Trwa przetarg na zadanie: “Budowa Kompleksowego Produktu Turystycznego – Skarby Blisko Krakowa” (AKTUALIZACJA)

szlaki_turystyczne_skawinaDnia 20 czerwca 2014 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina ukazało się ogłoszenie o zamówieniu publicznym (przetarg nieograniczony), którego przedmiotem jest Budowa Kompleksowego Produktu Turystycznego – Skarby Blisko Krakowa. Szczegóły tego przetargu przedstawiamy poniżej.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj jest przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania, wykonanie projektów wielobranżowych sieci szlaków pieszo – rowerowych, wraz z punktami informacyjno – wypoczynkowymi, oraz realizacja całego zamierzenia inwestycyjnego. Planowana inwestycja obejmuje trasy i ogólne zakresy prac:

Trasa nr 1:

Skawina – Kraków Tyniec: wykonanie tablic informacyjnych, remont żwirowej nawierzchni utwardzenia gruntu, o pow. ok. 900 m2, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o pow. ok. 60 m2, wykonanie zjazdów dla rowerów, wykonanie modernizacji nawierzchni chodnika o pow. ok. 600 m2, wykonanie barier, wykonanie zjazdów dla rowerów, odtworzenie nawierzchni korony wałów o pow. ok. 5300 m2 Rzepnika – Skawinki, zabezpieczenie wałów przed wjazdem Fuadów, wykonanie punktu wypoczynkowego, wykonanie w obrębie wału oznaczenia geodezyjnego,

Trasa nr 2:

Skawina – Wola Radziszowska – Skawina: odtworzenie nawierzchni korony wałów o pow. ok. 7000 m2, wymiana szlabanów, zabezpieczenie wałów przed wjazdem Fuadów, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie punktów wypoczynkowych, remont żwirowej nawierzchni utwardzenia gruntu o pow. ok. 200 m2, odtworzenie nawierzchni drogi o pow. ok. 5000 m2, miejscowy remont żwirowej nawierzchni utwardzenia gruntu, remont rowu odwadniającego, remont żwirowej nawierzchni utwardzenia gruntu o pow. ok. 900 m2, wykonanie schodów terenowych o konstrukcji drewnianej, wykonanie kładki w konstrukcji drewnianej, wykonanie modernizacji nawierzchni chodnika o pow. ok. 36 m2,

Trasa nr 3:

Sosnowice Przyśnica – Krzęcin – Jurczyce – Chorzyny: wykonanie tablic informacyjnych, Trasa nr 3A: Facimiech – Wielkie Drogi: wykonanie tablic informacyjnych,

Trasa nr 4:

Wola Radziszowska Garcowiec – Mogilany Skrzyszów: wykonanie modernizacji nawierzchni chodnika o pow. ok. 1600 m2, odtworzenie nawierzchni drogi o pow. ok. 7700 m2, wykonanie tablic informacyjnych,

Trasa nr 5:

Radziszów Zadworze – ul. Kwiatowa-Jagodowa – Radziszów Centrum: wykonanie tablic informacyjnych,

Trasa nr 6:

Facimiech – Pozowice – Czernichów: wykonanie tablic informacyjnych, remont żwirowej nawierzchni utwardzenia gruntu o pow. ok. 200 m2, wykonanie punktów wypoczynkowych,

Trasa nr 7:

Świątniki Górne – Konary – Włosań- Olszowice – Świątniki Górne, odtworzenie nawierzchni drogi o pow. ok. 7300 m2, remont przepustu rurowego, wykonanie punktów wypoczynkowych, realizacja Centrum Informacyjne Szlaków w Świątnikach Górnych, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie miejsca wypoczynkowego w Olszowicach, miejscowy remont żwirowej nawierzchni utwardzenia terenu 900m2, budowa przepustu,

Trasa nr 8:

Świątniki Górne – Łyczański Las – Podstolice – Ochojno – Świątniki Górne: wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie punktu wypoczynkowego w Rzeszotarach,

Trasa nr 9:

Podstolice: wykonanie tablic informacyjnych Szczegółowy opis prac zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 31 października 2015 r.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11 lipca 2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Biuro Obsługi Mieszkańców, 32-050 Skawina, Rynek 14, pok. 1.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

===

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁKIPOBIERZ TUTAJ

Niestety jednego z załączników dokumentacji – nr 9.1 (dużego pojemnościowo) nie jesteśmy w stanie rozpakować i ich Państwu zaprezentować (błędnie udostępnione na stronie BIP). Jak urząd poprawi załącznik, to go Państwu udostępnimy.

AKTUALIZACJA z dnia 23 czerwca 2014 r.:

Urząd udostępnił poprawny link, który publikujemy dla Państwa poniżej w wersji “przewijalnej”:

A co w nim się znajduje?

Z treści SIWZ wynika, że są tam wytyczne i materiały uzupełniające Zamawiającego – 9.1. Koncepcja sieci szlaków turystycznych, w ramach której przedstawiono zakres i opis prac związanych z rewaloryzacją szlaków.

Natomiast Załącznik nr 8 udostępniony w BIP zaczyna się dopiero od 3 strony…

AKTUALIZACJA z dnia 25 czerwca 2014 r.:

Poprawiony (pełny) załącznik nr 8 został dołączony do ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

Zaktualizowano również załącznik nr 9.4 (zmiana treści).

AKTUALIZACJA z dnia 23 lipca 2014 r.:

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

dotyczy: przetarg nieograniczony Nr ZP.271.27.PZ.2014

Budowa Kompleksowego Produktu Turystycznego „Skarby Blisko Krakowa”

Urząd Miasta i Gminy Skawina informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa Kompleksowego Produktu Turystycznego „Skarby Blisko Krakowa”, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Skawina, dnia 18. 07. 2014 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

AKTUALIZACJA z dnia 25 lipca 2014 r.

Ogłoszono II przetarg – “Budowa Kompleksowego Produktu Turystycznego “Skarby Blisko Krakowa”

 

Źródło:
BIP UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *