Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w gminie Skawina za rok 2019

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano niedawno sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Skawinie. Formacja liczy 22 pracowników pracujących na trzy zmiany, z czego 17 z nich to funkcjonariusze, a 5 to pracownicy obsługi monitoringu miejskiego. W 2019 roku Straż Miejska podjęła 15.233 wszelkiego rodzaju interwencji; wystawiono 497 mandaty karne na kwotę 71.200,00 zł, wylegitymowano 5. 852 osoby podejrzane o popełnienie wykroczenia, przeprowadzono 7117 interwencji pochodzących od mieszkańców naszej gminy, współdziałano 323 razy z Policją – w tym 150 wspólnych patroli pieszych w rejonach osiedli mieszkaniowych,operatorzy Miejskiego Systemu Monitoringu ujawnili 797 wszelkiego rodzaju wykroczeń i przestępstw, które przekazali do dalszych czynności służbowych. Więcej o wiele bardziej szczegółowych informacji znajduje się poniżej.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA 2019 ROK:

 1. Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony i porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
 1. Na dzień dzisiejszy w Straży Miejskiej zatrudnionych jest 17 funkcjonariuszy oraz 5 pracowników obsługi monitoringu
 1. Straż Miejska pracuje w systemie 3 zmianowym, w dyżurach 8 godzinnych

                        I zmiana – w godzinach 6.00 – 14.00

                        II zmiana – w godzinach 14.00 – 22.00

                        III zmiana – w godzinach 18.00 – 2.00

 1. Do zadań Straży należy w szczególności:

            1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

            2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym

            w przepisach o ruchu drogowym,

            3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i

            zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk

            żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

            4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia

            albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych

            i zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a

            także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,

            5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

            6) współdziałanie z organizatorami i innym i służbami w ochronie porządku

            podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

            7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca ich

            zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu

            publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu

            albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób,

            8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także

            inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie

            popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i

            współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i

            organizacjami społecznymi,

            9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości

            pieniężnych dla potrzeb miasta.

 1. W 2019 roku Straż Miejska podjęła 15.233 wszelkiego rodzaju interwencji.

Działania w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

1)  w zakresie poprawy czystości i porządku przeprowadzono 1101 kontroli posesji

      na terenie miasta i gminy pod kątem:

            – posiadania odpowiednich umów i rachunków na wywóz nieczystości płynnych – 322

  kontrole  w tym:

            –   udzielono 251 pouczeń,

            –   nałożono 71 mandatów na kwotę 12.80,00 zł

            – utrzymania porządku na posesji – 79 kontroli w tym:

                        –   udzielono 69 pouczeń,

                        –   nałożono 10 mandatów na kwote 1.900,00 zł

            – wypalania śmieci w kotłowniac –  771 kontroli  w tym:

 1. b) pobrano 48 próbek popiołu do analizy.
 2. c) nałożono 21 mandatów karnych na kwotę 7.800,00 zł

2) w zakresie poprawy bezpieczeństwa:

            – przeprowadzono 7117 interwencji pochodzących od mieszkańców naszej gminy,

            – zabezpieczono 86 wszelkiego rodzaju imprez na terenie gminy,

            – udzielono 115 asyst dla wydziałów Urzędu Miasta i Gminy,

            – przeprowadzono 47 konwojów dokumentów, przedmiotów wartościowych lub

              wartości pieniężnych na potrzeby gminy,

            – przewieziono do izby wytrzeźwień lub do miejsca zamieszkania 75 osób,

            – wystawiono 963 wezwania do dalszych czynności służbowych,

            – wylegitymowano 5. 852 osoby podejrzane o popełnienie wykroczenia,

            – pouczono 4.836 osób,

            – wystawiono 497 mandaty karne na kwotę 71.200,00

            – skierowano 18 wniosków do Sądu Rejonowego.

3) w zakresie współpracy z innymi służbami:

            – współdziałano 323 razy z Policją – w tym 150 wspólnych patroli pieszych w rejonach

               osiedli mieszkaniowych,

            – 27 razy współdziałano ze Strażą Pożarną,

            – 8 razy współdziałano z Pogotowiem Ratunkowym,

            – z wydziałami Urzędu Miasta współdziałano 115 razy.

4) w zakresie edukacji dzieci i młodzieży:

            – przeprowadzono 74 spotkania w placówkach oświatowych oraz 90 spotkań na terenie

              Miasteczka Komunikacyjnego, w których uczestniczyło 3125 uczniów.

            – w trakcie tych spotkań wręczono 3200 elementów odblaskowych dla wszystkich       

               uczestników.

 1. Operatorzy Miejskiego Systemu Monitoringu pracują całodobowo w dyżurach 8 godzinnych.

Do Miejskiego Systemu Monitoringu podłączonych jest 50 kamer obrotowych i jedna kamera stacjonarna, zlokalizowane w następujących punktach Miasta i Gminy:

Lokalizacja kamer obrotowych:

1)  Kamera nr 1    – Rynek 24 – 2016 r.

2)  Kamera nr 2    – Słoneczna –Kopernika – 2004 r.

3)  Kamera nr 3    – Słoneczna – Ogrody – 2017 r.

4)  Kamera nr 4    – Słoneczna 15 – 2017 r.

5)  Kamera nr 5    – Ogrody 101/1a – 2019 r.

6)  Kamera nr 6    – PGM – 2019 r.

7)   Kamera nr 7   – Kublińskiego – parking – 2016 r.

8)   Kamera nr 8   – Basen Miejski – 2004 r.

9)   Kamera nr 9   – Głowackiego – 2005 r.

10) Kamera nr 10 – Bukowska 3 – 2018 r.

11) Kamera nr 11 – Bukowska 12 – 2018 r.

12) Kamera nr 12 – PKP – brak

13) Kamera nr 13 – Kopernika – Prefabet – 2005 r.

14) Kamera nr 14 – Wesoła 1 – 2016 r.

15) Kamera nr 15 – Słoneczna 5 – 2006 r.

16) Kamera nr 16 – Puławskiego 2 – 2018 r.

17) Kamera nr 17 – Krakowska – skrzyżowanie – 2017 r.

18) Kamera nr 18 – Korabnicka – cmentarz – 2017 r.

19) Kamera nr 19 – Mickiewicza – szkoła – 2019 r.

20) Kamera nr 20 – Zbiornik Dębca – brak

21) Kamera nr 21 – Park Miejski – 2018 r.

22) Kamera nr 22 – Witosa 4 – gimnazjum 1 – 2016 r.

23) Kamera nr 23 – Stadion Skawina – 2008 r.

24) Kamera nr 24 – Stadion Orlik I – 2008 r.

25) Kamera nr 25 – Konstytucji 3 Maja 1 – 2018 r.

26) Kamera nr 26 – Niepodległości – Park Miejski – 2010 r.

27) Kamera nr 27 – Dąbrowskiego 7 – 2010 r.

28) Kamera nr 28 – Stadion Orlik II – 2010 r.

29) Kamera nr 29 – Skłodowskiej 10 – 2019 r.

30) Kamera nr 30 – Rynek 12 – 2017 r.

31) Kamera nr 31 – Radziszów – 2015 r.

32) Kamera nr 32 – Gałczyńskiego – 2016 r.

33) Kamera nr 33 – Nad Wodą – 2016 r.

34) Kamera nr 34 – Za górą – Chmielka – 2016 r.

35) Kamera nr 35 – Jaśkowice – 2017 r.

36) Kamera nr 36 – Jana Pawła II – 2017 r.

37) Kamera nr 37 – Piłsudskiego 20 – 2017 r.

38) Kamera nr 38 – Sadowa/ Wyspiańskiego – 2017 r.

39) Kamera nr 39 – Piłsudskiego – boczna – 2017 r. stacjonarna

40) Kamera nr 40 – Tyniecka – rondo – 2017 r.

41) Kamera nr 41 – Spacerowa – 2018 r.

42) Kamera nr 42 – Tyniecka 5 – 2018 r.

43) Kamera nr 43 – 29 – Listopada – 2018 r.

44) Kamera nr 44 – Kopanka – szkoła – 2018 r.

45) Kamera nr 45 – Popiełuszki / Ogrody – 2019 r.

46) Kamera nr 46 – Konopnickiej / Zamkowa – 2019 r.

47) Kamera nr 47 – Mickiewicza – most – 2019 r.

48) Kamera nr 48 – Studzińskiego 3 – 2019 r.

49) Kamera nr 49 – Bukowska 16 – 2019 r.

50) Kamera nr 50 – Ogrody 7 – 2019 r.

51) Kamera nr 51 – Konstytucji 3 Maja 3 – 2019 r.

Operatorzy Miejskiego Systemu Monitoringu ujawnili 797 wszelkiego rodzaju wykroczeń i przestępstw, które przekazali do dalszych czynności służbowych:

 1. do Policji – 152
 2. do innych służb – 530
 3. do wydziałów Urzędu – 115

 

 1. Ewidencja wyników działań straży
Lp  

 

Rodzaje wykroczeń

zawartych w:

 

Środki oddziaływania wychowawczego

(art. 41 k.w.)

 

 

Mandat

 

 

Wnioski do sądu

 

Sprawy przekazane innym

organom lub instytucjom

 

 

Razem

liczba kwota
1 ustawie Kodeks wykroczeń            
  a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 388 21 5200 5 11 425
b) wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym
i społecznym
10 2 200     12
c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób
i mienia
53 11 1500     64
d) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
i porządkowi
w komunikacji,w tym:
3078 229 28800 9 6 3322
– ujawnione przez  urządzenia rejestrujące             
– pozostałe naruszenia               
e) wykroczenia przeciwko osobie 9         9
f) wykroczenia przeciwko zdrowiu 1         1
g) wykroczenia przeciwko mieniu 33         33
h) wykroczenia przeciwko interesom konsumentów   1 100     1
i) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 112 8 1000 1 5 126
j) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 60 8 650   2 70
k) szkodnictwo leśne, polne
i ogrodowe
           
2 przepisach wprowadzających Kodeks pracy            
3 ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
610 107 11650 2   719
4 ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych
32 3 600     35
5 ustawie o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach

280 71 12800 1 11 363
6 ustawie o ochronie zwierząt 13 4 800     17
7 ustawie o odpadach 48 19 5600   2 69
8 ustawie – Prawo ochrony środowiska 69 12 2100   1 82
9 ustawie – Prawo o miarach            
10 ustawie – Prawo wodne            
11 ustawie o publicznym transporcie drogowym         1 1
12 ustawie o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami
           
13 ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt            
14 ustawie o ochronie przyrody            
15 ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji         3 3
16 ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
           
17 ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym            
18 ustawie o bateriach
i akumulatorach
           
19 ustawie – Kodeks wyborczy

 

           
20 aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 26 1 200   8 35
21 Innych 14       11 25
 

OGÓŁEM

 

 

4836

 

497

 

71200

 

18

 

61

 

5412

 

 Lp. Pozostałe wyniki działania Liczba
1 Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół  
2 Wydane dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym:  
  a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym  
b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym  
    – pojazdy usunięte z drogi  
    – zastosowanie procedury wynikającej z art. 130a ust. 2a  
3 pojazdy odnalezione 1
4 osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 75
5 ujawnione przestępstwa 1
6 osoby ujęte i przekazane Policji 1
7 zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem 16
8 chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej 179
9 konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy 47
10 kontrola osobista, przeglądanie zawartości  podręcznych bagaży osoby 3
 11 Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące: 7117
  a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju, 513
  b) zagrożeń w ruchu drogowym, 2931
  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 1005
  d) zagrożeń życia i zdrowia, 924
  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy), 16
  f) awarii technicznych, 219
  g) zwierząt 650
  Pozostałe zgłoszenia: 859

 

Współpraca straży gminnych (miejskich) z Policją
Lp. Rodzaj współpracy Krótka informacja dotycząca współpracy
1 Patrole mieszane

– liczba wspólnych patroli w ciągu roku

Łącznie przeprowadzono 323 wspólnych patroli  z czego:

 –  150 wspólnych patroli płatnych w okresie od 01.05.2018 r. do  15.12.2018 r.

 –  173 patrole  w ramach codziennej współpracy,

      2 Szkolenia – liczba i rodzaj szkoleń Szkolenie wszystkich funkcjonariuszy w zakresie:

–  kontroli  ruchu drogowego,

–  udzielania pierwszej pomocy.

3 Akcje prewencyjne, – liczba zaangażowanych strażników i liczba akcji Zabezpieczono 86 imprez plenerowych, sportowych, rekreacyjnych, uroczystości państwowych oraz kościelnych.

Działania te zabezpieczało łącznie 422 strażników miejskich.

4 Inne wspólne inicjatywy – akcja bezpieczna droga do szkoły,

– akcja znicz,

– realizacja programu Straży Miejskiej – bezpieczne dziecko – w ramach którego prowadzone były 74  zajęcia teoretyczne w szkołach oraz 90 zajęć praktycznych na terenie miasteczka komunikacyjnego.

W ramach tego programu w 2019 r. w zajęciach uczestniczyło 3125 uczniów.

Źródło: BIP 

Zobacz także:

Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Gminie Skawina za lata 2014-2018

 

6 response to "Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w gminie Skawina za rok 2019"

 1. Przez: andrzej Zamieszczono: 6 marca 2020

  Nie ma więcej komentarzy? Na ulicy słychać narzekanie na pracę tej zbędnej moim zdaniem formacji a tutaj cisza? Ludek już tak ubezwłasnowolniony że stracił możliwość samodzielnego myślenia.? Społeczeństwo obywatelskie nie istnieje w tym mieście. Szkoda.

 2. Przez: niedasie Zamieszczono: 1 marca 2020

  Wiemy co skutecznie działa w przypadku blokowania przejść i skrzyżowań przez kierowców. Jest to laweta i wywiezienie samochodu na parking za którą płaci kierowca. W miastach straż miejska zakłada również blokady na koła. Skawina to stan umysłu i przyzwolenie od góry do dołu na łamanie prawa w ruchu drogowym.

 3. Przez: Kierowca Zamieszczono: 27 lutego 2020

  Tylko wezwania do zaparkowanego pojazdu który zablokował w jazd do garażu itp.ale przejadą obojętnie obok pojazdów które stoją prawie na przejściu dla pieszych,nie było wezwania to i nie ma interwencji i tyle w temacie.Kierowca.

 4. Przez: Jarosław Zamieszczono: 23 lutego 2020

  Komendant Straży Miejskiej robi wszystko by przekonać społeczeństwo, że ta formacja jest niepotrzebna i nieefektywna w działaniach. Setki tysięcy złotych wydanych na kamery, które same nie chcą ścigać przestępców i wyłapywać wykroczenia zwłaszcza te w ruchu drogowym. Kierowcy parkują na przejściach i skrzyżowaniach, w strefach zamieszkania poza miejscami wyznaczonymi do parkowania, wjeżdżają na zakazy. Kodeks Drogowy upoważnił straż miejską do wykonania kontroli ruchu wobec kierowców, którzy nie stosują się do zakazu ruchu w obu kierunkach (pomimo obecności odpowiedniego znaku drogowego)

  Czy Straż Miejska posiada kamery w samochodach i korzysta z nich?
  Czy korzysta z blokad na koła?
  Czy odholowuje pojazdy z miejsc gdzie pozostawiany pojazd stwarza zagrożenie w ruchu drogowym i uniemożliwia przejazd służbom ratowniczym?
  TAK ale nie w Skawinie.

 5. Przez: Slawek Zamieszczono: 20 lutego 2020

  Tabelki statystyczni i td. A w mieście panuje bezprawie. Ludzie stoją samochodami gdzie chcą nawet na pasach dla pieszych pod czujnym okiem kamery , przejeżdża patrol i … nic. Huligani piją w klatkach i je demolują i podjeżdża patraol a jakże po 2h i co … i nic bo już impreza się rozeszła itd itd bez końca można wymieniac. Nie chodzi już nawet o straż ale i o policję. Dobrze PO mówiło – państwo posłów działa tylko teoretycznie

 6. Przez: andrzej Zamieszczono: 16 lutego 2020

  Nie rozśmieszajcie mnie, działania SM sprowadzają się do wystawiania mandatów za złe parkowanie, A wezwanie patrolu graniczy z cudem. Szybciej przy zaparkowanym na skrzyżowaniu dostawczaku jest kierowca tegoż a nie patrol Próba zainteresowania poprzez mail Komendanta SM o porannych wykroczeniach dostawczaków w ciągu ulicy Ogrody skutkowała poniższą odpowiedzią:
  Nie ma takiej możliwości ponieważ patrol Straży Miejskiej rozpoczyna pracę od godz.6:30

  Pozdrawiam

  Karol Łuczak
  I o czym jeszcze tutaj napisać? O kontroli palenisk? Widać efekt z mieszkań przy ul. Korabnickiej bocznej. SM przyjeżdża i owszem, tyle w temacie, gość ma mocne układy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *