Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach Gminy Skawina za 2018 rok

[AKTUALIZACJA 10.04.2019 r.] Szkoła chętnie pyta, ale czy lubi odpowiadać? Dla większości z nas jest już oczywiste, że możemy wysyłać wnioski o informację publiczną do władzy – lokalnej czy centralnej. Wiemy również, że możemy pytać takie instytucje jak szkoły, czy przedszkola. A czy szkoły wiedzą, że muszą odpowiadać? Końcem grudnia „wywołaliśmy do tablicy” 25 placówek z terenu gminy. We wniosku zapytaliśmy o średnie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli za rok 2018 (ze wszystkimi dodatkami). Poprosiliśmy, by zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej, odpowiedź była bez zbędnej zwłoki i w formacie cyfrowo przeszukiwalnym (edytowalnym), a nie obrazkowym. Odpowiedzi nadeszły praktycznie w ciągu dwóch tygodni (niektóre po paru dniach – brawo!), z wyjątkiem niektórych placówek, na odpowiedź których czekaliśmy kilkanaście dni i się nie doczekaliśmy. W porównaniu z poprzednim rokiem, gdy pytaliśmy o te same kwestie, tym razem więcej placówek nie odpowiedziało nam w ustawowym terminie. Te, które nam odpowiedziały, przesłały odpowiedź w formie zgodnej z wnioskiem (a nie skany obrazkowe PDF nieprzeszukiwalne cyfrowo). To, jakie średnie wynagrodzenie miesięczne mają nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani czy dyplomowani możecie zobaczyć w poniższym zestawieniu. Przypominamy mieszkańcom, że każdy może korzystać ze swojego prawa i pytać instytucje publiczne o zagadnienia dotyczące spraw publicznych (także wynagrodzenie, wykształcenie czy nagrody). Zasadą jest jawność działania administracji publicznej, szeroko rozumianej (urzędy i agencje centralne, urzędy gmin, powiatu, województwa, szkoły, przedszkola, spółki miejskie, gminne, biblioteki, muzea, itd).

Wniosek:

We wniosku z 27 grudnia 2018 r. skierowanym do jednostek publicznych zapytaliśmy o:

– kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia ​brutto ​w 20​18 r. nauczycieli (z podziałem na wszystkie rodzaje: stażyści, mianowani, kontraktowi, itd. – jeśli dotyczy) zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród/premii uznaniowych, „trzynastek”, ekwiwalentów, itp.

Zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej, pros​imy o odpowiedź bez zbędnej zwłoki.

Jeśli to możliwe, uprzejmie pros​im o odpowiedź w formie cyfrowo edytowalnej (przeszukiwalnej), a nie skan obrazkowy, …

 ___

Odpowiedzi (termin zgodnie z ustawą: niezwłocznie ale do 14 dni kalendarzowych):

Z odpowiedzi, które otrzymaliśmy, wykonaliśmy zestawienie:

(KLIKNIJ w obraz aby powiększyć)

Poziom średnich wynagrodzeń za rok 2017 i za rok 2016 kształtował się następująco:

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach Gminy Skawina za 2016 rok

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach Gminy Skawina za 2017 rok

Jak wynika z powyższych zestawień, część średnich wynagrodzeń brutto z dodatkami/premiami/nagrodami etc. w poszczególnych zaszeregowaniach w stosunku do roku poprzedniego wzrosła, a część spadła. Uwzględniono wszystkie dodatki, premie, nagrody,  trzynastki, jubileusze, odprawy. Wyłączono fundusz socjalny, świadczenia urlopowe.

Na ten wniosek nie odpowiedziały placówki (dane z BIP Gminy Skawina):

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie

Dyrektor Hanna Szczerbak
ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 18 82
e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie

Dyrektor Elżbieta Gutierrez
ul. Mickiewicza 11a, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 76 56
e-mail: gim2sk@poczta.onet.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie

Dyrektor Urszula Osielczak
ul. Witosa 4, 32-050 Skawina
tel.: 12 291 21 96, 12 291 21 95
e-mail: gim1@poczta.fm

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH im. Janusza Korczaka w Kopance  

Dyrektor Bożena Suder
ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka
tel.: 12 276 32 24
e-mail: zpo_kopanka@vp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Oskara Kolberga w Pozowicach

Dyrektor Jadwiga Pierzchała
Pozowice 170, 32-051 Wielkie Drogi
tel.: 12 270 61 65
e-mail: sppozowice@gmail.com

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach

Dyrektor Joanna Chodor
32-051 Wielkie Drogi 136
tel.: 12 270 60 02
e-mail: spwielkiedrogi@vp.pl

Zwrotek maili nie otrzymaliśmy, więc bierzemy za pewnik, że jednostki je musiały otrzymać (większość adresów mailowych jest identyczna jak rok temu, zresztą pobrana była z BIP Gminy Skawina).

Jednocześnie z niektórych placówek otrzymaliśmy informację, że o naszym wniosku szkoły/przedszkola zostały osobno poinformowane pismem z Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Pojawiły się również pytania czego wniosek ma dotyczyć i gdzie przesłać odpowiedź (sic!). Wobec powyższego zapytaliśmy kierownika wydziału z czego to zamieszanie wynika, skoro prosta treść wniosku praktycznie identyczna jak rok temu została wysłana na adresy mailowe placówek podane w BIP Gminy Skawina). Poprosiliśmy jednocześnie kierownika o to by odpowiedzi placówek były zgodne z wnioskiem.

Na razie cisza ze strony Urzędu, a co do placówek, od których nie otrzymaliśmy informacji – czekamy jeszcze kilka dni. Żadna z nich nie przedłużała terminu na odpowiedź, ale bierzemy poprawkę na to, że wniosek został wysłany w okresie międzyświątecznym. Chociaż dla innych placówek, jak np. Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie, Przedszkola nr 3, Przedszkola nr 5 w Skawinie jak i Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie udzielenie odpowiedzi praktycznie nazajutrz nie stanowiło żadnego problemu. I takie podejście należy oczywiście pochwalić.

Wierzymy, że brakujące informacje uda się otrzymać bez składania skargi do WSA. Wtedy uzupełnimy powyższą tabelę.

Jednocześnie przypominamy kierownikom jednostek, że zgodnie z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

______

*Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, na pensję nauczyciela, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składają się także dodatki. Cześć z nich została jednak zlikwidowana od 2018 roku.

Dodatek za wysługę lat

Dodatek za wysługę lat, zwany też dodatkiem stażowym, przysługuje pracownikowi po przepracowaniu określonego czasu i od liczby przepracowanych lat zależy też jego wysokość.

Nauczycielom przysługuje on w wysokości 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy. Jest on wypłacany co miesiąc poczynając od czwartego roku pracy (dotyczy całego dotychczasowego okresu pracy nauczyciela), ale nie może przekroczyć 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek funkcyjny

Z kolei dodatek funkcyjny przysługuje osobom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich, które kierują zakładem pracy lub poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. Dodatkowe pieniądze mają stanowić dla nich rekompensatę za większą odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa.

Dodatek funkcyjny przysługuje więc nauczycielom, którym powierzono:
– stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły – w wysokości nie niższej niż 5 proc. i nie wyższej niż 100 proc. otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego;
– funkcję wychowawcy klasy, doradcy metodycznego lub opiekuna stażu – w wysokości od 2 proc. do 20 proc. otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

Jeśli nauczyciel pełni kilka tych funkcji, dodatek przysługuje za sprawowanie każdej z nich.

Dodatek motywacyjny

Dodatek motywacyjny otrzyma nauczyciel, który między innymi:
– posiada udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
– skutecznie rozwiązuje problemy wychowawcze uczniów, działa na rzecz uczniów potrzebujących opieki i skutecznie przeciwdziała agresji, patologiom i uzależnieniom;
– skuteczne kieruje rozwojem uczniów szczególnie uzdolnionych;
– inicjuje i organizuje imprezy i uroczystości szkolne oraz nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne;
– opiekuje się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
Dodatek motywacyjny jest przyznawany się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 50 proc. otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Zasady ustalania dodatku motywacyjnego i jego wysokość określa organ prowadzący szkolę w regulaminie.

Dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach

Nauczyciel może także otrzymać dodatek za wykonywanie pracy w trudnych warunkach, jako rekompensata za ryzyko, że tego typu praca może obniżać sprawność fizyczną i psychiczną pracownika lub wywołać chorobę zawodową.

Lista osób, które mogą liczyć na ten dodatek jest długa, a przykładowo zostanie przyznany za prowadzenie przez nauczyciela:
– praktycznej nauki zawodu szkół górniczych – zajęć praktycznych pod ziemią;
– praktycznej nauki zawodu szkół leśnych – zajęć w lesie;
– praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych – zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa;
– praktycznej nauki zawodu szkół medycznych – zajęć w pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
– praktycznej nauki zawodu – zajęć w szkołach specjalnych oraz w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
– zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych;
– zajęć dydaktycznych w języku obcym w szkołach z obcym językiem wykładowym.

Wysokość dodatku może wynosić maksymalnie 50 proc. otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Dokładne warunki przyznawania i wysokość dodatku określa w regulaminie wynagradzania dla nauczycieli organ prowadzący szkołę.

Co z innymi dodatkami?

Nauczycielom przysługuje także szereg dodatków socjalnych, jednak część z nich zostaje zlikwidowana od 2018 roku.

Zachowany zostanie dodatek wiejski, przysługujący nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców, w wysokości 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Jednak likwidacji uległ od 1 stycznia 2018 r. dodatek mieszkaniowy, przysługujący do do 31 grudnia 2017 r. osobom pracującym w małych miejscowościach. Tylko nauczyciel będący emerytem, rencistą lub nauczycielem pobierającym nauczycielskie świadczenie, zachowuje prawo do dodatku do końca okresu, na jaki zostały mu one przyznane.

Od 2018 roku nauczyciele stracili także prawo do lokalu mieszkalnego i prawo do działki gruntu szkolnego, a od 1 września 2018 r. znika również prawo do zasiłku na zagospodarowanie. Do tej pory zasiłek na zagospodarowanie przysługiwał, o ile nauczyciel podjął pierwszą pracę zawodową w życiu w szkole i w ciągu dwóch lat uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego oraz był zatrudniony w wymiarze co najmniej pół etatu.

Nowy dodatek dla nauczyciela

Natomiast teraz nauczyciele będą mogli otrzymać nowy dodatek – za wyróżniającą pracę. Będzie on przysługiwał jednak tylko nauczycielowi dyplomowanemu, który przepracował co najmniej trzy lata w szkole od dnia nadania tego stopnia oraz legitymuje się wyróżniającą oceną pracy.

Dodatek za wyróżniającą pracę nauczyciele będą mogli otrzymać po raz pierwszy od 1 września 2020 r. Jego wysokość będzie wynosić w pierwszym roku – 3 proc. kwoty bazowej dla nauczycieli, od 1 września 2021 r. – 6 proc. kwoty bazowej, od 1 września 2022 r. – 16 proc. kwoty bazowej.

Zobacz także: 5 ważnych zmian dla nauczycieli w 2018 roku oraz 50 ważnych zmian w Karcie Nauczyciela od 1 września 2018 r.

Dla wyjaśnienia, nauczyciel zatrudniony w placówce prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego jest osobą pełniącą funkcje publiczne, dlatego też jeśli chcemy zapytać o wysokość wynagrodzenia konkretnego nauczyciela, otrzymane przez niego nagrody i ich uzasadnienie, albo poziom wykształcenia i inne informacje  publiczne, każdy z Was może to zrobić wysyłając choćby e-maila na adres szkoły.

Nie ma obowiązku podpisywania się.

AKTUALIZACJA (12 stycznia 2019 r.):

W związku z brakiem odpowiedzi z sześciu placówek, postanowiliśmy ponowić e-maila, wysyłając go – oprócz na adresy e-mail podane w BIP Gminy Skawina – również na adresy e-mail, które podane zostały na stronach BIP samych jednostek.

Szanowni Państwo
 
W związku z brakiem odpowiedzi, prosimy o pilne udzielenie informacji publicznej zgodnie z poniższym wnioskiem z 27 grudnia 2018 r.
Wniosek został wysłany na adresy e-mail placówek prowadzonych przez organ prowadzący (Gmina Skawina) i publicznie udostępnione w BIP Gminy Skawina pod linkiem:
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,m,298763,jednostki-oswiatowe.html
Jest to oficjalny teleinformatyczny publikator urzędowy, ponadto nie było zwrotów maili, zatem uznaliśmy te adresy za właściwe i prawidłowe.
Teraz ponawiamy maila na te same adresy e-mail oraz dodatkowe adresy zebrane ze stron BIP ale jednostek oświatowych.
Prosimy o pilną odpowiedź w celu aktualizacji artykułu:
https://www.infoskawina.pl/srednie-wynagrodzenie-nauczycieli-w-szkolach-i-przedszkolach-gminy-skawina-za-2018-rok/
 
Z poważaniem
Redakcja

AKTUALIZACJA (14 stycznia 2019 r.):

W odpowiedzi automatycznej na powyższego maila pojawił się pierwszy mail pochodzący z adresu zpo_kopanka@vp.pl, którego przy wcześniejszym wniosku nie otrzymaliśmy:
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy iż, z dniem 01.06.2018 r. zmianie uległ adres mailowy Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance.
Aktualny adres mailowy: zpokopanka@zpok.eu
A zatem ktoś sprawdza tę skrzynkę, bo (dopiero) po artykule i braku odpowiedzi ze strony ZPO w Kopance, ustawił autorespondera.
 
Czekamy na merytoryczną odpowiedź, i to ze wszystkich 6 placówek, które nie odpowiedziały.
 
Jednocześnie dziś zapytaliśmy Wydział Edukacji i Zdrowia o udostępnienie skanu/treści pisma/wiadomości przesłanej przez ten wydział / Urząd Miasta i Gminy w Skawinie do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Skawina a dotyczącego naszego wniosku o informację publiczną z 27 grudnia 2018 r. o udostępnienie średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 
Chcemy się dowiedzieć co było jego treścią oraz do których jednostek została wysłana ta wiadomość o naszym wniosku.

AKTUALIZACJA II (14 stycznia 2019 r.)

Uzupełniliśmy tabelę średnich wynagrodzeń o kolejne 5 placówek, które nadesłały dziś zaległą informację.
Część przeprosiła za spóźnienie uzasadniając to prawdopodobnym błędem we wpisaniu adresu e-mail (Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach), część przeprosiła i usprawiedliwiała się obowiązkami związanymi z zakończeniem I okresu roku szkolnego (Szkoła Podstawowa w Pozowicach).
Reszta w mailu z odpowiedzią nie wspomniała ani słowem o powodach opóźnienia (Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie, Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie) lub/i wyraziła niezadowolenie, że nie skorzystaliśmy z adresu e-mail podanego w BIP jednostki, tylko z tego podanego w BIP Gminy Skawina, więc niejako wiadomość (wniosek) mogła do niej nie dotrzeć (Zespół Placówek Oświatowych w Kopance).
W dodatku ZPO w Kopance jako jedyna placówka przesłało odpowiedź w formie innej niż prosiliśmy, bo obrazkowy skan w formie pliku PDF (nieprzeszukiwalny cyfrowo). Rok temu było to samo.

Sprawę rzekomego braku dotarcia wniosku do jednostki próbowaliśmy wyjaśnić, prosząc jednocześnie o udzielenie informacji czy ZPO w Kopance otrzymał pismo z Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie naszego wniosku z 27 grudnia ub. r.?

A jeśli tak, to aby przesłać nam jego treść (najlepiej skan).
 
Jednakże w odpowiedzi ze strony ZPO w Kopance uzyskaliśmy taką oto odpowiedź:
Szanowna Redakcjo
Dziękuję za wyjaśnienia. Przykro mi, ze wśród weryfikowanych przez Państwa e-maili szkół nie było naszej placówki a przekazana publicznie przez Państwa informacja rzuciła negatywne światło na naszą rzetelność. Korespondencję pomiędzy U M i G Skawina a naszą placówką uważam za wewnętrzną sprawę adresata i odbiorcy. Proszę nie oczekiwać, że będą przesyłała Państwu scany tej korespondencji.
Po pierwsze, korzystaliśmy z bazy adresów e-mail opublikowanych na oficjalnej stronie BIP Gminy Skawina (powtarzamy to już n-ty raz).
Po drugie, naszym zdaniem NIE jest to wewnętrzna sprawa adresata i odbiorcy, bowiem:
– jest to korespondencja „urzędowa”, między jednostkami publicznymi, i to jeszcze między osobami pełniącymi funkcje publiczne
– dotyczy spraw urzędowych/publicznych
– mieści się w zakresie informacji publicznej, zatem należy ją udostępnić na wniosek.
 
Dlaczego zatem ZPO w Kopance nie chce udostępnić nam skanu tej korespondencji? Czyżby mogło wynikać z niej, że jednostka ta wiedziała o naszym wniosku z 27 grudnia 2018 r., ale jednak nie odpowiedziała na niego w terminie? Co jednostka ukrywa? Dlaczego to taka tajemnica?
Skoro dyrekcja jednostki uważa, że nie jest to dokument do udostępnienia, należałoby wydać w tym względzie decyzję odmowną, od której można byłoby się odwołać.
W takim przypadku jak powyżej rozważamy złożenie skargi na bezczynność dyrektora do WSA w Krakowie. Niech najzwyczajniej sąd rozstrzygnie, czy to jest „wewnętrzna sprawa adresata i odbiorcy”.
 
O dalszym postępowaniu (w tym ewentualnym ujawnieniu danych publicznych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Skawinie) będziemy Państwa informować w tym artykule.

AKTUALIZACJA III (16 stycznia 2019 r.):

Mamy już odpowiedzi ze wszystkich jednostek.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 przeprosiła za opóźnioną reakcję, stwierdzając że nasz wniosek został wysłany na niewłaściwy adres e-mail („Gimnazjum nr 2 w Skawinie zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 3 w Skawinie”).
 
Jednakże wysłaliśmy go na właściwy adres, bo taki był podany w BIP Gminy Skawina (już zresztą poprawiony i dobrze!), który zresztą był spójny z adresem e-mail umieszczonym w BIP samej szkoły:
 
 
Źródło: BIP SP nr 3 (dostęp 16 stycznia 2019 r.: https://bip.malopolska.pl/gim2sk/Article/id,260518.html)
 

AKTUALIZACJA (10 kwietnia 2019 r.):

Karta Nauczyciela to regulująca prawa i obowiązki nauczycieli ustawa z 26 stycznia 1982 roku., która w dodatku ma pierwszeństwo przed Kodeksem Pracy. Od początku istnienia była wielokrotnie nowelizowana, aby dostosować ją do panujących w danym czasie realiów. Obecnie jest krytykowana jako relikt PRL a przy tym pojawiają się głosy o potrzebie jej likwidacji.

Jakie najważniejsze prawa i przywileje nauczycieli wynikają z zatrudnienia na podstawie Karty Nauczyciela?

 • WYNAGRODZENIE

  Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca.

  Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

  1. wynagrodzenia zasadniczego zależnego od stopnia awansu zawodowego;
   • corocznie w ustawie budżetowej określana jest wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego;
   • stawki minimalne mogą być zwiększone przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzącą szkołę korzystając z dochodów własnych jednostki lub ze środków pochodzących z Unii Europejskiej;
  2. dodatków:
   • za wysługę lat – w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego;
   • motywacyjnego;
   • funkcyjnego;
   • za warunki pracy;
   • dodatek za wyróżniającą pracę (od 1.09.2020 r.) – nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy uzyskaną w okresie ostatnich 3 lat pracy przysługuje dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 16% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej;
   • specjalny dodatek wiejski –  nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr;
  3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw – przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą;
  4.  nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy:
   • za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
    • za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
    • za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
    • za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
    • za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
    • za 40 lat pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego.

  Ponadto nauczycielowi przysługuje:

  • tzw. trzynastka – nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
  • tzw. czternastka – zgodnie z Kartą Nauczyciela samorządy muszą każdego roku podsumowywać, ile wydały na wynagrodzenia nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego. Jeżeli któraś z grup nie osiągnie zakładanej przez przepisy sumy, samorząd musi wypłacić nauczycielom na tym stopniu jednorazowy dodatek uzupełniający. 

  CZAS PRACY

  Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, w tym:

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami, czyli pensum. W podstawowym wymiarze pensum nauczyciela wynosi 18 godzin. Wielkość ta jest uznawana za podstawową, ponieważ dotyczy największej liczby nauczycieli. Taki wymiar pensum dotyczy przede wszystkim nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących.
  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów
  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

  URLOP WYPOCZYNKOWY

  Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania – innymi słowy ferie świąteczne, ferie zimowe i ferie letnie.

  • Nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności (czynności te nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni):
   • przeprowadzania egzaminów;
   • prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
   • opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.
  • Nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.
  • Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

  URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA:

  • urlop jest udzielany nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę;
  • pierwszy urlop zdrowotny przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć;
  • dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego;
  • łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat;
  • w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych.

  AWANS ZAWODOWY

  Jasno określone są kolejne stopnie awansu zawodowego, które zostają nadane po spełnieniu określonych w Karcie kryteriów; każdy kolejny szczebel, to zwiększenie zarobków i zakresu przywilejów:

  1. nauczyciel stażysta;
  2. nauczyciel kontraktowy;
  3. nauczyciel mianowany;
  4. nauczyciel dyplomowany.

  Materiał opracowano na podstawie: Karty Nauczyciela, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dziennik Ustaw 2018 r.)

3 response to "Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach Gminy Skawina za 2018 rok"

 1. Przez: Rad Zamieszczono: 8 kwietnia 2019

  Około 3500 brutto zarabiają i jeszcze strajkują? Śmiech na sali. Niech idą do valeo jak im się praca nie podoba że mają ciężko i mało zarabiają.

 2. Przez: Takitam Zamieszczono: 14 stycznia 2019

  Tak przygotowany artykuł wymaga minimum 18 godz.pracy to znaczy tydzień pracy nauczyciela+ koszty. Minimum dla wszystkich nauczycieli powinno być to 32 godz. zegarowe w szkole, przedszkolu.Gdzie w europie nauczyciel pracuje 18 ×45min. Proszę o odpowiedź.

 3. Przez: Zbysio Zamieszczono: 12 stycznia 2019

  Dobra robota Panie redaktorze, tak trzymać !!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *