upór władz. skoro nic nie ma do ukrycia.

 2. Przez: jestem za Zamieszczono: 2 kwietnia 2014

  Skoro nie ma nic do ukrycia to skąd ten opór.

  • Przez: o^o Zamieszczono: 2 kwietnia 2014

   Zaiste dziwne :)))

 3. Przez: Ja Zamieszczono: 2 kwietnia 2014

  Popieram!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *