Suma nagród wypłaconych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w latach 2006-2016 udostępniona po wyroku sądu w Krakowie

Rok temu uznając, że to ważne dla mieszkańców wiedzieć jak i na co wydawane są ich pieniądze, postanowiliśmy zapytać Burmistrza, jaką sumę nagród przekazano pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w latach 2006-2016. Wydawało nam się, że odpowiedź nadejdzie dość szybko. Nie spytaliśmy bowiem o zestawienie każdego z pracowników, ani nie chcieliśmy informacji o konkretnych uzasadnieniach przyznanych nagród wobec każdej z zatrudnionych osób. Chodziło nam o proste zsumowanie nagród wypłaconych w roku 2006, 2007, 2008… aż do 2016. Informacja prosta, wydawać by się mogło. Po prawie rocznej batalii związanej z ochroną naszego prawa do informacji publicznej, wielu godzinach spędzonych przez redakcję portalu na analizie dokumentacji, orzeczeń wyroków sądowych, pisaniu pism, odwołań, skargi do sądu, przejściu przez trzy szczeble administracyjno-sądowe (Burmistrz/SKO/WSA), udało się wreszcie uzyskać odpowiedź na wniosek sprzed roku. Otrzymaliśmy odpowiedź, o którą prosiliśmy. Poniżej przedstawiamy szczegóły sprawy oraz udostępnione dane publiczne. AKTUALIZACJA: Dodano informację o sumie nagród/premii wypłaconych w roku 2017

I. We wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 8 stycznia 2017 roku wysłanym do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie drogą e-mail poprosiliśmy o podanie danych publicznych odnośnie:

– wysokość (kwoty) sumarycznie nagród/premii wypłaconych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Skawina w latach 2006-2016 z podziałem na lata (np. rok 2006 – XXXX złotych, rok 2007 – YYYY złotych, itd.).

II. 16 stycznia 2017 r. przyszło pismo podpisane przez Burmistrza Pawła Kolasę.

„Urząd Miasta i Gminy w Skawinie przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 08.01.2017 r. dotyczący udostępnienia informacji publicznej na temat wysokości nagród/premii wypłaconych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w latach 2006-2016.”

W treści załączonego pisma Burmistrz m.in. wzywa i to w terminie 7 dni do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego przemawiającym za udostępnieniem przedmiotowej informacji.

Dodatkowo stwierdza, że aby udzielić żądanej informacji, organ potrzebuje dokonać analizy wydatków na wynagrodzenia pod kątem ich składowych, zsumować te dotyczące nagród/premii i to dotyczących 11 lat (z okresu 2006-2016. Tym samym argumentuje, że tak sprecyzowana odpowiedź będzie de facto jest to „sumą wielu informacji prostych”.

No właściwie tak – sumą. O to nam bowiem chodzi: informacja o wysokości przyznanych nagród, sumarycznie, z każdego roku.

Załącznik – pismo Burmistrza: TUTAJ

III. 19 stycznia 2017 r. wysłaliśmy do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina odpowiedź na powyższe wezwanie.

W piśmie wskazaliśmy m.in., że:

„W przeciwieństwie do twierdzenia organu, w orzecznictwie z łatwością odnaleźć można zaś stanowisko sądów administracyjnych, z którego wynika, iż wnioskowana informacja posiada walor informacji publicznej prostej. Za przykład może posłużyć wyrok WSA w Krakowie z dnia 4 października 2016 r. (sygn. akt II SA/Kr 831/16), na gruncie którego Sąd ocenił charakter informacji dotyczącej skanów umów zawartych przez wybraną gminę (a zatem także informacji, której udostępnienie nie wymaga dokonania dodatkowych, czasochłonnych czynności). W uzasadnieniu orzeczenia istotnie wskazano, iż od przetworzenia informacji należy odróżnić proces przekształcenia, który jest jedynie technicznym zabiegiem, a do którego należy również sięganie do materiałów archiwalnych. W dalszej części uzasadnienia Sąd przyznał również: ,,Jednakże, jak słusznie podniósł skarżący, czasochłonność oraz trudności organizacyjno-techniczne jakie wiążą się z przygotowaniem informacji publicznej, nie mogą zwalniać zobowiązanego podmiotu z obowiązku udostępnienia informacji publicznej (jakkolwiek mogą uzasadniać zastosowanie przepisów art. 14 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 i 2 u.d.i.p.), a tym samym kwestie te nie mogą ograniczać prawa do uzyskania informacji publicznej przewidzianego w art. 3 u.d.i.p. (por. wyrok WSA w Lublinie z dnia 18 września 2014 r. sygn. II SAB/Lu 267/14, LEX nr 1520274, wyrok WSA w Poznaniu z 22 stycznia 2015 r., sygn. II SA/Po 1111/14). Należy przy tym zaznaczyć, że art. 15 ust. 1 u.d.i.p. posługuje się sformułowaniem „konieczność przekształcenia informacji”, a nie jej „przetworzenia”’’.

Dodaliśmy również, że nie ulega wątpliwości, iż powołanie się w niniejszej sprawie na art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. na celu ma jedynie utrudnienie realizacji prawa do informacji publicznej oraz przedłużenie postępowania. Nie do zaakceptowania staje się postępowanie organu, którego całokształt działań dokonywanych w zakresie obowiązków nałożonych przepisami u.d.i.p. prowadzi do ograniczenia konstytucyjnie zagwarantowanych praw.

Treść odpowiedzi: Strona 1, Strona 2.

IV. Niestety nasza argumentacja nie przekonała Burmistrza i „poszedł w zaparte” wydając 4 tygodnie później trzystronicową decyzję odmowną.

Skan decyzji: Strona 1, Strona 2, Strona 3.

V. Nie zgodziliśmy się z przedstawioną argumentacją.

Odwołaliśmy się kilka dni później do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, żeby rozstrzygnęło spór.

VI. SKO w Krakowie decyzją z 24 kwietnia 2017 r. (otrzymaną 8 maja 2017 r.) podtrzymało wydaną przez Burmistrza decyzję odmowną (potwierdzono charakter informacji przetworzonej).

Skan decyzji SKO: Strona 1, Strona 2, Strona 3, Strona 4, Strona 5.

VII. Wobec powyższego skierowaliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Skan skargi z 11 maja 2017 r. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2017 r., utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 lutego 2017 r. (znak OR.1431.2.2.2017) – TUTAJ.

VIII. W odpowiedzi na naszą skargę, SKO w Krakowie skierował do WSA pismo – odpowiedź na naszą skargę.

Odebraliśmy ją z WSA dnia 3 lipca 2017 r. – skan odpowiedzi: Strona 1, Strona 2, Strona 3 i Strona 4.

IX. Dnia 31 lipca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym cyt.:

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Tuszyńska (spr.) Sędziowie: WSA Mariusz Kotulski WSA Aldona Gąsecka-Duda Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Solarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lipca 2017 r. sprawy ze skargi {…} na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 24 kwietnia 2017 r. znak: […] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji;

II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. na rzecz skarżącego {…} kwotę 200 zł (dwieście złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Szczegóły tego orzeczenia (sygn. akt II SA/Kr 672/17) dostępne są pod linkiem Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził m.in., że:

Konieczność odnalezienia odpowiednich dokumentów i wyboru/doboru części zawartych w nich informacji nie czyni z informacji prostej informacji przetworzonej i jest zwykłym zabiegiem łączącym się z procesem udostępniania informacji publicznej (por. wyrok NSA z dnia 28 lipca 2017 r. sygn. I OSK 1775/16 – publ. https://www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że Burmistrz Miasta i Gminy S. jest organem władzy publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. Nagrody i premie wypłacone pracownikom Urzędu Miasta i Gminy S. są finansowane ze środków publicznych, a gospodarka tymi środkami jest jawna, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Dlatego też informacja dotycząca wysokości nagród przyznanych i wypłaconych każdemu pracownikowi urzędu gminy jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p., bowiem mieści się w zakresie określonym w art. 6 ust. 1 pkt 3 u.d.i.p., czyli dotyczy zasad funkcjonowania organu władzy publicznej oraz w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. h u.d.i.p., gdyż odnosi się ciężarów publicznych ponoszonych na utrzymanie aparatu administracyjnego (por. wyrok NSA z 20 września 2016 r. I OSK 168/16). W orzecznictwie sądowym w zakresie tej problematyki wskazuje się, że zasada przejrzystości sektora finansów publicznych, aby mogła być w pełni realizowana, musi obejmować swobodny dostęp obywatela do informacji o działalności państwa w wymiarze finansowym, aby uzyskał on rzetelny obraz sytuacji finansowej państwa w wybranym przez niego sektorze (por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 12.02.2015 r., sygn. akt II SAB/Ke 1/15; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13.05.2015 r., sygn. akt II SAB/Wa 290/15). W tej sytuacji należy stwierdzić, że żądane przez skarżącego informacje stanowią informację publiczną. Nagrody i premie pracowników Urzędu Miasta i Gminy S. należą do kategorii spraw o znaczeniu publicznym, skoro wiążą się ze sposobem gospodarowania środkami stanowiącymi majątek publiczny.

Decyzje organów obydwu instancji wydane zostały z naruszeniem art.7 i 107 § 3 k.p.a., a uchybienie to mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

Stanowisko organów, że żądane w niniejszej sprawie informacje stanowią informację przetworzoną było przedwczesne.

Nie stanowi wystarczającego uzasadnienia dla ustalenia organu odwoławczego, że wniosek dotyczył informacji przetworzonej fakt, że jego realizacja „wiązać się może z potrzebą przeprowadzania odpowiednich analiz, zestawień, wyciągów, usuwania danych chronionych prawem”. Budzi również wątpliwości twierdzenie, że „wytworzenie żądanej informacji nie polega na prostym zsumowaniu liczb. Czynności obejmują analizę dokumentacji źródłowej jaką jest dokumentacja płacowa za okres dziesięciu lat, celem wyodrębnienia składnika wynagrodzenia jakim jest nagroda dla wszystkich zatrudnionych w danym czasie w urzędzie pracowników, a następnie dokonanie obliczenia żądanych przez wnioskodawcę danych”.

Organ I instancji twierdził bowiem, że „należałoby przejrzeć każdą z list płac, w celu wysegregowania z tego zbioru informacji o nagrodach danego pracownika a następnie zsumować poszczególne kwoty, tak aby uzyskać zestawienie żądane przez wnioskodawcę”.

Wydaje się, że dla udostępnienia żądanej informacji nie ma potrzeby analizowania dokumentacji płacowej, lecz jedynie wyodrębnienia z niej określonych danych.

Nadto, z uzasadnienia decyzji nie wynika, że Burmistrz Miasta i Gminy S. nie dysponuje innymi dokumentami, z których wynikałyby żądane informacje, a których udostępnienie wiązałoby się z mniejszym nakładem pracy niż przeglądanie dokumentacji płacowej. Wskazać należy, że zgodnie z art.7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 t.j. z dnia 2016.06.24) burmistrz wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozostałych pracowników urzędu oraz wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych innych niż wymienione w pkt 1 i 2, a kierownik jednostki organizacyjnej – za inne niż wymienione w pkt 1-3 jednostki. Stosownie do art.39 ust.2 tej ustawy pracodawca w regulaminie wynagradzania może określić warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa. Może się zatem okazać, że został utworzony fundusz nagród i premii, a wtedy – skoro wnioskodawcę interesuje tylko sumaryczna wysokość nagród i premii – wystarczyłoby tylko wiedzieć, czy fundusz taki w całości został rozdysponowany. Wreszcie, może się okazać, że Burmistrz dysponuje dokumentami, w których znajduje się jego akceptacja dla propozycji wypłacenia nagród i premii przygotowanych przez kierowników poszczególnych jednostek urzędu. Skoro nie wiadomo, czy nagrody i premie przyznawane były np. raz w roku, czy więcej razy, nie poddaje się weryfikacji twierdzenie organu o uciążliwości procesu wytworzenia żądanej informacji.

Organy nie wypowiedziały się również co do możliwości częściowego zadośćuczynienia wnioskowi. Jak twierdzi organ I instancji od 1 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w S. stosowana jest nowa wersja programu Kadry – Płace, do której przeniesione zostały dane dotyczące tylko aktualnie zatrudnionych pracowników urzędu, ale i w tym przypadku uczynienie zadość wnioskowi wymagałoby zsumowania nagród poszczególnych pracowników, bowiem obsługiwany program nie posiada takiej automatycznej funkcji. Nieprzekonujące jest stanowisko organu I instancji, że aby wyliczyć wysokość nagród za 2015 i 2016 rok należałoby przygotować odpowiedni algorytm, na podstawie którego dane te byłyby zsumowane. Nie oznacza to przecież, że danych z programu komputerowego nie można zsumować bez takiego algorytmu.

X. Po wyroku sądu, jego uprawomocnieniu (SKO nie składało już dalej skargi kasacyjnej do NSA w Warszawie), a także zwrocie akt do organu, otrzymaliśmy od Burmistrza zawiadomienie, że informację, o którą wnioskowaliśmy w styczniu 2017 r., udostępni początkiem 2018 roku:

XI. Po prawie rocznej batalii związanej z ochroną naszego prawa do informacji publicznej, wielu godzinach spędzonych przez redakcję portalu na analizie dokumentacji, orzeczeń wyroków sądowych, pisaniu pism, odwołań, skargi do sądu, przejściu przez trzy szczeble administracyjno-sądowe (Burmistrz/SKO/WSA), redakcji udało się wreszcie uzyskać odpowiedź na wniosek sprzed roku. Ostatecznie bowiem 3 stycznia 2018 r. Burmistrz udostępnił informację o sumie nagród przekazanych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w latach 2006-2016!

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła odpowiedź na email z dnia 08 stycznia 2017 r.

Podliczyliśmy te dane. W sumie wyszło 4 mln 772 tys. 602 zł. Licząc jeszcze rok 2017, kwota ta – biorąc pod uwagę lata wcześniejsze – przekroczy pewnie 5 mln zł (o sumę nagród przyznanych w roku 2017 zapytaliśmy już Burmistrza).

-> AKTUALIZACJA 18 stycznia 2018 r.: Suma nagród/premii wypłaconych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie wyniosła w 2017 roku: 258 338 zł).

Zatem razem od 2006 do 2017 roku włącznie wypłacono 5 mln 30 tys. 940 zł nagród/premii.

Jak wynika z pobieżnej tylko analizy powyższych danych, rok, w którym odbywały się wybory samorządowe bardzo dobrze wpływa na wysokość przyznanych nagród (kwota znacząco odbiega od kwot z innych lat):

Rok 2010 – 541 789 zł

Rok 2014 – 724 269 zł

Ile będzie w roku wyborczym 2018? Zapytamy o to za rok. A Was o sprawie będziemy informować.

Mamy nadzieję, że nie skończy się to znowu odwołaniami do SKO, a w dalszej kolejności wyrokiem sądowym. Szkoda pieniędzy podatników.

1 response to "Suma nagród wypłaconych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w latach 2006-2016 udostępniona po wyroku sądu w Krakowie"

  1. Przez: czytelnik Zamieszczono: 5 stycznia 2018

    2014 rok to również otwarcia II i III odcinka obwodnicy centrum Skawiny. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *