Sukces Skawińskiego Alarmu Smogowego – radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie podjęcia działań antysmogowych!

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Skawinie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działań dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczących wdrożenia procedur podejmowanych przy przekroczeniu dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu na terenie Gminy Skawina oraz zintensyfikowania walki ze smogiem i rozszerzenia działań informacyjno – edukacyjnych w tym zakresie. Pod tą długą nazwą kryje się szereg zaleceń i działań, które burmistrz powinien podjąć, by walkę ze smogiem w gminie Skawina skutecznie móc prowadzić.

Podjęta dziś uchwała to już druga próba wprowadzenia Programu Walki ze Smogiem w Gminie Skawina. Ponad miesiąc temu na sesji nadzwyczajnej poświęconej tematowi smogu, radni debatowali nad zainicjowanym przez Skawiński Alarm Smogowy a uzgodnionym z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie kompleksowym Programem do Walki ze Smogiem. Program powstawał przez kilka miesięcy. Stworzyli go członkowie ruchu społecznego SAS po uzgodnieniach i konsultacji z pracownikami Wydziału Rozwoju i Strategii i wiceburmistrzem Tomaszem Ożogiem.

Na poprzedniej sesji obrady były burzliwe, same zapisy Programu nie spotkały się z entuzjazmem radnych. Proponowano nawet przeprowadzenie ogólnogminnego referendum w sprawie przyjęcia proponowanych przez ruch społeczny SAS zapisów. M.in. kwestionowali podstawę prawną do przyjęcia Programu. Zdecydowano się więc skierować zapytanie do Biura Obsługi Prawnej o wydanie opinii prawnej w sprawie treści Programu. 

Radcy prawni wydali opinię negatywną uznając, że działania zawarte w projekcie nie mogą być uchwalone przez radnych, mogą zostać podjęte wyłącznie przez burmistrza.

Szukając kompromisu, zamiast drugiego czytania uchwały, na sesję rady przygotowano uchwałę kierunkową zobowiązującą burmistrza do znalezienia w budżecie odpowiednich pieniędzy i zrealizowania odpowiednich punktów programu.

Na sesji wprowadzono jeszcze autopoprawki burmistrza jak i poprawki zaprezentowane przez jednego z radnych.

Uchwałę w poprawionej wersji przyjęto jednogłośnie.

Treść projektu uchwały, jeszcze przed poprawkami, można zobaczyć TUTAJ.

Główne punkty z projektu uchwały:

Zaleca się dla Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie kierunki działań polegające na skonstruowaniu listy doraźnych procedur, które byłyby wprowadzane każdorazowo, jeżeli stężenie pyłu zawieszonego PM10 przekracza wartości dopuszczalne:

 • ustanowienie specjalnych progów informowania o zanieczyszczeniach powietrza,
 • uruchomienie skutecznych kanałów informowania mieszkańców o przekroczeniach dopuszczalnego poziomu stężenia zanieczyszczeń w powietrzu,
 • wprowadzenie dla dyrektorów placówek oświatowych zaleceń powstrzymania się od prowadzenia zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży na otwartym powietrzu, w przypadku przekroczenia poziomu PM10 powyżej 150 µg/m3.

Proponuje się przeprowadzenie analizy możliwości prawnych wprowadzenia przez uprawnione organy następujących działań mających na celu poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Skawina m.in. poprzez:

 • ustanowienie zakazu instalacji kotłów na paliwa stałe w nowych budynkach,
 • określenie możliwości promocji składów węgla oferujących paliwa wysokiej jakości,
 • powołanie rady społecznej jako ciała opiniodawczo-doradczego w zakresie poprawy jakości powietrza,
 • opracowanie elektronicznej mapy usytuowania budynków mieszkalnych na terenie gminy Skawina celem określenia możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • ustanowienie stałego monitorowania zanieczyszczeń powietrza w strefach przemysłowych,

Proponuje się wdrożenie programu edukacji społecznej w dziedzinie zagrożenia smogowego i ochrony przed jego skutkami celem podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Skawina.

Proponuje się podjęcie działań stałych, które miałyby na celu poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Skawina poprzez:

 • utworzenia infolinii oraz punktu informacyjnego, gdzie mieszkańcy mogliby uzyskać informacje na temat: zagrożeń smogowych, sposobu postępowania w przypadku wystąpienia smogu, wymiany pieców, odnawialnych źródeł ciepła, możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej, termomodernizacji, programach w zakresie dofinansowania inwestycji oraz informacji na temat sugerowanych paliw stałych, programów pożyczkowych dedykowanych bezpośrednio mieszkańcom przez instytucje publiczne i banki,
 • opracowanie i wdrożenie procedury kontrolnej prowadzonej przez Straż Miejską w obiektach na terenie Gminy Skawina,
 • zintensyfikowania kontroli spalania odpadów i substancji niebezpiecznych, stosowania kotłów, pieców, kominków niespełniających standardów określonych w Uchwale Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
 • zwrócenie się do środowisk naukowych o podjęcie współpracy w zakresie wprowadzania innowacyjnych proekologicznych rozwiązań, np. uruchomienie dodatkowych urządzeń mierzących poziom pyłów PM10, PM2,5 i innych podobnych urządzeń służących do analizy powietrza,
 • podjęcie dodatkowych działań przez Gminę Skawina zmierzających do uruchomienia w ramach stacji pomiarowej WIOŚ w Krakowie, umieszczonej przy ul. Ogrody, rozszerzenia zakresu pomiarowego o pył zawieszony i benzo(a)piren,
 • opracowanie programu wsparcia najuboższych mieszkańców w zakresie wymiany kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła,
 • modyfikacja obecnych i utworzenie nowych zasad dofinansowania wymiany starych pieców i kotłów, (tzw. „kopciuchów”) na niskoemisyjne źródła ciepła, preferujących źródła bezpyłowe.

Zaleca się wprowadzenie do budżetu Gminy Skawina stałej pozycji przeznaczonej na realizację zadań ściśle związanych z ochroną powietrza.

Proponuje się przeprowadzenie i opublikowanie analizy wykonalności wykorzystania ciepła odpadowego z lokalnego przemysłu oraz uruchomienia lokalnych ekologicznych ciepłowni/kotłowni, celem rozszerzenia zdolności podłączenia budynków w gminie do ciepła sieciowego.

Zaleca się zwrócenie do Rządu RP w celu:

 • dofinansowania działań w ramach kompleksowego programu walki ze smogiem, szczególnie działań osłonowych dla najuboższych.
 • wprowadzenie ulg podatkowych na zakup bezpyłowych źródeł ciepła oraz wymaganych przez nie paliw.
 • pilnego ustanowienia norm jakości dla paliw stałych, aby można było skutecznie wyeliminować odpad węglowy z obrotu

UZASADNIENIE uchwały

W dn. 10 maja 2017 roku na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie przedstawiono Program walki ze smogiem (PWS) w Gminie Skawina, który powstał z inicjatywy Skawińskiego Alarmu Smogowego.   

Z przygotowanego wcześniej PWS, po zasięgnięciu opinii prawnej, proponuje się przyjąć  działania w formie zaleceń  i kierunków działań dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczących wdrożenia procedur podejmowanych przy przekroczeniu dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu na terenie Gminy Skawina.

Drogą do osiągnięcia celu, którym jest poprawa jakości powietrza jest wdrożenie działań profilaktycznych i prewencyjnych oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie potrzeby ochrony powietrza. Głównym powodem smogu jest niska emisja z domowych palenisk, a dowodem tego są występujące przekroczenia stężeń pyłów w sezonie grzewczym (tj. od września do kwietnia).

W dniu 26 sierpnia 2015 roku Uchwałą Nr X/120/15 Rada Miejska w Skawinie przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skawina. 23 stycznia 2017 roku Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałą Nr XXXII/451/17 Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego “Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Niniejsza Uchwała wprowadza zalecenia i kierunki działań dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w zakresie walki ze smogiem.

___

MATERIAŁ VIDEO – Wywiad z Wiceburmistrzem Tomaszem Ożogiem:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=YB_Vwxb2rW0″]

Wypowiedź Bartosza Lisowskiego ze Skawińskiego Alarmu Smogowego w trakcie sesji Rady Miejskiej w Skawinie:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=RBAgiM9jtiU”]

GALERIA ZDJĘĆ:

 

 

1 response to "Sukces Skawińskiego Alarmu Smogowego – radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie podjęcia działań antysmogowych!"

 1. Przez: MIESZKANIEC SKAWINY Zamieszczono: 25 czerwca 2017

  ludziska przestańca polić tymi śmieciami w piecach co jest lato a jo mom całe auto zasypane pyłem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *