Składy komisji Rady Miejskiej w Skawinie (TABELA)

KomisjeRadniSkawina2014Przedstawiamy Państwu graficznie, w których komisjach zasiadają poszczególni radni RM w Skawinie. Każdy z radnych zasiada w dwóch lub trzech komisjach (nie wliczając Przewodniczącego RM) z ośmiu istniejących. Niektórzy pełnią również dodatkowe funkcje przewodniczących oraz wiceprzewodniczących komisji.

Zgodnie z par. 39 Regulaminem Rady Miejskiej Gminy Skawina:

1. Do zadań wspólnych komisji stałych należy:

a) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez Radę, Burmistrza oraz przedkładanych przez członków komisji,

b) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowywanie projektów uchwał oraz opiniowanie projektów przedstawionych przez inne uprawnione organy,

c) ocena wykonywania uchwał Rady przez Burmistrza oraz podległe mu jednostki organizacyjne w zakresie właściwości komisji,

d) ocenianie działalności Burmistrza w zakresie właściwości komisji

6. Przewodniczący komisji jest każdorazowo obowiązany do poinformowania mieszkańców o terminie, miejscu i programie posiedzenia komisji na 5 dni przed tym posiedzeniem z wyjątkiem posiedzeń komisji zwołanych na dzień sesji. Informacja będzie umieszczona na tablicy usytuowanej na zewnątrz budynku.

Paragraf 40 Regulaminu RM stanowi, że:

2. W posiedzeniach komisji mogą brać udział mieszkańcy Gminy (z wyjątkiem posiedzeń Komisji Rewizyjnej, podczas których dokonywane są czynności kontrolne).

7. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół. Formę protokołu ustala się stosując odpowiednie postanowienie regulaminu dotyczące sporządzenia protokołu z posiedzenia Rady.

W par. 45 Regulaminu jest mowa o tym, że:

2. Radni wykonują swoje funkcje społeczne. Na zasadach ustalonych w odrębnej uchwale Rady radnym przysługują diety. Nie dotyczy to udziału w pracach klubów radnych.

Poniżej treść uchwały dotyczącą ustalania diet, którą udało nam się znaleźć jako najbardziej aktualną dostępną w BIP:

UCHWAŁA NR III/25 /06RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad  przysługiwania radnym Rady Miejskiej w Skawinie diet za udział w pracach Rady i jej stałych komisji oraz za wykonywanie innych czynności związanych ze sprawowaniem mandatu radnego. 

Za udział w pracach Rady i jej komisjach Radni otrzymują miesięczne diety obliczane na podstawie powyższej uchwały. Wysokość diety jest zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji i członkostwa w dwóch lub trzech komisjach.

Wysokość diet:

 • Przewodniczący Rady 1766,44 zł;
 • Wiceprzewodniczący Rady 1324,83 zł;
 • Przewodniczący Komisji 1214,43 zł lub 1302,75 zł (członek 3 kom.);
 • Z-ca Przewodniczącego Komisji 993,62 zł lub 1081,94 zł (członek 3 kom.);
 • Radny bez funkcji 883,22 zł lub 971,54 zł (członek 3 kom.)

Na stronie BIP i gminaskawina.pl ukazały się już informacje dotyczące pełnionych dyżurów przez Przewodniczącego RM w Skawinie. Podano również dane kontaktowe:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie

 • mgr Witold GRABIEC

Dyżury:  Biuro Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2, pok.4, tel. (12) 277-01-98

             poniedziałek  od godz.15:00 do godz.17:00

             środa                od godz. 9:00 do godz.10:00

e-mail:  w.grabiec@gminaskawina.pl

 • Antoni BYLICA
  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie
  piątek 9.00 – 10.00
 • Ryszard MAJDZIK
  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie
  czwartek 15.00 – 16.30
 • mgr Ewa MASŁOWSKA
  Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie
  wtorek 9.00 – 10.00

KOMISJA SPRAW OBYWATELSKICH
pełni dyżur w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16.30 – 17.30 w Biurze Rady Miejskiej – Rynek 2, pok. 2 (sala obrad).

Tabela przedstawiająca udział radnych w poszczególnych komisjach stałych Rady Miejskiej w Skawinie (kliknij tabelę aby powiększyć):

PKomisjeRadniSkawina2014(P – przewodniczący komisji, WP – wiceprzewodniczący komisji)

oprac. infoskawina.pl na podstawie danych zawartych w BIP

Przypominamy.

Kompetencje Rady Miejskiej w sposób bezpośredni wynikają z “Ustawy o samorządzie gminnym” z dnia 8 marca 1990r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych zwanych sesjami. O terminie, miejscu i programie sesji zawiadamia się mieszkańców Gminy przez rozplakatowanie informacji. Sesje z reguły odbywają się w Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7.

Do wyłącznej właściwości Rady należy m.in.:

 • uchwalenie statutu Gminy,
 • ustalenie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o  kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działania,
 • powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy – na wniosek Burmistrza,
 • uchwalanie budżetu Gminy,
 • rozpatrywanie sprawozdania z budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wprowadzanie do nich zmian,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: Herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadanie honorowego obywatelstwa Gminy,
 • wydawanie przepisów porządkowych, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Rada decyduje o najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania miasta i gminy, m.in. o gospodarowaniu majątkiem gminy, inwestycjach, ochronie środowiska, gospodarce komunalnej, współpracy z innymi gminami, kulturze i ochronie zabytków, bezpieczeństwie i porządku publicznym, edukacji, rozwoju sportu.

4 response to "Składy komisji Rady Miejskiej w Skawinie (TABELA)"

 1. Przez: jozek Zamieszczono: 16 grudnia 2014

  Czy przewodniczący komisji mogą się pochwalić znajomością obszaru działania komisji?
  Niestety nie. Przewodniczący jak ich zastępcy w większości nie mają o tym pojęcia.
  Należą jednak do PIS i to wystarcza aby brać pieniądze za funkcję.Trzeba naprawdę być bezkrytycznym. Kpina jak całe wybory.

 2. Przez: Michał Zamieszczono: 15 grudnia 2014

  PiS wziął wszystkie komisje. Nic nie popuścili. A Najder z burmistrza został szeregowym radnym.

 3. Przez: leon Zamieszczono: 15 grudnia 2014

  Czyli PiS nawet w komisji rewizyjnej musi mieć przewodniczacego? A gdzie dobre obyczaje? Czy to nie powinien być ktoś z opozycji? No to nastał “czas na zmiany”.

 4. Przez: tak pytam Zamieszczono: 14 grudnia 2014

  A pochówku w alei zasłużonych, na cmentarzu komunalnym?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *